Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Minister Sprawiedliwości obniża stawki adwokacko-radcowskie

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/Jerzy Dudek
W œrodę w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporzšdzenia zmieniajšce dotychczasowe opłaty za czynnoœci adwokatów i radców prawnych.

Ostatni raz stawki opłat były aktualizowane w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas zostały one podniesione. W œrodę w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporzšdzenia obniżajšce te stawki.

Teraz stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych przy wartoœci przedmiotu sprawy wynosić będš:

1) do 500 zł – 90 zł (dotychczas 120 zł)

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł (dotychczas 360 zł)

3) powyżej 1500 zł do 5 tys. zł – 900 zł (dotychczas 1200 zł)

4) powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1800 zł (dotychczas 2400 zł)

5) powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 3600 zł (dotychczas 4800 zł)

6) powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 5400 zł (dotychczas 7200 zł)

7) powyżej 200 000 zł do 2 mln zł – 10 800 zł

8) powyżej 2 mln zł do 5 mln zł – 15 000 zł

9) powyżej 5 mln zł – 25 000 zł

Z kolei w sprawach w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym nie będzie już zapisu, iż wynoszš one 75 proc. stawek. Będš one liczone od wartoœci przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5 tys. zł –600 zł

4) powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1200 zł

5) powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 2400 zł

6) powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 3600 zł

7) powyżej 200 tys. zł – 7200 zł

Mniej adwokaci i radcy zarobiš na opróżnieniu lokalu mieszkalnego – 240 zł (dotychczas 480 zł), sprawach o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł (dotychczas 1080 zł), ze skargi na czynnoœci komornika – 80 zł (dotychczas 240 zł), zmiany w rejestrze – 720 zł (dotychczas 1200 zł).

Zmniejszone zostały też stawki w sprawach z zakresu prawa pracy o nawišzanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł (dotychczas 360 zł).

W sprawach o œwiadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego minimalne stawki będš wynosić 180 zł.

Mniej prawnicy zarobiš też na sporzšdzeniu skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie – 960 zł (dotychczas 2400 zł).

Rozporzšdzenie ma wejœć po upływie 14 dni od ogłoszenia. Jak zaznaczono, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejœcia w życie rozporzšdzeń stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Podstawa prawna:

- Rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 3 paŸdziernika 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie opłat za czynnoœci radców prawnych (poz. 1667)

- Rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 3 paŸdziernika 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie opłat za czynnoœci adwokackie (poz. 1668)

Komunikat Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczšcy rozporzšdzeń taryfowych

W dniu 12 paŸdziernika 2016 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 1667, opublikowane zostało rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 3 paŸdziernika 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie opłat za czynnoœci radców prawnych, publikowane poniżej. Treœć aktu nie uległa zmianom względem projektu przesłanego do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych. Oznacza to obniżenie stawek minimalnych ustalanych od wartoœci przedmiotu sporu - obowišzujšcych od dnia 1 stycznia 2016 r. - o 25 %, z jednoczesnym dodaniem dwóch nowych stawek minimalnych w sprawach, w których wartoœć przedmiotu sporu przekracza 2 000 000 zł. W konsekwencji oznacza to, że w sprawach w których pomoc prawna œwiadczona jest „z wyboru”, stawki które przewidywało rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 wrzeœnia 2002 r. w sprawie opłat za czynnoœci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, uległy finalnie podwyższeniu o 50%.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki uległy obniżeniu o 50 %, co w tym zakresie oznacza powrót do rozwišzań sprzed 1 stycznia 2016 r.

W przypadku kwotowych stawek ustalanych dla poszczególnych kategorii spraw, obniżeniu uległy te, których wzrost od dnia 1 stycznia 2016 r. był paro- lub kilkukrotny, do przyjętego wskaŸnika wzrostu o 100 % (o 200 % - stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o 300 % - za sporzšdzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie) w stosunku do stawek obowišzujšcych do dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednoczeœnie powrócono do wysokoœci stawek minimalnych w sprawach o nawišzanie umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku oraz o œwiadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego obowišzujšcych od dnia 1 sierpnia 2015 r. (po zmianie rozporzšdzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 wrzeœnia 2002 r. w sprawie opłat za czynnoœci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przez rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 29 lipca 2015 r.).

Nie uległ natomiast zmianie mechanizm zasšdzania wielokrotnoœci stawek minimalnych, wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 r. w odpowiedzi na postulaty Krajowej Rady Radców Prawnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL