Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Co minister zdrowia zastał w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Rażšco niekorzystne umowy z wierzycielami, nadmierne zatrudnienie i gigantyczne nadgodziny lekarzy i pielęgniarek, komercyjna działalnoœć instytutu wyprowadzona do spółki Patron - miażdżšce wyniki ministerialnej kontroli w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
- Gdyby Instytut był spółkš prawa handlowego byłby już bankrutem - uznali kontrolerzy. Lista błędów, zaniedbań jest nieskończenie długa. Raport z kontroli właœnie ujawniło Ministerstwo Zdrowia. Resort skontrolował placówkę po tym jak dyrektor placówki poprosił resort o wsparcie finansowe i oskarżył go o brak pomocy w działalnoœci szpitala. Na poczštku paŸdziernika Centrum - z powodu braku pieniędzy - ograniczyło  przyjęcia pacjentów do czterech klinik, co wywołało burzę.
Okazuje się, że długi CZD sš znacznie większe od przedstawianych w grudniu przez kierownictwo Instytutu - 240 mln zł. Do kwoty wykazywanych zobowišzań należy dołożyć kwotę około 35 mln zobowišzań nieujawnionych, a wynikajšcych z braku księgowania odsetek od zobowišzań przeterminowanych - czytamy w raporcie. Co gorsza, Instytut jest potężnie zapożyczony na...ponad 147 mln zł w tym odsetki na kwotę 30 mln zł. Kontrola w Instytucie ujawniła, że placówka podpisywała niekorzystne dla siebie umowy spłaty długów z wierzycielami wtórnymi (którzy skupowali długi instytutu). Chodzi o trzy spółki m.in. Electus , Magellan z Łodzi, MW Trade z Wrocławia, w posiadaniu których jest 50 proc. wszystkich zobowišzań Instytutu. Ugody podpisane z tymi spółkami przewidujš, że w przypadku zmiany reorganizacyjnej placówki, wierzytelnoœci te wejdš w stan "natychmiastowej wymagalnoœci", co jest bardzo niekorzystne dla instytutu. CZD z Magellanem podpisał także umowę pożyczki na 16 mln zł pod weksel własny in blanco oraz zobowišzanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracjš wekslowš. Co gorsza, zabezpieczenia realizacji umowy pożyczki zawarły dodatkowš umowę przelewu wierzytelnoœci przysługujšcych instytutowi z kontraktów z NFZ na leczenie. CZD z roku na rok ma coraz wyższe koszty utrzymania - wynikajšce według kontrolerów głównie z przerostu zatrudnienia oraz małego obłożenia łóżek - a coraz mniejsze kontrakty. W Instytucie zatrudnionych jest aż 131 sekretarek. Kontrolerów zaniepokoił ogromny wzrost kosztów obcych -np.  usług utylizacyjnych – niewspółmierny, prawie czterokrotny wzrost w 2011 roku i ponad 58 proc. czy kontrakty (m.in. na œwiadczenia usług medycznych) – które zanotowały najwyższy wzrost kosztów."Zwraca się uwagę na wzrost kosztów reprezentacji i informacji na poziomie 76 proc. w 2011 roku i ich prawie czterokrotny wzrost na koniec wrzeœnia 2012 r. "- czytamy w raporcie. 30 proc. kosztów to także podróże służbowe. "Wzrost kosztów podróży służbowych przedkładajšcy się na absencję pracowników IPCZD  w kontekœcie niewykonania kontraktu, spadku sprzedaży, wolnych łóżek i wzrostu kosztów kontraktów na usługi medyczne z zewnštrz oraz straty na działalnoœci naukowej w ocenie Zespołu sš trudne do uzasadnienia" - czytamy w raporcie resortu. Oddziały instytutu generujš koszty. Z 24, jedynie trzy miały dodatni wynik finansowy, tj. oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, oddział dziennej rehabilitacji neurologicznej oraz oddział kardiologii. Podobnie jest w poradniach - 26 Poradni osišgnęło ujemne wyniki finansowe. Najwyższe straty przynoszš poradnie: Neurologiczna i Epileptologiczna, Kadriologiczna, Logopedyczna, Okulistyczna i Diabetologiczna. Dlaczego tak się dzieje? Jak uznali kontrolerzy, to wynik "niewłaœciwej kwalifikacji wielu porad, nieprawidłowego rozliczenia do NFZ, zbyt dużego zatrudnienia (dotyczy w szczególnoœci iloœci sekretarek i pielęgniarek)". Diagnostykę laboratoryjnš wykonuje dla Instytucie (i w jego budynku) firma zewnętrzna ALAB Laboratoria. Z raportu wynika, że jej usługi sš kilkukrotnie wyższe niż w innych takich laboratoriach. Pomimo, że IPCZD posiada w Zakładzie Radiologii Pracownię USG, badania usg wykonywane sš przez dwie prywatne spółki. Nawet Izba Przyjęć jest outsorsowana. Zdaniem kontrolerów, na szczególnš uwagę zasługuje Klinika Pediatrii i Żywienia, której koszty dwukrotnie przekraczajš kwotę przychodów uzyskanych w okresie od stycznia do wrzeœnia 2012 roku z NFZ. Równoczeœnie posiada ona największe zatrudnienie. Na 35 łóżek zatrudnionych jest 41 lekarzy, 52 pielęgniarki  i 14 osób personelu pomocniczego. Powoduje to, że na 1 lekarza przypada miesięcznie  4 pacjentów, a na 1 zatrudnionš pielęgniarkę 3 pacjentów. W roku 2011 natomiast wartoœć kontraktu z NFZ wynosiła 6 mln zł, a na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydano ponad 7 mln zł. Klinikš Pediatrii i Żywienia kieruje obecny dyrektor Instytutu prof. Janusz Ksišżyk. Co ciekawe, w ostatnim czasie dokonano kapitalnego remontu Kliniki Pediatrii i Żywienia, którego koszt wyniósł ok. 30 mln zł w całoœci sfinansowanego przez organizację pozarzšdowš. Mimo zatrudnienia dużej liczby personelu (blisko 2 etaty na jedno łóżko!), zawarcia umów z podmiotami zewnętrznymi,  we wszystkich grupach zawodowych występujš nadgodziny, za które od stycznia do wrzeœnia DZD wydał ponad 1,7 mln zł. Nie do końca wiadomo też, dlaczego Instytut, który jest jest beneficjentem dwóch programów finansowanych ze œrodków unijnych przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazał je w zarzšdzanie podmiotowi zewnętrznemu – spółce MILBARDOX Milena Bardońska. Chodzi o projekty: „Żywczyk" i „Dzieciaki Mazowsza" (każdy ponad 9 mln zł). Instytut przekazuje, co miesišc kwotę 91 tys. zł zł dla firmy MILBARDOX na obsługę obu programów. "Firma MILBARDOX opłaca z tej kwoty pracowników, a wœród nich Dyrektora IPCZD Janusza Ksišżyka - piszš kontrolerzy. Instytut nie zarabia nawet na własnych nieruchomoœciach. W 2002 r. Instytut utworzył spółkę Patron, która zarzšdza m.in. hotelem dla pacjentów, hotel pielęgniarskim i mieszkaniami zakładowymi. W Instytucie Œrednio lekarz w instytucie zarabia blisko 9 tys. zł, pielęgniarka - 4,5 tys. zł. Ich pensje rosnš mimo spadku kontraktów, czyli pracy. Co ciekawe, nadgodziny wykazujš też pracownicy administracyjni (œredni koszt miesięczny nadgodzin ponad 80 tys. zł) Zespół, który kontrolował zarzšdzanie CZD będzie rekomendował Ministrowi Zdrowia połšczenie Instytutu z innš placówkš np. z Instytutem Matki i Dziecka. Skšd te patologie? Instytuty badawcze, a takim jest CZD nie należš do sektora finansów publicznych, więc obowišzuje ich łagodniejszy reżim dotyczšcy sprawozdawczoœci, standardów księgowych i rachunkowoœci. Co na temat raportu twierdzš władze CZD. Prof. Janusz Ksišżyk, dyrektor Instytutu jest dzisiaj na delegacji. Rzecznik palcówki Paweł Trzciński odmówił "Rz" komentarza. - Raport otrzymaliœmy dziœ rano, analizujemy go, głownie w obszarze konkretnych rozwišzań dla Instytutu - stwierdził w rozmowie z "Rz" Trzciński. Jeszcze nie wiadomo co z wynikami z kontroli zrobi minister Bartosz Arłukowicz.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL