Od 1 marca 2013 r. większe świadczenie przedemerytalne

aktualizacja: 21.02.2013, 17:06
Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski

Kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego wzrośnie do 975,78 zł

Wraz z marcową waloryzacją emerytur i rent zmieniają się także limity dorobku dla aktywnych osób pobierających świadczenia przedemerytalne.Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2013 r. wynoszą:
- dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2011 r – 880,50 zł,
- graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2011 r. – 2465,20 zł,
- dopuszczalna roczna kwota przychodu – 10 566,00 zł,
- graniczna roczna kwota przychodu - 29 582,40 zł.
Kto dostanie świadczenie przedemerytalne
O prawo do tego świadczenia może się ubiegać m.in. osoba, która:
• przepracowała u pracodawcy, który ją zwalnia, minimum sześć miesięcy,
• ukończyła 55 lat – w przypadku kobiety, i 60 lat – w przypadku mężczyzny,
• posiada odpowiednio długi staż emerytalny, który wynosi 30 lat dla kobiet i pięć lat więcej dla mężczyzn,
• została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
Wszystkie wymienione warunki pracownica musi spełnić na dzień rozwiązania stosunku pracy. Nie ma więc znaczenia, że w chwili wręczania jej wypowiedzenia kobieta nie ukończyła jeszcze 55 lat, a mężczyzna 60 lat. Najważniejsze wiek ten został osiągnięty do dnia ustania zatrudnienia.
O pieniądze trzeba się upomnieć
Prawo do niego przysługuje jednak dopiero pod warunkiem zarejestrowania się w urzędzie pracy i pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez sześć miesięcy. Co ważne, w tym okresie nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia proponowanego przez urząd pracy odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych. Po takim półrocznym okresie pobierania zasiłku pobierania zasiłku bezrobotny musi uzyskać z urzędu zaświadczenie poświadczające ten fakt i z tym dokumentem zgłosić do ZUS z wnioskiem o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Ma na to 30 dni od dnia uzyskania zaświadczenia. ZUS przywraca ten termin na wniosek spóźnialskiego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

POLECAMY

KOMENTARZE