Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Czy e-papierosy sš szkodliwe?

Fotorzepa, Ryszard Waniek Ryszard Waniek
Z najnowszych badań specjalistów w zakresie wpływu palenia na organizm człowieka wynika, że narażenie biernych palaczy na działanie nikotyny pochodzšcej z e-papierosów jest 10-krotnie mniejsze, niż w przypadku tradycyjnych papierosów
To tylko niektóre z informacji, jakie zostały przedstawione na konferencji „E-papierosy w œwietle najnowszych badań". Szacunkowe dane wskazujš, że w Polsce elektroniczne papierosy pali pół miliona osób, zaœ w Wielkiej Brytania pod koniec ubiegłego roku e-dymkiem zacišgało się około 900 tys. osób. Palacze i osoby wolne od nałogu od dawna wskazywali na brak dostatecznej wiedzy na temat szkodliwoœci elektronicznych papierosów. Eksperci przypominajš: Jeœli coœ zawiera nikotynę, to nie może być zdrowe
Z najnowszych badań na temat e-papierosów przeprowadzonych przez prof. Andrzeja Sobczaka, kierownika Zakładu Szkodliwoœci Chemicznych i Toksykologii Genetycznej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Œrodowiskowego w Sosnowcu, wynika, że e-papierosy nie stwarzajš zagrożenia biernego palenia. Badania zleciła firma Chic –  europejski lider branży e-papierosowej. Iloœć toksycznych zwišzków w papierosach elektronicznych jest mniejsza, niż w dymie tradycyjnego papierosa. A iloœć nikotyny dostajšcej się do płuc użytkownika papierosów elektronicznych jest około pięciokrotnie niższa, niż w przypadku zwykłego papierosa. Analizy przeprowadzane były za poœrednictwem automatycznego stymulatora palenia. Pozwalało to na odtworzenie autentycznego procesu palenia. W laboratoryjnych warunkach studenci pod okiem prof. Sobczaka porównywali skład dymu zwykłego papierosa oraz par z jego elektronicznego odpowiednika. Ekspert nie pozostawia złudzeń i przypomina – Jeœli coœ zawiera nikotynꠖ substancję silnie uzależniajšcš, to nie może być zdrowe. Jak bardzo szkodliwe sš e-papierosy? – Niemniej elektroniczne papierosy, to produkt tysišckrotnie mniej szkodliwy, niż zwykłe papierosy. Sš na to twarde dowody. W zwykłych papierosach jest blisko 6 tys. różnych zwišzków toksycznych, w e-papierosach w najgorszym wydaniu znaleziono kilkanaœcie szkodliwych zwišzków – mówił prof. Sobczak. Zaznaczał jednoczeœnie, że jeœli mówimy o szkodliwoœci e-papierosów, to porównujmy to, do papierosów konwencjonalnych. Jakie sš dowody na mniejszš szkodliwoœć e-papierosów dla zdrowia palacza? – W chwili obecnej nie stwierdzono, by areozol generowany i emitowany przez papierosy elektroniczne, czyli to, co się dostaje do płuc użytkownika miało  zwišzki rakotwórcze. Jednoczeœnie iloœć nikotyny, która dostaje się do płuc palacza jest mniejsza, niż iloœć nikotyny z papierosa konwencjonalnego, przy takiej samej objętoœci zacišgnięcia się – mówił prof. Sobczak. Zaznaczał, że w trakcie badań opierał się na kilkunastu najczęœciej popularnych na rynku polskim produktach e-papierosów. – Nie mogę wykluczyć, że jest produkcja jakichœ e-papierosów zawierajšcych zanieczyszczone produkty – akcentował. Ekspert wyjaœniał, co jest w płynach zawierajšcych nikotynę w e-papierosach. – Oczywiœcie nikotyna, której jest najwięcej. Bazę chemicznš stanowi glikol propylenowy, gliceryna, woda – czasami z dodatku alkoholu oraz substancje smakowo – zapachowe – objaœniał. – Glikol propylenowy i  gliceryna to zwišzki spotykane w kosmetykach, lekach – informował. Mówiono też o zagrożeniach ze strony e-papierosów. Zwrócono uwagę, że mogš po nie sięgać osoby niepełnoletnie, które do tej pory nie paliły papierosów, po czym przejœć na palenie papierosów konwencjonalnych. Wskazano, iż wcišż brak jest badań nad długotrwałym wpływem e-papierosów na zdrowie. – Choć powiedziałem, że gliceryna i glikol propylenów to składniki m.in. œrodków kosmetycznych używanych każdego dnia, to nie wiadomo, jak długotrwałe inhalowanie tych zwišzków może przekładać się na zdrowie – puentował prof. Andrzej Sobczak.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL