Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnicy coraz chętniej angażujš się w akcje charytatywne

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Radcowie i adwokaci pomagajš potrzebujšcym, udzielajšc darmowych porad i wsparcia finansowego.
Dzięki Franciszce Pniewskiej tuż przed œwiętami wstrzymano kilka egzekucji, m.in. mężczyzna z Koszalina będzie mógł spędzić œwięta w swoim rodzinnym mieszkaniu. Dzięki fundacji Między Niebem a Ziemiš, którš prowadzi Sylwia Zarzycka, kilka rodzin otrzyma pienišdze i paczki na œwięta. Również kancelarie prawne angażujš się w akcje charytatywne i pomoc prawnš pro bono. – W całym œrodowisku biznesowym zwraca się uwagę na społecznš odpowiedzialnoœć biznesu, przekłada się to także na firmy prawnicze – mówi „Rz" Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. – Od jakichœ 20 lat prawnicy sš w Polsce postrzegani nieco gorzej. Ta moda na przerysowywanie cech negatywnych prawników przyszła z USA. Ja jednak nie sšdzę, by nasza grupa zawodowa była lepsza czy gorsza od innych. Być może to, co robimy, jest po prostu czasem bardziej widoczne – mówi mec. Gessel. A Monika Strus-Wołos, członek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, która odpowiada m.in. za akcje bezpłatnych porad adwokackich, zwraca uwagę:
– Pracujemy z ludŸmi o różnym statusie materialnym. Chyba każdemu z nas zdarzyło się udzielić pomocy prawnej za darmo czy poprowadzenie sprawy za Bóg zapłać. Trudno bowiem przejœć obojętnie obok czyjejœ tragicznej czasem historii. Adwokaci angażujš się w wiele lokalnych akcji, które może nie sš zbyt nagłaœniane, ale nie sš fasadowe,bo odpowiadajš na realne potrzeby – mówi mec. Strus-Wołos. 406 tys. zł zebrała podczas tegorocznych aukcji charytatywnych fundacja Między Niebem a Ziemiš Od dziewięciu lat Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizuje konkurs Prawnik Pro Bono, jego patronem jest „Rzeczpospolita". Wyłaniane sš w nim osoby, które wyróżniajš się w pomocy innym. Prawnicy Pro Bono nie zawieszajš swojej działalnoœci w okresie przedœwištecznym – wprost przeciwnie, często majš o wiele więcej pracy.

Eksmisja po wigilii

– Udzielam porad pro bono m.in. w katolickim stowarzyszeniu dla rodzin i właœnie tuż przed œwiętami przychodziło do mnie wiele osób z problemami zwišzanymi z egzekucjš – mówi „Rz" Franciszka Pniewska, radca prawny z Koszalina, Prawnik Pro Bono 2011 roku. – Sš to sytuacje, w których np. osoba majšca 800 złotych miesięcznie renty dowiaduje się o zajęciu na jej koncie bankowym 1600 złotych i nawet nie wie, skšd wzišł się ten dług – mówi mec. Pniewska. W takiej sytuacji walczy o to, żeby dowiedzieć się, skšd wzięło się zadłużenie, i wstrzymać egzekucję. Często sš to sprawy prowadzone przez firmy windykacyjne. – W jednej sprawie to bank popełnił błšd: zajšł konto, mimo że zgadzał się tylko PESEL, a inne dane nie. W innych staramy się składać np. sprzeciwy od nakazów zapłaty, najpierw walczšc o przywrócenie terminu – mówi mec. Pniewska. Martwi się o to, czy osoby przychodzšce do niej po pomoc będš miały œrodki na kolację wigilijnš. – Przed œwiętami zdarza się wiele prób eksmisji. W tym roku też miałam takie przypadki. Jeden pan miał co prawda zapewniony lokal socjalny, ale bardzo mu zależało, by móc spędzić jeszcze tę jednš Wigilię w rodzinnym mieszkaniu. Udało się przekonać urzędników – mówi mec. Pniewska. O tym, jak trudny jest czas przedœwišteczny, mówi także Andrzej Kurowski, radca prawny z Olsztyna, laureat konkursu Prawnik Pro Bono w 2010 roku, który m.in. koordynuje pracę Olsztyńskiego Telefonu Zaufania Anonimowy Przyjaciel. – W czasie œwišt może nie jest tych telefonów więcej niż w innym okresie, ale te œwišteczne sš trudne ze względu na ciężar gatunkowy spraw – mówi „Rz" mec. Kurowski. Jedna z udzielonych przez prawnika porad pro bono tuż przed œwiętami dotyczyła kobiety, która przyjechała do niego z drugiego krańca województwa, z dawnych terenów PGR-owskich, po pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej swojej i swojego dziecka. Pełne ręce roboty w okresie przedœwištecznym ma także fundacja Między Niebem a Ziemiš. Założyła jš Sylwia Zarzycka, także laureatka konkursu Prawnik Pro Bono. Fundacja pomaga kilkunastu rodzinom, w których znajdujš się ciężko chore dzieci. Jak podkreœla mec. Zarzycka, dla Fundacji nie jest priorytetem liczba osób, którym pomaga, tylko jakoœć wsparcia. Zbiera pienišdze dzięki akcjom, które polegajš m.in. na sprzedaży kalendarzy i ksišżek. W ubiegłym roku były to „Kobiety prawa", w tym – „Prawnicy 2013 – o pasjach i pomaganiu". W ksišżce sš rozmowy m.in. z byłym ministrem sprawiedliwoœci Zbigniewem Ćwiškalskim, Pawłem Rymarzem, partnerem zarzšdzajšcym warszawskiej kancelarii Weil Gotshal & Manges, Krzysztofem Wiaterem, partnerem zarzšdzajšcym warszawskiej kancelarii DLA Piper, Krzysztofem Wierzbowskim, partnerem zarzšdzajšcym kancelarii Wierzbowski Eversheds. Opowiadajš o swoich pasjach – sporcie, ogrodzie, polityce, a także o tym, jak pomagajš innym. W kalendarzu sš ich zdjęcia. Podczas aukcji organizowanych przez fundację sprzedawane sš nie tylko te ksišżki i kalendarze, ale także rzeczy podarowane fundacji przez prawników, artystów, polityków. W tym roku licytowano m.in. kolczyki Krystyny Jandy, ksišżkę Jerzego Stuhra czy wino od Marka Kondrata. – W tym roku dzięki aukcjom w trzech miastach udało nam się zebrać 406 tys. złotych – cieszy się mec. Zarzycka (rok temu fundacja zebrała ok. 300 tys. złotych). Te pienišdze pomogš m.in. podopiecznym fundacji zorganizować Wigilię. Prawnicy współpracujšcy z organizacjš przygotowywali także specjalne œwišteczne paczki.

Odrobina luksusu

– Anna Gołębiowska z Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy wraz ze swoimi współpracownikami przygotowała np. paczkę dla matki, która od 18 lat zajmuje się przykutš do łóżka córkš – mówi mec. Zarzycka. – Starali się, by oprócz niezbędnych rzeczy znalazło się tam coœ, co sprawi jej po prostu przyjemnoœć. Jak ta kobieta cieszyła się z luksusowych perfum czy modnych butów! Od wielu lat musi myœleć tylko o dobru swojego dziecka i robi zakupy w sklepach z odzieżš używanš. Staramy się w fundacji właœnie nie tylko zapewnić sprzęt rehabilitacyjny czy materiały potrzebne do opieki nad dziećmi, ale także dać rodzicom odrobinę przyjemnoœci i chwilę oddechu – podsumowuje mec. Zarzycka. Osoby potrzebujšce sš także wœród samych prawników. Kilka lat temu trudna sytuacja koleżanki zmobilizowała przedstawicieli 26 kancelarii do założenia fundacji Prawo do Pomocy.

Koleżance na pomoc

– Nasz koleżanka po wypadku komunikacyjnym znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, także materialnej – mówi mec. Gessel-Kalinowska vel Kalisz. – Zebraliœmy się, żeby jej pomóc. Dziœ fundacja wspiera także m.in. młodych prawników czy osoby ze œrodowiska, które znajdujš się w wyjštkowo trudnej sytuacji. Fundacja Prawo do Pomocy zbiera pienišdze m.in. dzięki aukcjom dzieł sztuki. Pienišdze przekazujš do niej też sami prawnicy – np. tegoroczna kartka œwišteczna Wierzbowski Eversheds była rozsyłana wyłšcznie w wersji elektronicznej – z informacjš, że pienišdze zaoszczędzone na znaczkach będš przekazane dla fundacji. – Coraz więcej kancelarii deklaruje życie wartoœciami – mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarzšdzajšcy kancelarii Wierzbowski Eversheds. – To także buduje kulturę firmy. Dla zespołu ważne jest, że robimy razem coœ dobrego, a nie tylko zarabiamy pienišdze – dodaje mec. Wierzbowski. Na integracyjnš rolę akcji charytatywnych zwraca uwagę także Paweł Pietkiewicz, partner zarzšdzajšcy kancelarii White & Case. – Dlatego nie tylko angażujemy się w pomoc w ramach różnych akcji czy współpracy z organizacjami takimi jak Polska Akcja Humanitarna, ale także w ramach naszej firmy podejmujemy okreœlone działania. Mieliœmy np. ostatnio wyjazd integracyjny na Mazury, z których mieliœmy bardzo ładne zdjęcia. W kancelarii zorganizowaliœmy aukcję tych zdjęć i w ten sposób zebraliœmy pienišdze dla dzieci z domu dziecka. Nie były to może duże pienišdze, ale mogliœmy poczuć, że robimy razem coœ dobrego – dodaje Paweł Pietkiewicz. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki k.borowska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL