Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Korupcja przy zakupie podręczników? Sš kontrole

Kurator oœwiaty w Białymstoku zdecydował o skontrolowaniuszkół, o których otrzymał informację, że mogły kupować podręczniki w zamian za korzyœci majštkowe od wydawców. Wczeœniej podobne kontrole zleciło w 67 szkołach kuratorium oœwiaty w Katowicach.
O skali problemu informowała niedawno "Rz". W cišgu zaledwie kilku miesięcy fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji zebrała ponad 1 tys. umów, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół w zamian za okreœlone "prezenty" przekazywane im lub na rzecz szkoły zobowišzywali się do korzystania tylko i wyłšcznie z produktów okreœlonego wydawcy. Kontrole zlecone przez kuratorium w Białymstoku majš się rozpoczšć "jak najszybciej", choć na razie nie wiadomo konkretnie kiedy. Obecnie trwa analiza materiałów, które dotarły z Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska - Polska bez korupcji. Kurator opublikował w poniedziałek na stronie internetowej komunikat, w którym przypomina dyrektorom szkół obowišzujšce przepisy przy wyborze podręczników od wydawnictw i zasady jakie powinny temu towarzyszyć. "Ani nauczyciel, ani dyrektor szkoły nie mogš przyjmować z tego względu żadnych korzyœci majštkowych, nie mogš też prowadzić na terenie szkoły działalnoœci zwišzanej z dystrybucjš nowych podręczników" - napisał kurator Jerzy Kiszkiel.
Białostocki kurator zaapelował również do dyrektorów szkół, by zwrócili szczególnš uwagę - w ramach nadzoru pedagogicznego - by "procedura wyboru podręczników przebiegała w sposób nienasuwajšcy najmniejszych podejrzeń o działalnoœć korupcyjnš". W minionym tygodniu kuratorium przeprowadziło z dyrektorami szkół narady na ten temat. We wtorek podobne kontrole zleciło w 67 szkołach kuratorium oœwiaty w Katowicach. Ma to zwišzek z podpisywaniem przez dyrektorów szkół m.in. umów o współpracy z wydawnictwami. Zgodnie z tymi umowami, szkoła decyduje się korzystać z podręczników jednego wydawnictwa w okreœlonym okresie w zamian za np. użyczony czy podarowany sprzęt, np. tablice interaktywne czy sprzęt komputerowy. O sprawie kuratorium w Katowicach poinformowała również - tak jak kuratorium w Białymstoku - Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska - Polska bez korupcji. Ministerstwo Edukacji Narodowej w specjalnym komunikacie podkreœliło, że oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół korzyœci oraz przyjmowanie ich w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z prawem. Zaznaczyło również, że o każdym takim przypadku należy powiadomić odpowiedni organ kontroli.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL