Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Rozmowa z Wiesławem Łodzikowskim, dyrektorem Ośrodka TVP Technologie

ROL
TVP liczy, że jej HbbTV sprzyjać będzie switch-off naziemnej telewizji cyfrowej. Producenci dekoderów zapowiadajš bowiem, że przed najbliższymi odłšczeniami wprowadzš na rynek tańsze niż obecnie dekodery DVB-T z opcjš HbbTV. Jak zapowiada w rozmowie z rpkom.pl Wiesław Łodzikowski, dyrektor Oœrodka TVP Technologie, TVP chce mieć w przyszłym roku 100 tys. regularnych użytkowników tej usługi i zarabiać na niej z reklam. W planach ma także produkcję dedykowanych dla konkretnego operatora kablowego opcji EPG
rpkom.pl: - Po co TVP hybrydowa telewizja? - Chcemy połšczyć w tym projekcie domenę usług internetowych z liniowš telewizjš cyfrowš tak, by widz z nami został i nie odchodził do innych nowoczesnych rozwišzań. Teraz, gdywłšczy program TVP, dostanie do niego szereg dodatkowych informacji, które w innym przypadku otrzymałby włšczajšc równolegle tablet, komputer lub komórkę. Strategia jest taka, by w 2013 r. korzystało z tej usługi regularnie 100 tys. osób. Dla porównania: obecnie regularnie z naszego serwisu hybrydowego udostępnianego przy programie „Pytanie na œniadanie" korzysta œrednio ok. 30 tys. widzów.
- Korzystajš przez dekodery, czy przez telewizor? - Tego nie badamy, ale zakładam, że w 90 proc. przez telewizory. W większoœci przypadków producenci telewizorów z dostępem do internetu już udostępniajš tę usługę. Jedynie z Samsungiem sytuacja jest trochę inna, bo on proponuje własnš platformę smart TV.  Jednakże ostatnio ogłosił, że  jedna seria odbiorników wyprodukowanych  2012 r. ma już usługę HbbTV odblokowanš. Prowadzimy również rozmowy z producentami dekoderów, którzy zagwarantowali, że przed marcowymi wyłšczeniami naziemnej telewizji analogowej pojawiš się w Polsce w sprzedaży dekodery obsługujšce DVB-T wyposażone w opcję HbbTV i że ich koszt będzie się zamykał w przedziale cenowym 150-200 zł. Dziœ kosztujš ok. 400-500 zł. - Kiedy będš wprowadzane kolejne elementy tej platformy i co to będzie? - Uruchomiliœmy stałš aplikację, w której sš zakładki tematyczne: sportowa, pogodowa, informacyjna, pracujemy nad nowymi dla programów ekonomicznych i turystycznych. Usługi telewizji hybrydowej dzielimy na te zwišzane bezpoœrednio z programami (mamy je już np. dla Teatru Telewizji czy „Pytania na œniadanie"), które sš udostępniane z momentem rozpoczęcia emisji audycji (po uruchomieniu ich z pilota zapala się na ekranie charakterystyczna czerwona kropka) i serwisy stałe. W ramach tych drugich będziemy wdrażać VoD i catch-up TV. W tym drugim rozwišzaniu widz uzyskuje możliwoœć obejrzenia materiału od poczštku, nawet w sytuacji, gdy włšczył odbiornik już po rozpoczęciu audycji. TVP ma zdefiniowanš trzyletniš strategię wdrażania usługi hybrydowej, ciężar rozwijania i budowania zasięgu platformy hybrydowej spada w większoœci już na przyszły rok. Elementem budowania platformy będzie też stworzenie w jej ramach systemu ostrzegania kryzysowego dla państwa – będzie możliwoœć wyœwietlenia pilnych komunikatów na ekranie telewizora.  Pilotażowy program tego typu prowadzimy w województwie lubuskim, bo tam już została odłšczona analogowa telewizja naziemna. - Na każdym telewizorze z dostępem do internetu można odbierać HbbTV? - Większoœć telewizorów z dostępem do internetu ma technicznš możliwoœć obsługi HbbTV, chociaż  bywa ona zablokowana przez producenta. Na rynku sš dwie platformy: smart TV (jej właœcicielem jest Samsung) i platforma hybrydowa. Ta druga to prezentowanie treœci dodatkowych bezpoœrednio na kanale, a smart tv to internetowa platforma, za poœrednictwem której można np. wejœć do aplikacji czy uruchomić przeglšdarkę. Na Zachodzie te dwie opcje istniejš obok siebie. I takš politykę chcielibyœmy mieć w Polsce. Uważam, że polityka Samsunga będzie dšżyła do odblokowywania tej funkcji w miarę, jak będzie widać, że przybywa jej użytkowników. - Możliwe jest przy HbbTV programowe partnerstwo z innym nadawcš? Np. przy VoD? - Nie, tego rodzaju współpracy nie przewidujemy. Chcemy budować partnerstwa, ale tylko takich, które dotyczš rozwijania programów i usług TVP. Chociaż, i to jest wyjštek, chcemy budować serwisy HbbTV dla operatorów kablowych. - Operatorzy kablówek w ogóle sš zainteresowani HbbTV? Ich dekodery majš takš funkcjonalnoœć, zależy im na tym? - Na poczštku "wycinali" naszš sygnalizację. Ta sytuacja się już jednak poprawiła, bo dotarliœmy do nich z informacjš, że to nie sš dla nich konkurencyjne usługi i że możemy przygotowywać serwisy tylko dla nich. Mam na myœli np. dedykowane dla konkretnego operatora kablowego opcje EPG. - Jak będzie wyglšdała HbbTV TVP w wersji na urzšdzenia mobilne? - Nie wszyscy majš telewizor hybrydowy i nie wszyscy go będš chcieli sobie kupić. Podobnie może wyglšdać sytuacja z zakupem  kolejnego dekodera. Dlatego realizujemy drugi projekt, nazywamy go second screen, który będzie przenosił usługę odbioru telewizji na urzšdzenia mobilne. Już jesteœmy po wstępnych testach stworzonej w tym celu aplikacji, a kolejne planujemy przeprowadzić wspólnie z niemieckim instytutem IRT, który ma doœwiadczenie w dostarczaniu tego rodzaju rozwišzań dla niemieckich nadawców publicznych. Po uruchomieniu na tablecie, czy smartfonie aplikacji, która będzie synchroniczna dla tego, co jest prezentowane na ekranie telewizora, będzie można zobaczyć wszystkie treœci hybrydowe, które sš normalnie prezentowane w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. - Nałożone na streaming? - Nie, bo do streamingu trzeba mieć dobre pasmo. Wchodziłyby też wtedy w grę kwestie praw, kłopotliwe w przypadku nowych pól eksploatacji. Ciekawe jest jednak to, że w trakcie prac projektem zainteresowało się Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, bo za pomocš tej platformy możemy też budować e-œwiadomoœć Polaków. We współpracy z resortem i samorzšdami za pomocš e-platformy chcemy budować serwisy, dzięki którym widzowie będš mogli korzystać z pierwszych usług e-administracyjnych na urzšdzeniach mobilnych czy hybrydowych. Np. kiedy w programie ekonomicznym mówimy o dofinansowaniu projektów unijnych, widz – po zalogowaniu się do platformy hybrydowej – będzie mógł po naciœnięciu jednego przycisku pozyskać cały zestaw dokumentów: od opisu projektu po wszystkie konieczne wnioski i inne formularze, które w innej sytuacji musiałby wyszukać w internecie lub osobiœcie pofatygować się po nie do urzędu. Chcemy, by widzowie rejestrowali się w naszej platformie, bo tylko wtedy możemy im te usługi oferować. Zakładamy uproszczony schemat rejestracji - jak przy zamawianiu newslettera. Mail będzie nam potrzebny do przesyłania dodatkowych materiałów zainteresowanym. To jest też szereg projektów zwišzanych  z bibliotekami: z wypożyczaniem ksišżek, dokonywaniem rezerwacji i inne e-projekty, które już przekazaliœmy jako portfolio usług do MAiC. Czekamy teraz na decyzję resortu m.in.  w zakresie informacji o tym, jak można przy tym projekcie skorzystać z programów unijnych. - W projekcie HbbTV uczestniczš na razie TVP1 i TVP2. Co z resztš stacji? - Strategia zakłada, że wszystkie kanały TVP będš obudowane usługami hybrydowymi z wykorzystaniem możliwoœci oddziałów terenowych TVP. Na multipleksie trzecim mamy możliwoœć regionalizacji i chcemy tam skorzystać z naszych archiwów, ale też zamieszczać sprofilowane regionalnie informacje np. z urzędów pracy wraz z programem kanału TVP Info. Oddziały regionalne będš same budować zakres usług dla swoich pasm i myœlę, że to jest np. perspektywa drugiej połowy przyszłego roku. W regionach np. popularny jest nasz program internetowych teatrów dla szkół – transmisje ze spektakli teatrów z całej Polski  już przeprowadzamy w kolejnych szkołach. To będzie np. taka stała platforma z informacjami na ten temat. Dodatkowo planujemy np. stały serwis HbbTV zwišzany z naukš języków. Naszš intencjš jest, aby takie serwisy były powišzane w szczególnoœci z audycjami oœrodków regionalnych TVP obejmujšcych swym zasięgiem strefy przygraniczne. - Myœli pan, że nadawcy będš uruchamiać kolejne kanały w wersji hybrydowej? Na razie oprócz TVP, HbbTV wdrożyła tylko Eska TV. - Ruch Eski jest dla nas bardzo korzystny, ale np. TVN jakiœ czas temu podawał w komunikacie, że nie będzie interesował się tš technologiš, bo ma ona na razie za mały zasięg. Im więcej nadawców wejdzie w tego rodzaju usługę, tym dla nas lepiej, bo dzięki temu będzie się popularyzować nowa technologia. - Ile ta usługa kosztowała i kiedy może się zaczšć zwracać? - Jesteœmy zadowoleni z tego, co już zbudowaliœmy, bo wszystkie stworzone dotychczas usługi sš rentowne. Na pewno nie będziemy zarabiać na widzach, bo usługa musi być budowana szeroko. Chcemy też pokazać, że jesteœmy nowoczeœni i że warto płacić abonament. Chcemy na usługach hybrydowych zarabiać z reklam. Prowadzimy prezentacje dla domów mediowych, które wykazały bardzo duże zainteresowanie nowš usługš. To pokazuje, że jest w niej duży potencjał. Tyle, że musi zostać powiększony zasięg techniczny. - Koszty to rzędy milionów złotych? - Nie. Właœnie dlatego zdecydowaliœmy się na technologię hybrydowš, że opiera się ona na prezentacji treœci na bazie HTML-u, czyli na tej samej platformie, którš już wykorzystujemy do tworzenia naszych portali. Zmienia się tylko sposób programowania treœci. Ponosimy więc koszty na stworzenie samych aplikacji i nie idš one w miliony złotych. Koszt wytworzenia aplikacji to 30 -40 tys. zł. Wyzwaniem będzie raczej zorganizowanie całej struktury w regionach tak, by były one w stanie tworzyć własne treœci hybrydowe. - Ile osób będzie korzystać z tej usługi? - W czerwcu po uruchomieniu telewizji hybrydowej oglšdało nas 1,1 tys. ludzi. Dziœ ta liczba wzrosła do 30 tys. osób. Dużš nadzieję wišżemy z wyłšczeniami telewizji analogowej. Bo jeœli widz będzie się wtedy decydował na zakup telewizora czy dekodera, może uzna, że warto wydać 40 zł więcej i kupić urzšdzenie, które odbiera także usługę HbbTV. W Niemczech z usługi hybrydowej korzysta 3,5 mln ludzi. Tam rynek jest jednak budowany od czterech lat. - Dziękujemy za rozmowę. rozmawiała Magdalena Lemańska
ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL