Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Właściciel nie płaci, więc lokal idzie pod młotek

www.sxc.hu
Coraz więcej mieszkań trafia na licytację z powodu zaległoœci w opłatach. Często dlatego, że właœciciele wyjechali szukać pracy za granicš.
Zwolnienie z pracy, kłopoty finansowe osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš, wyjazd za chlebem za granicę – to główne powody niepłacenia przez właœcicieli za mieszkanie. Właœnie z powodu tych zaległoœci coraz więcej lokali trafia na licytację. Lokal można stracić nawet za niewielki w porównaniu z jego wartoœciš dług, o czym przekonało się małżeństwo z Wrocławia.

Kupili i nie płacili

W 2009 r. małżonkowie kupili mieszkanie i od poczštku nie płacili za nie w terminie. Dług urósł do prawie 7 tys. zł. Wspólnota wystšpiła więc do sšdu, by wyraził zgodę na licytację lokalu na podstawie art. 16 ustawy o własnoœci lokali. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli właœciciel lokalu zalega długotrwale z należnymi opłatami, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żšdać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoœci.
Sšd ustalił, że w zwišzku z zaległoœciami małżeństwo było kilkakrotnie wzywane do uregulowania zobowišzania oraz do uiszczania bieżšcych opłat. Małżonkowie dwukrotnie zawierali też ugodę co do rozłożenia zaległoœci na raty. Mimo to nie zmniejszyli nawet w najmniejszym stopniu swojego zadłużenia. Dlatego sšd uznał, że w zwišzku z długotrwałym i uporczywym uchylaniem się właœcicieli lokali od nałożonych na nich ustawš obowišzków żšdanie wspólnoty co do przymusowej sprzedaży lokalu jest zasadne. Wyraził więc zgodę na licytację (sygn. I C 1171/12) .

Wystarczy nakaz

– Wspólnoty korzystajš jednak rzadko z art. 16 – uważa Rafał Dębowski, adwokat. – Jest to przepis, który pozwala pozbyć się kłopotliwego właœciciela, a nie œcišgnšć z niego długi. Wystarczy, że nie płaci regularnie za mieszkanie, tylko co jakiœ czas, np. co szeœć miesięcy?. Oznacza to, że długotrwale zalega. Nie ma przy tym znaczenia, że w dniu wydania wyroku miał już wszystko zapłacone – dodaje mecenas. – Z przepisu korzystamy głównie wtedy, gdy właœciciel wyjechał do pracy za granicę, nie płaci za lokal i niestety nie ma z nim żadnego kontaktu –mówi Jacek Łapiński, dyrektor Gdańskiego Zarzšdu Nieruchomoœci. – Na ogół wspólnoty wolš występować o egzekucję z nieruchomoœci od razu na podstawie kodeksu postępowania cywilnego – twierdzi mecenas Dębowski. Wystarczy, że wspólnota uzyska wyrok z klauzulš wykonalnoœci. Dług nie musi być duży. Wtedy jako wierzyciel może wskazać, z jakiego majštku dłużnika prowadzić egzekucję. Często wskazuje tylko mieszkanie, choć dłużnik może mieć inny majštek, np. samochód. – Bardzo często jednak do licytacji nie dochodzi – uważa Jarosław Œwieczkowski, komornik. Właœciciel, gdy wspólnota dysponuje wyrokiem, czuje realne zagrożenie, że może utracić mieszkanie, i wtedy reguluje dług. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora r.krupa@rp.pl

Jak œcišgnšć należnoœć

Wspólnota przedstawia komornikowi najczęœciej nakaz zapłaty. Może wybrać komornika w granicach właœciwoœci sšdu apelacyjnego, na której terenie jest położona nieruchomoœć. Orzeczenie powinno być opatrzone klauzulš wykonalnoœci. Zarzšd wspólnoty wskazuje komornikowi majštek, z którego mógłby prowadzić egzekucję. Może to być nieruchomoœć (zadłużone mieszkanie lub inna), ale i ruchomoœci, takie jak samochód, sprzęt RTV i AGD, a także wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy. Jeżeli wspólnota nie zna stanu majštkowego zadłużonego właœciciela, może złożyć wniosek do komornika o jego ustalenie. Istnieje też możliwoœć wpisania w księdze wieczystej mieszkania informacji o zadłużeniu lokalu. W ostatecznoœci mieszkanie może zostać zlicytowane przez komornika, jeżeli chce tego wspólnota. Aby tak się stało, nie musi w tej sprawie zapadać odrębny wyrok.  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL