Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Łapownictwo w oświacie

ROL
Wydawcy podręczników przekupujš szkoły „prezentami”. Rynek ksišżek dla uczniów wart jest miliard złotych
O kontrowersyjnych praktykach wydawców podręczników szkolnych mówi się od lat. Tym razem jednak dane zebrane przez fundację Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji pokazujš, z jak ogromnš patologiš dotyczšcš rynku podręczników mamy do czynienia. W cišgu zaledwie kilku miesięcy fundacja zebrała ponad 1 tys. umów, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół w zamian za okreœlone „prezenty” przekazywane im lub na rzecz szkoły zobowišzywali się do korzystania tylko i wyłšcznie z produktów okreœlonego wydawcy.

Miliard do wzięcia

Sprawš zajmujš się już niektóre kuratoria oœwiaty, z naszych informacji wynika, że prowadzonych jest także około dziesięciu œledztw, które majš sprawdzić, czy nie chodzi tu o zwyczajne łapownictwo. Wartoœć rynku podręczników szacowana jest na około 1 mld zł. Sprawa rozpoczęła się jesieniš ubiegłego roku. Mateusz Górowski, prezes fundacji, chciał się dowiedzieć, dlaczego ceny podręczników przekraczajš wartoœć czasem dobrze wydanej beletrystyki. – Zapytaliœmy samorzšdy o to, jak w podległych im szkołach prowadzony jest system wyboru podręczników oraz o wszystkie umowy, jakie szkoły podpisujš z wydawcami – opowiada Górowski. Zapytanie trafiło do kilkuset losowo wytypowanych gmin z całego kraju. Odpowiedzi, jakie zaczęły spływać do fundacji, przeszły wszelkie oczekiwania Górowskiego. Ponad tysišc umów dotyczyło takiej sytuacji: dyrektorzy szkół deklarowali wybór podręcznika okreœlonego wydawcy w zamian za sprzęt elektroniczny, który trafiał na rzecz szkoły lub też dyrektor dostawał go do własnego użytku.

Dyrektor jako „bioršcy”

Dotarliœmy do kilku takich umów. W jednej z nich szkoła zobowišzuje się do tego, że przez trzy kolejne lata do nauki języka angielskiego będzie używała jedynie podręczników wydawnictwa X, w zamian wydawnictwo sprzedaje szkole tablicę multimedialnš o wartoœci ok. 5 tys. zł za cenę 1,23 zł brutto. Jeżeli szkoła nie wywišże się z umowy, będzie musiała zapłacić pełnš cenę tablicy. W innej umowie dyrektor szkoły okreœlony jako „bioršcy” w zamian za wybór okreœlonego podręcznika otrzymuje do nieodpłatnego użytkowania komputer przenoœny. Górowski przyznaje, że najczęœciej do szkół lub dyrektorów trafiały netbooki, laptopy, komputery stacjonarne oraz tablice interaktywne. W niektórych przypadkach cena przekazywanego przez wydawnictwa sprzętu sięgała kilkunastu tysięcy złotych. – Bywały umowy, w których szkoła w sytuacji naruszenia umowy musiałaby pokryć cenę przekazanego sprzętu, która była wyższa od rynkowej – mówi. Zebrane materiały fundacja przekazała do Ministerstwa Edukacji, Najwyższej Izby Kontroli, w ponad 30 przypadkach najbardziej bulwersujšcych umów zostały także skierowane zawiadomienia do prokuratury.

Czy to korupcja?

Jedynš reakcjš resortu edukacji kierowanego przez Krystynę Szumilas była sugestia, by sprawę skierować do kuratorów oœwiaty. – W dziesięciu przypadkach sprawę podjęli prokuratorzy – mówi Górowski. Zareagowali także kuratorzy oœwiaty. Œlšskie we wtorek zapowiedziało kontrole w 67 szkołach. Anna Wietrzyk, rzeczniczka tej instytucji, przyznaje, że umowy podpisywane przez dyrektorów mogły naruszać zapisy ustawy o systemie oœwiaty, która daje nauczycielowi swobodę w doborze podręcznika. – Niewykluczone, że sprawš będzie musiał się zajšć także prokurator, ale takie decyzje zostanš podjęte dopiero po zakończeniu kontroli – mówi nam Wietrzyk. Ostry komunikat do dyrektorów wystosowało także lubelskie kuratorium. „Przypominam, że niedopuszczalne, oraz mogšce stanowić przestępstwo łapownictwa z art. 228 kodeksu karnego, jest przyjmowanie od wydawnictw przez dyrektorów szkół lub nauczycieli korzyœci majštkowych lub osobistych” – napisał Krzysztof Babisz, lubelski kurator oœwiaty. Podobny komunikat zamieœciło także kuratorium w Opolu: „Przyjmowanie jakichkolwiek korzyœci przy wyborze podręczników jest działaniem nieetycznym i może mieć znamiona przestępstwa”. Jak usłyszeliœmy w wydziale kształcenia i wychowania, niewykluczone, że także opolskie kuratorium rozpocznie kontrole w tej sprawie. Górowski przekonuje, że podobny audyt zapowiedział także kurator małopolski i podkarpacki. Z kolei prezydent Kołobrzegu wydał zakaz przyjmowania przez szkoły sprzętu elektronicznego od wydawców. Prof. Antoni Kamiński, były prezes Transparency International Polska, nie pozostawia wštpliwoœci, że tego typu umowy naruszajš zapisy ustawy o systemie oœwiaty. – Bez wštpienia dyrektorzy nie majš uprawnień do podpisywania takich umów i wszyscy, którzy je podpisali, powinni ponieœć konsekwencje dyscyplinarne. O wyborze podręcznika decyduje nauczyciel na podstawie wartoœci merytorycznej, a nie korzyœci dla szkoły – mówi prof. Kamiński. Zaznacza jednak, że trudno będzie w tym przypadku udowodnić, że jest to zwykłe łapówkarstwo. Piotr Marciuszuk, szef sekcji wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Ksišżki, twierdzi, że nigdy nie widział tego typu umów. – Z komentarzem poczekajmy na wyniki kuratoryjnych kontroli oraz œledztw. Muszę zaznaczyć, że wszyscy wydawcy zrzeszeni w PIK deklarowali, że będš działać w pełni przejrzyœcie – zaznacza. To stanowisko dziwi Górowskiego, który mówi, że informował PIK o sprawie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL