Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Błšd lekarza: kiedy wystšpić z powództwem cywilnym

WZÓR POZWU O ODSZKODOWANIE
Rzeczpospolita
Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia na skutek udzielonych œwiadczeń zdrowotnych pacjent może dochodzić przed sšdem cywilnym
W myœl art. 444 §1 kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Mogš to być w szczególnoœci koszty: - zakupu leków lub zastosowania leczenia, odwracajšcego skutki niewłaœciwie udzielonych œwiadczeń zdrowotnych; - przeprowadzenia badań i wizyt lekarskich;
- dojazdu do szpitala i innych placówek służby zdrowia; - zastosowania specjalnej metody żywienia; - przygotowania lokalu mieszkalnego lub miejsca wykonywania pracy do aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Podstawa roszczeń

Jeżeli pacjent utracił całkowicie lub częœciowo zdolnoœć do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłoœć, może on żšdać w procesie cywilnym odpowiedniej renty od szpitala, zakładu opieki zdrowotnej lub innego podmiotu leczniczego. Z kolei cierpienia fizyczne i psychiczne (tj. ból, stres, strach, przykroœci), doznane na skutek wadliwie udzielonego œwiadczenia zdrowotnego, może wynagrodzić pacjentowi zadoœćuczynienie pieniężne za krzywdę.

Z orzecznictwa

Przy ustalaniu wysokoœci zadoœćuczynienia pieniężnego w konkretnej sprawie uwzględnia się przede wszystkim: rodzaj, charakter, długotrwałoœć cierpień fizycznych oraz ujemnych następstw psychicznych, ich intensywnoœć, nieodwracalnoœć, stopień i trwałoœć doznanego kalectwa (tak: wyrok Sšdu Najwyższego z 26 listopada 2009 roku III CSK 62/2009, OSNC 2010/C poz. 80; wyrok SN z 9 listopada 2007 roku V CSK 245/2007, OSNC 2008/D poz. 95; wyrok SN z 18 maja 2004 roku IV CSK 357/2003 niepubl.). Za dopuszczalne uznać należy powództwo obejmujšce żšdanie zasšdzenia wszystkich wyżej wymienionych roszczeń, jeœli jest ono oparte na odpowiedzialnoœci deliktowej lekarza lub zatrudniajšcego go podmiotu leczniczego (tj. odpowiedzialnoœć za wyrzšdzenie szkody w wyniku popełnienia czynu zabronionego przez przepisy). Natomiast w przypadku gdy podstawš powództwa jest odpowiedzialnoœć kontraktowa, żšdanie zadoœćuczynienia pieniężnego za krzywdę jest wcišż przedmiotem sporów w orzecznictwie i doktrynie prawa cywilnego. Reżim odpowiedzialnoœci deliktowej będzie miał w szczególnoœci, zastosowanie w razie wyrzšdzenia pacjentowi szkody w wyniku œwiadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tzw. koszyka œwiadczeń gwarantowanych. Dochodzšc roszczeń na podstawie deliktu, pacjent stoi przed koniecznoœciš udowodnienia: zawinionego błędu w sztuce lekarskiej, który w normalnym zwišzku przyczynowo-skutkowym doprowadził do powstania szkody u pacjenta. Poszukiwanie i gromadzenie dowodów w tym zakresie częstokroć sprawia pacjentom problemy z uwagi na brak wiedzy, doœwiadczenia medycznego oraz pełnego dostępu do dokumentacji medycznej. Wymienione w ramce udogodnienia dowodowe będzie można zastosować także w przypadku, gdy wyrzšdzona pacjentowi szkoda będzie stanowiła, wyłšcznie albo jednoczeœnie niezależnie od deliktu, także niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o œwiadczenie usług zdrowotnych. Jeœli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy było następstwem okolicznoœci, za które odpowiedzialnoœć ponosi lekarz bšdŸ zatrudniajšcy go podmiot leczniczy, powstanie odpowiedzialnoœć kontraktowa. Przykład Lekarz z prywatnej placówki medycznej niestarannie przeprowadził zabieg chirurgiczny, co doprowadziło do trwałego uszkodzenia kolana pacjenta. Za wykonanie tego zabiegu pacjent uiœcił opłatę zgodnie z cennikiem prywatnej placówki medycznej. Pomiędzy pacjentem a prywatnš placówkš medycznš została zawarta w sposób dorozumiany umowa o należyte wykonanie zabiegu. Pacjent może żšdać naprawienia szkody na podstawie odpowiedzialnoœci kontraktowej. Terminy przedawnienia W reżimie odpowiedzialnoœci kontraktowej sytuacja pacjenta jest o tyle korzystniejsza niż w reżimie deliktowym, że domniemywa się winę sprawcy szkody. Oznacza to, że pozwany lekarz bšdŸ podmiot leczniczy, aby uniknšć odpowiedzialnoœci, będzie zobowišzany udowodnić, że nie ponosi winy za wyrzšdzenie szkody pacjentowi. Z kolei w reżimie odpowiedzialnoœci deliktowej dogodniej zostały ukształtowane regulacje dotyczšce przedawnienia roszczeń. Zasadš jest, że ulegajš one przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowišzanej do jej naprawienia. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastšpiło zdarzenie wywołujšce szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, okres przedawnienia ulega wydłużeniu do lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowišzanej do jej naprawienia. Natomiast roszczenia oparte na reżimie kontraktowym, podlegajš zasadniczo dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia. Właœciwoœć sšdu W zależnoœci od rodzaju odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej, kontraktowej czy deliktowej, różnie kształtuje się właœciwoœć miejscowa sšdu cywilnego, do którego pacjent może wystšpić z powództwem przeciwko lekarzowi bšdŸ podmiotowi leczniczemu. Niezależnie od ogólnej właœciwoœci sšdu cywilnego (według siedziby podmiotu leczniczego lub miejsca zamieszkania lekarza) pacjent występujšcy z pozwem ma prawo wyboru jeszcze sšdu właœciwego dla „kontraktów" lub „deliktów". Sšdem właœciwym do rozpoznania powództw opartych na odpowiedzialnoœci deliktowej jest sšd, w którego okręgu nastšpiło zdarzenie wyrzšdzajšce szkodę. Natomiast sšdem właœciwym do orzekania o odpowiedzialnoœci kontraktowej jest sšd miejsca wykonania umowy zawartej z lekarzem lub podmiotem leczniczym. Rodzaj zatrudnienia W obu tych reżimach o tym, kto poniesie odpowiedzialnoœć za wadliwie udzielone œwiadczenie zdrowotne, będzie decydował przede wszystkim rodzaj zatrudnienia lekarza. W przypadku samozatrudnienia lekarza, tj. prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, odpowiedzialnoœć poniesie lekarz. Jeœli lekarz pozostaje w stosunku pracy z podmiotem leczniczym, wyłšcznš odpowiedzialnoœć poniesie podmiot leczniczy (tj. szpital, zakład opieki zdrowotnej czy przedsiębiorca œwiadczšcy usługi prywatnej opieki zdrowotnej). Przykład Lekarz będšcy pracownikiem szpitala nie rozpoznał u ofiary wypadku komunikacyjnego poważnego uszkodzenia arterii, co doprowadziło do koniecznoœci amputacji kończyny. Ofiara wypadku zażšdała od szpitala zapłaty odszkodowania w wysokoœci 30 tys. złotych. Szpital wypłacił to odszkodowanie. Szpital będzie mógł żšdać od lekarza zwrotu częœci odszkodowania w wysokoœci nie przekraczajšcej trzymiesięcznego wynagrodzenia lekarza w dniu wyrzšdzenia szkody. Coraz częœciej zdarza się, że lekarze sš zatrudniani na tzw. kontrakty, czyli umowy cywilnoprawne. W takiej sytuacji odpowiedzialnoœć za błšd lekarski poniosš solidarnie lekarz i zatrudniajšcy go podmiot leczniczy. - „Rzeczpospolita" radzi Pacjent nie ma obowišzku wskazania w pozwie podstawy prawnej roszczenia powstałego w zwišzku z błędem w sztuce lekarskiej. Ma jedynie obowišzek przytoczenia faktów, na których opiera to roszczenie. Warto więc opisać w pozwie te fakty na tyle szeroko, by w toku procesu cywilnego, można było swobodnie wybrać jeden z reżimów ww. odpowiedzialnoœci. - Dogodnienia dowodowe Trudnoœci dowodowe pacjenta w procesie cywilnym może zniwelować: - posłużenie się obiektywnym i abstrakcyjnym „wzorcem dobrego lekarza", niezależnym od indywidualnych cech i właœciwoœci lekarza, zmiennym w zależnoœci od tego, jakiej specjalizacji dotyczy; - wskazanie na oczekiwanie od lekarza, jako profesjonalisty, dołożenia najwyższej starannoœci podczas œwiadczenia usług zdrowotnych; - odpowiedzialnoœć lekarza nawet za każdš postać winy, nawet za tę najlżejszš, w postaci zwykłego niedbalstwa; - brak koniecznoœci dokładnego wskazania lekarza, który ponosi winę za błšd w sztuce lekarskiej, wystarczajšce jest udowodnienie, że był to członek personelu podmiotu leczniczego; - skorzystanie z ustalonych faktów do wnioskowania o innych nieustalonych faktach, majšcych istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, za pomocš domniemania faktycznego (art. 231 kodeksu postępowania cywilnego); - brak koniecznoœci ustalenia zwišzku przyczynowo-skutkowego pomiędzy błędem w sztuce lekarskiej a wyrzšdzonš pacjentowi szkodš w sposób absolutnie pewny, wystarczajšce jest ustalenie między nimi wysokiego prawdopodobieństwa; - odniesienie się do mocy wišżšcej prawomocnego wyroku skazujšcego lekarza za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu w postępowaniu cywilnym.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL