ABC bezrobotnego: Kto może się zarejestrować w urzędzie pracy

aktualizacja: 12.02.2013, 06:50

Prawo do świadczeń i oferty wsparcia uzyska ten, kto spełni warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia

REDAKCJA POLECA
17.06.2015
Prezes bez pensji może mieć status bezrobotnego i zasiłek
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?
Status osoby bezrobotnej otrzyma ten, kto zarejestruje się w urzędzie właściwym dla miejsca stałego lub czasowego zameldowania i jednocześnie:
- nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni,
- jest gotowy i zdolny do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie czy służbie, a jeśli jest osobą niepełnosprawną – co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
- nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, szkół gdzie przystępuje się do egzaminu eksternistycznego lub szkół wyższych gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych,
- nie osiągnął wieku emerytalnego (obecnie wiek ten jest różny dla osób z różnych roczników – zgodnie z art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.),
- nie nabył prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
- nie jest właścicielem ani posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe ani nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
- nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ogłaszanego przez GUS lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
- nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
- zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
- nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- nie jest tymczasowo aresztowany ani nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary w systemie dozoru elektronicznego,
- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- nie pobiera zasiłku stałego z pomocy społecznej,
- nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
- nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
Jeżeli choćby jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, wnioskodawca nie uzyska statusu bezrobotnego, ale urząd zaproponuje mu rejestrację jako osoby poszukującej pracy.

POLECAMY

KOMENTARZE