Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

NSA: dane osoby, która wystšpiła z Kościoła, sš chronione

Rzeczpospolita, Jak Jakub Ostałowski
Generalny inspektor ochrony danych osobowych może nadzorować, czy daneosób, które skutecznie wystšpiły z Koœcioła, sš chronione - orzekł w pištek NSA. Uprawnienia GIODO nie sięgajš tylko danych tych osób, którzy wcišż do Koœcioła należš - wyjaœnił.
Wyrok zapadł w sprawie mężczyzny, który wystšpił z Koœcioła katolickiego w 1992 r., co zostało formalnie potwierdzone w 2010 r. Z tego względu mężczyzna zwrócił się do proboszcza, by ten usunšł jego dane z komputerowej bazy parafii. Gdy nie dostał żadnej odpowiedzi, skierował sprawę do generalnego inspektora danych osobowych (GIODO). Do wniosku dołšczył œwiadectwo chrztu, z którego wynikało, że formalnie wystšpił z Koœcioła. Generalny inspektor umorzył jednak postępowanie. Wyjaœnił, że nie może wydawać decyzji ani rozpatrywać skarg w sprawach dotyczšcych zbioru danych osób należšcych do Koœcioła i przetwarzanych na jego potrzeby. Wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych - tłumaczył. Może jedynie kontrolować proces przetwarzania danych i wzywać do wyjaœnień, a w tej sprawie proboszcz poinformował go, że w kartotece parafialnej nie ma danych mężczyzny.
Mężczyzna wniósł skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, a sšd jš uwzględnił (sygn. II SA/Wa 1560/11). Sšd nie zgodził się z GIODO, że nie może on rozpatrzyć wniosku, bo ustawa ogranicza jego uprawnienia w stosunku do zbiorów danych osób należšcych do Koœcioła. Według sšdu GIODO nie ustalił nawet stanu faktycznego tej sprawy - z góry przyjšł, że skoro chodzi o dane osoby należšcej do Koœcioła, to nie może ich kontrolować. Na skutek skargi kasacyjnej GIODO sprawa trafiła do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. W trakcie pištkowej rozprawy mężczyzna twierdził, że ograniczenia, na które powołuje się GIODO, nie majš zastosowania w jego sytuacji, bo formalnie wystšpił on już z Koœcioła. Na pytanie sędzi Małgorzaty Pocztarek, skšd zatem wiedział, że parafia przetwarza jego dane, wyjaœnił, że z ciekawoœci poprosił o swój akt chrztu, a z niego wynikało, że nadal jest katolikiem. Dopiero po interwencji katowickiej kurii, uzyskał potwierdzenie, że skutecznie wystšpił z Koœcioła już w 1992 r. Po wysłuchaniu stron NSA oddalił w pištek skargę GIODO (sygn. I OSK 597/12). Sšd przypomniał, że w myœl ustawy o ochronie danych osobowych obowišzek rejestracji zbioru danych nie dotyczy administratorów danych dotyczšcych osób należšcych do Koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego, przetwarzanych na potrzeby tego Koœcioła lub zwišzku. Wobec nich uprawnienia GIODO sš ograniczone - potwierdził sšd. Inaczej jest jednak - zdaniem NSA - gdy ktoœ skutecznie wystšpił z Koœcioła, bo w takiej sytuacji nie można mówić o "administrowaniu danymi dotyczšcymi osób należšcych do Koœcioła". W tym zakresie zatem GIODO ma prawo kontrolować sposób przetwarzania tych danych. Dlatego, dysponujšc informacjami z aktu chrztu oraz od samego proboszcza, GIODO powinien był przeprowadzić postępowanie w sprawie - stwierdził NSA. Wyrok jest prawomocny. Pod koniec marca w Naczelnym Sšdzie Administracyjnym ma zapaœć wyrok w podobnej sprawie. Różnica jest jednak taka, że w tej sprawie skarżšcy nie wystšpił skutecznie z Koœcioła katolickiego. NSA ma dopiero rozstrzygnšć, czy proboszcz ma wpisać do księgi chrztu, że wierny wystšpił z Koœcioła. 14 marca sšd uznał, że sprawa jest skomplikowana i odroczył wydanie wyroku.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL