Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Masz chęć, zmień płeć

Projekt ustawy o ustalaniu płci napisała poseł Anna Grodzka. Według projektu wystarczy wniosek złożony w sšdzie
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ruch Palikota chce, byœmy sami decydowali, jakiej płci jesteœmy. Ma już projekt ustawy w tej sprawie
Politycy Ruchu Palikota, widzšc, ile emocji i zainteresowania opinii publicznej wywołał ostatni spór wokół zwišzków partnerskich, postanowili kuć żelazo, póki goršce. I inicjować kolejne œwiatopoglšdowe batalie. Stšd pomysł zastšpienia Wandy Nowickiej Annš Grodzkš na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Ale to nie koniec kontrowersyjnych pomysłów. Do Sejmu trafił właœnie nowy projekt ustawy o ustalaniu płci autorstwa Grodzkiej. Czeka dopiero na rozpoczęcie procedury legislacyjnej, ale posłowie RP liczš, że jak ich koleżanka zostanie wicemarszałkiem, prace nad ustawš ruszš z kopyta.

Płci nie da się okreœlić przy urodzeniu

Główne założenie ustawy to wprowadzenie szybkiej sšdowej œcieżki pozwalajšcej na zmianę tzw. płci metrykalnej, czyli stwierdzonej na podstawie badań lekarskich przy urodzeniu. Płeć będzie można zmienić wówczas, gdy dana osoba psychicznie czuje się mężczyznš, a jest kobietš.
Politycy Ruchu Palikota nazywajš to „tożsamoœciš płciowš". „Tożsamoœć płciowa to utrwalone, intensywnie doœwiadczane odczuwanie i przeżywanie własnej płciowoœci, która odpowiada lub nie płci metrykalnej" – napisali w uzasadnieniu ustawy. Ustawa kwestionuje zasadę medycznego ustalania płci, które odbywa się przy narodzinach dziecka i jest podstawš do stwierdzenia płci i wpisania jej do metryki. Twierdzš, że „płeć metrykalna jest ustalana na podstawie pobieżnej oceny wyglšdu narzšdów płciowych niemowlęcia" lub też wyniku badania płci genetycznej. Tymczasem ich zdaniem „płci człowieka nie można ocenić na podstawie jedynie tych dwóch kryteriów". Przekonujš, że właœciwe ustalanie jej w przypadku dziecka odbywa się dopiero wtedy, gdy kształtujš się najważniejsze narzšdy płciowe, a więc w okresie dojrzewania, czyli... między 11. a 16. rokiem życia. To wówczas zdaniem polityków RP kształtuje się „tożsamoœć". Tak więc jeœli nastoletni chłopiec czuje się dziewczynkš, to zdaniem Ruchu Palikota powinien mieć możliwoœć urzędowej zmiany płci, co oznacza zmianę zapisu w dokumentach. Z takiej możliwoœci mogłyby korzystać wszystkie osoby po ukończeniu 16. roku życia. „Uzgodnienie płci społecznej i prawnej z tożsamoœciš płciowš oraz uzyskanie wizerunku odpowiedniego dla płci odczuwanej psychicznie prowadzi do odzyskania potencjału zdolnoœci społecznych i osobistych" – tłumaczš autorzy ustawy. – Ta ustawa jest niezwykle istotna. Każdy z nas powinien mieć pełnš wolnoœć do kształtowania tożsamoœci płciowej. Urzędnicy nie powinni odgórnie narzucać, czy ktoœ jest chłopcem czy dziewczynkš, jeœli jego tożsamoœć płciowa jest inna niż ta stwierdzona metrykalnie – mówi „Rz" poseł RP Łukasz Gibała. Przyznaje jednak, że ustawa budzi sporo kontrowersji nawet w samym œrodowisku Ruchu Palikota. – Mnie na przykład nie podoba się zapis kwestionujšcy prawdziwoœć ustaleń medycznych przy narodzeniu dziecka. Ale to można zawsze poprawić na etapie prac komisyjnych – zaznacza. Procedura formalnej zmiany płci będzie nadzwyczaj prosta. Wystarczy wniosek o ustalenie płci złożony do sšdu okręgowego. Chodzi o oœwiadczenie o tożsamoœci płciowej odmiennej od płci metrykalnej oraz orzeczenie wydane przez dwóch lekarzy ze specjalnoœciš psychiatrii lub seksuologii tudzież po jednym lekarzu z każdej z tych specjalizacji stwierdzajšcych, że wnioskodawca rzeczywiœcie uważa się za osobę innej płci.

Kowalski Jan, a może Janina

Decyzję musi wydać skład sędziowski liczšcy trzech sędziów zawodowych. Ustawa zakłada jednak, że ich rola ograniczy się praktycznie do zaakceptowania wniosku. „Sšd rozpoznajšcy wniosek może poprzestać na oœwiadczeniu wnioskodawcy oraz orzeczeniach (lekarskich – red.), jeœli nie budzš one wštpliwoœci" – napisano w ustawie. Projekt zakłada też, że urzędowa zmiana płci nie wymaga, by wnioskodawca wczeœniej był poddany „jakiejkolwiek interwencji medycznej, zwłaszcza terapiom hormonalnym lub zabiegom chirurgicznym". Mówišc krótko – wystarczy, by Jan Kowalski powiedział sšdowi, że jest Janinš Kowalskš, i przedstawił stosowne oœwiadczenie, np. od psychiatry, potwierdzajšce, że pacjent uważa się za kobietę. Uznanie takiego wniosku przez sšd jest podstawš do wydania nowego aktu urodzenia i zmiany imienia oraz nazwiska. – Każdš głupotę można zawrzeć w projekcie ustawy, tylko zasadnicze pytanie brzmi: czy parlament jest od tego, by realizować fantazje posła Grodzkiej, czy od tego, by rozwišzywać realne problemy społeczne. Bo na razie pomysłów na uzdrowienie służby zdrowia czy budżetu ze strony Ruchu Palikota nie widać – komentuje poseł PiS Arkadiusz Czartoryski. Po pierwszych reakcjach widać, że radykalny projekt Ruchu Palikota nie ma szans w Sejmie. O co więc chodzi? – To kolejna próba ratowania swojej egzystencji przez dołujšcy w sondażach Ruch Palikota. Takich projektów było wiele: ustawa o apostazji czy próba legalizacji marihuany – mówi dr Rafał Chwedoruk, politolog z UW. – Sam Palikot był już przecież konserwatystš, póŸniej kapitalistš, wreszcie zadeklarowanym socjalistš. On walczy o życie, a przetrwanie daje mu odcinanie kuponów od wojny œwiatopoglšdowej.

Korekta płci obecnie

Korekta płci nie jest nowoœciš dla polskich sšdów. Nie ma wprost zapisanej procedury dotyczšcej takiej korekty, ale w tych sprawach wykorzystywana jest jedna ze œcieżek procesu cywilnego, tzw. powództwo o ustalenie. Na podstawie art. 189 Kpc., który stanowi, że każdy kto ma w tym interes prawny może żšdać „ustalenia przez sšd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa". Pozytywny wyrok sšdu cywilnego jest podstawš wpisania korekty płci do aktu stanu cywilnego jako tzw. wzmianki dodatkowej. Taka zmiana ma skutek na przyszłoœć. Pewnš ucišżliwoœciš tego postępowania jest to, że pozwanymi sš rodzice osoby żšdajšcej korekty płci, stšd pojawiały się już wczeœniej postulaty, by zastšpić tę procedurę tzw. postępowaniem nieprocesowym, jak np. przy stwierdzeniu nabycia spadku, gdzie kršg uczestników nie jest tak sformalizowany. —Marek Domagalski
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL