Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Remonty i boksy w spółdzielni

Proszę o odpowiedŸ na pytania dotyczšce małej spółdzielni mieszkaniowej, w której jestem członkiem rady nadzorczej. Czy zarzšd miał prawo wybrać wykonawcę i zatwierdzić przeszacowany moim zdaniem koszt remontu budynku bez konsultacji z radš nadzorczš? Na walnym zgromadzeniu uchwalono jedynie plan takiego remontu, bez podawania jego kosztów. W trakcie wykonywanych prac przedstawiono radzie nieprawdziwe informacje o konkurencyjnych, tańszych ofertach i metodzie wykonania takiego remontu. Zarzšd odmawia również wybudowania nowej altanki œmietnikowej wspólnie z sšsiadujšcymi domami, mimo że członkowie spółdzielni w większoœci opowiadajš się za zleceniem tej budowy. Czy majšc na piœmie podpisy członków, można podjšć takš uchwałę bez zwoływania walnego zgromadzenia? Czy jedynym wyjœciem jest zawieszenie członka zarzšdu lub prezesa? I czy od tzw. boksów wejœciowych do budynku, który jest własnoœciš spółdzielni mieszkaniowej, płaci się podatek od nieruchomoœci? (Joanna T., Warszawa) Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
– Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej, jak sama nazwa wskazuje, jedynie nadzoruje prace zarzšdu spółdzielni. Oznacza to, że nie pełni żadnych funkcji decyzyjnych, poza oczywiœcie przyjęciem planu finansowo-rzeczowego spółdzielni, względnie powołaniem i odwołaniem zarzšdu lub jego członków. Skoro członkowie zarzšdu spółdzielni doszli do wniosku, że przyjęty w planie zakres prac trzeba poszerzyć, należy aneksować przyjęty plan finansowy spółdzielni i w œlad za tym podnieœć opłatę eksploatacyjnš umożliwiajšcš sfinansowanie zwiększonego zakresu rzeczowego, względnie skorygować plan remontów, zmniejszajšc ich zakres. Samo odwołanie członków zarzšdu lub prezesa spółdzielni nie spowoduje automatycznie znowelizowania planu remontów, jak również nie otworzy dodatkowego kanału wpływów œrodków finansowych do spółdzielni.Jeœli zaœ chodzi o boks wejœciowy, to nie wiem, co to jest. Mogę jedynie się domyœlać, że jest to forma wiatrołapu albo jakiegoœ zadaszenia przed wejœciem do budynku. Ponieważ podatek od nieruchomoœci płaci się od budynków i budowli, to również i od boksu wejœciowego należy ten podatek zapłacić.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL