Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Przychody zwolnione trzeba wydzielać

Spółdzielnia musi prowadzić księgi w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od pozostałych
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lutego 2008 r. (nr IP-PB3-423-505/07-4/KB). Powołała się ona na art. 9 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy sš zobowišzani do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniajšcy okreœlenie wysokoœci dochodu, podstawy opodatkowania i wysokoœci należnego podatku. Przepis ten dotyczy m.in. sytuacji, gdy spółdzielnia prowadzi zarówno działalnoœć w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wolnej od podatku, przy spełnieniu warunku okreœlonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT), jak i działalnoœć gospodarczš podlegajšcš opodatkowaniu. Izba wskazała, że koszty uzyskania przychodów należy prawidłowo przypisać do przychodów odnoszšcych się do poszczególnych Ÿródeł. Przyznała jednoczeœnie, że w niektórych sytuacjach takie przyporzšdkowanie nie jest możliwe. Wówczas zastosowanie ma art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT. Pierwszy z tych przepisów odnosi się do sytuacji, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze Ÿródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwišzane z przychodami z innych Ÿródeł, a nie jest możliwe ustalenie, jaka ich kwota przypada na poszczególne Ÿródła. Wówczas koszty te ustala się w takiej proporcji, w jakiej występujš przychody z tych Ÿródeł w ogólnej kwocie przychodów.
Zasadę tę stosuje się również, gdy podatnik ponosi koszty ze Ÿródeł, z których częœć dochodów nie podlega opodatkowaniu albo jest z niego zwolniona. Ustalanie wielkoœci kosztów zgodnie z tymi zasadami jest jednak możliwe tylko w sytuacjach wyjštkowych. Przede wszystkim przepisy te dotyczš jedynie kosztów wspólnych, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przychodów. Typowym przykładem sš koszty administracji lub opłaty bankowe i pocztowe. Do ich rozliczania uzasadnione będzie stosowanie proporcji. Zdaniem izby nie można się jednak zgodzić z argumentacjš spółdzielni, aby w ten sposób rozliczać wydatki zwišzane z wynajmem powierzchni reklamowych na budynkach, miejscami postojowymi czy sprzedażš usług grupy konserwacyjno-remontowej. Koszty te bowiem nie stanowiš kosztów wspólnych, a więc takich, których nie można obiektywnie rozdzielić na dotyczšce przychodów podlegajšcych opodatkowaniu i przychodów wolnych od podatku.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL