Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Nielegalne wycięcie drzewa z mniejszš karš

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Zmalejš kary za nielegalne wycięcie drzewa. Zmieni się też system naliczania opłat za udzielenie zezwolenia na wycinkę.
Mieszkaniec spółdzielni „Ruda" poobcinał gałęzie brzozy rosnšcej na społecznym parkingu. – Zwisały nad jego samochodem – mówi Dariusz Œmierzyński, prezes tej spółdzielni. Jakaœ „życzliwa" osoba poinformowała urzšd i właœcicielowi samochodu wymierzono 50 tys. zł kary. Jeżeli drzewo uschnie, to jš zapłaci, a jeœli nie – to będzie darowana. Przez kilka gałęzi można popaœć w niezłe tarapaty finansowe. Takich absurdów zwišzanych z wycinkš jest więcej. Ma to się zmienić.

Co się zmieni

– Zdajemy sobie sprawę, że ze względów przyrodniczych kary muszš być dotkliwe, jednak były zdecydowanie za wysokie i często niemożliwe do zapłaty przez osoby, które dopuœciły się wycinki – przyznaje Artur Koziołek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. – Pracujemy obecnie nad założeniami do projektu ustawy o poprawie warunków œwiadczenia usług przez jednostki samorzšdu terytorialnego – wyjaœnia Artur Koziołek. – Przewidujš one – dodaje – także zmiany w zakresie opłat za zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Zgodnie z nimi wysokoœć opłat będzie uzależniona od gatunku drzewa, jego obwodu i od miejsca, w którym roœnie. W efekcie opłaty majš być niższe od obecnych co najmniej trzykrotnie. Ponadto nie będš one uzależnione – tak jak jest dziœ – od wieku drzewa. Mniej dotkliwe majš być także kary, a mianowicie wyniosš dwukrotnoœć opłaty jakš by się wnosiło, gdyby wycinka była legalna, a nie – jak obecnie – trzykrotnoœć. Osoby w trudnej sytuacji finansowej będš mogły wnioskować jeszcze o obniżenie kary o połowę.

Drakońskie kary

Kwestię wycinania drzew regulujš art. 83–90 ustawy o ochronie przyrody. Zezwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta (wyjštkowo robi to starosta lub wojewódzki konserwator zabytków). Wniosek w tej sprawie składa właœciciel działki zamierzajšcy wycišć drzewo, którego wiek przekracza 10 lat (gdy zamierza to zrobić osoba trzecia, do wniosku musi zostać dołšczona zgoda właœciciela).

Skarga w Trybunale

Osoba fizyczna, która zamierza wycišć drzewo na swojej prywatnej posesji, nie musi wnosić żadnych opłat. Pod warunkiem jednak, że wycięcie nie jest zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej. – Natomiast osobie, która nie majšc zezwolenia, wycięła drzewo, grożš drakońskie kary. Najczęœciej gminy dowiadujš się o nielegalnej wycince na skutek donosu – mówi Rafał Dębowski, adwokat. O tym, jak dotkliwe sš kary, przekonał się m.in. rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego. Musi zapłacić 101 tys. zł za nielegalnie wyciętš topolę, a właœciciel posesji z Łodzi za buk – 150 tys. zł. Ani jednemu, ani drugiemu ukaranemu nie udało się wywalczyć w sšdzie administracyjnym zmiany tych decyzji. Wystšpili więc ze skargami do Trybunału Konstytucyjnego. Obie skargi kwestionujš obligatoryjnoœć kar bez względu na okolicznoœci sprawy, np. faktycznš kondycję drzew. Tymczasem ukarani podnoszš, że nie wycięli drzew zdrowych, tylko obumarłe. Topola miała na przykład brunatnicę we wnętrzu pnia, dodatkowo uderzył w niš piorun. Drzewo nie miało żadnych szans na przeżycie. Nawet lekki podmuch wiatru mógłby je w każdej chwili przewrócić.

Kradzież drzewa

W ich opinii kary sš niesprawiedliwe i niewspółmierne do popełnionego czynu. Trybunał nie wyznaczył jeszcze daty rozprawy. – To dobrze, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji postanowiło nareszcie zmienić przepisy – uważa mec. Rafał Dębowski. – Sš one bowiem skrajnie niesprawiedliwe. Ważne jest bowiem przede wszystkim, by kara była nieuchronna, ale nie może rujnować obywatela. Zdaniem adwokata autorzy projektu powinni rozwišzać jeszcze jeden problem. – Obecnie, jeżeli dojdzie do wycięcia i kradzieży drzewa, odpowiedzialnoœć za to ponosi właœciciel nieruchomoœci, nawet gdy nic nie miał z tym wspólnego – mówi mec.Rafał Dębowski. – Ponosi on odpowiedzialnoœć na zasadzie ryzyka. Jest to oczywiœcie absurd. Nikt nie będzie przecież dzień i noc pilnować, żeby złodziej nie wycišł mu przypadkiem jakiegoœ drzewa. Etap legislacyjny: po konsultacjach społecznych
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL