Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Koniec loterii wizowej?

Niektórzy posiadacze zielonej karty uzyskujš obywatelstwo USA. Na zdjęciu: przed uroczystoœciš w Massachusetts
Associated Press
Republikanie w Izbie Reprezentantów chcš się zabrać do reformy imigracyjnej
Korespondencja z Nowego Jorku Pierwszym etapem reformy ma być utworzenie nowej kategorii wiz stałego pobytu przeznaczonych dla absolwentów kierunków œcisłych. Przy okazji ma zostać jednak zlikwidowany popularny wœród Polaków program loterii wizowych. Izba niższa Kongresu w tym tygodniu ma głosować nad ustawš o tzw. wizach STEM (skrót od słów kierunków studiów: science, technology, engineeering i mathematics). Projekt sponsorowany przez republikańskiego kongresmena z Teksasu Lamara Smitha dotyczy cudzoziemców – absolwentów studiów na amerykańskich uczelniach, którzy uzyskali wyższe tytuły naukowe w naukach œcisłych lub na kierunkach technicznych. Ustawa przewiduje dla nich limit 55 tysięcy wiz stałego pobytu, czyli zielonych kart rocznie. Tyle właœnie rozdzielanych jest co roku w ramach programu loterii wizowych, który ma zostać zlikwidowany.
– Loteria wizowa ma w USA raczej niewielu zwolenników – podkreœla w rozmowie z „Rz" Madeleine Sumption z Instytutu Polityki Migracyjnej w Waszyngtonie. – Wiz dla osób wykształconych, przyjeżdżajšcych tu do pracy, chcš przede wszystkim biznesmeni. Za wizami dla rodzin osób już mieszkajšcych w USA lobbujš œrodowiska imigranckie. Loterie wspiera natomiast stosunkowo niewielu. Podobna ustawa pojawiła się w Kongresie we wrzeœniu. Za ustawš głosowało wówczas 257 kongresmenów, przez 158 przeciw. Jednak z powodów proceduralnych projekt nie przeszedł, bo potrzebne było poparcie 2/3 głosów. Obecnie wystarczy zwykła większoœć i STEM Jobs Act zapewne przejdzie przez izbę niższš przy sprzeciwie dużej grupy demokratów protestujšcych przeciwko likwidacji programu loteryjnego.

Niechęć mniejszoœci

Zastrzeżenia wobec projektu majš członkowie kongresowych klubów (caucuses) reprezentujšcych mniejszoœci – czarnš, latynoskš i azjatyckš. Uważajš oni, że republikanie celowo chcš promować imigrację wœród grup, które będš wspierać prawicę i zamykać furtki dla potencjalnych zwolenników demokratów. – To kolejna próba podzielenia ludzi – uważa demokratyczna kongresmenka z Kalifornii Zoe Lofgren. Po wyborach prezydenckich republikanie odczuwajš jednak presję zajęcia się problematykš imigracyjnš. To właœnie na nich zrzucono odium odpowiedzialnoœci za brak reformy dysfunkcjonalnego systemu podczas mijajšcej pierwszej kadencji Baracka Obamy. Antyimigracyjna retoryka ruchu Tea Party zraziła do republikanów latynoski elektorat, co stało się jednš z przyczyn wyborczej porażki Mitta Romneya. Samo zwiększenie limitu wiz dla absolwentów kierunków œcisłych nie budzi w Waszyngtonie wštpliwoœci. Jednak zlikwidowanie ponaddwudziestoletniego programu dywersyfikacji etnicznej – jak oficjalnie nazywa się loterie wizowe – rodzi emocje. Z „loteryjnych" wiz skorzystało kilkadziesišt tysięcy Polaków, ale loterie to przede wszystkim szansa na zrealizowanie snu o Ameryce dla mieszkańców krajów Afryki i Azji. – To jedna z niewielu możliwoœci legalnego wjazdu do USA – uważa Joe Sciarillo z African Advocacy Network. – Jeœli chodzi o warunki, jakie trzeba spełniać, wiza loteryjna należy do najdostępniejszych. Samotna matka z Erytrei ze œrednim wykształceniem ma w niej takie same szanse, jak należšcy do elity biznesmen.

Piotr Koœciński: Koniec loterii wizowej?

Co na to demokraci

Aby osłodzić nieco projekt, republikanie dodali do projektu zapis pozwalajšcy rodzinom posiadaczy zielonych kart na oczekiwanie na legalizację pobytu w USA bez koniecznoœci wyjazdu. Szacuje się, że w kolejce na wizy pobytowe w tej kategorii oczekuje około 322 tys. osób. Ta poprawka powinna zjednać poparcie przynajmniej częœci Latynosów, którzy sš stosunkowo mało zainteresowani loteriami, bo z programu dywersyfikacji wyłšczone sš kraje o największej emigracji do USA, w tym m.in. Meksyku, Salwadoru, Ekwadoru, Brazylii czy Kolumbii. Projekt może napotkać poważny opór w Senacie, gdzie dominujš demokraci. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie niepodjęcie debaty nad ustawš w izbie wyższej Kongresu w cišgu kończšcej się właœnie kadencji. Wówczas prace legislacyjne trzeba będzie zaczšć od nowa. Republikanie nie ukrywajš, że będš forsować projekt także w nowym Kongresie, demokraci opowiadajš się z kolei za bardziej kompleksowš reformš, a nie tylko utworzeniem jednej nowej kategorii wiz. Gdyby jednak STEM Jobs Act przeszedł przez obie izby Kongresu, loteria wizowa DV-2014, do której zgłoszenia przyjmowano przez cały paŸdziernik br., byłaby najprawdopodobniej ostatniš. Wizy w tej edycji będš wydawane poczšwszy od 1 paŸdziernika 2013 roku. Na razie nie wiadomo, ilu Polaków wzięło udział w tym programie. Departament Stanu rozdziela natomiast obecnie wizy w ramach poprzedniego programu DV-2013. Szansę wyjazdu do USA dostało około dwóch tysięcy Polaków – mniej więcej co 40. polski uczestnik loterii, bo w paŸdzierniku ub.r. zgłoszenia do DV-2013 wysłało niecałe 86 tys. rodaków. Najwięcej – 3255 wiz przyznano Polakom w loterii DV-2004, a najmniej – 2090 – w programie DV-2006. Limit wiz wykorzystywaliœmy natomiast do maksimum w latach 1995– –1997. Każdy kraj mógł wówczas otrzymać maksymalnie 3850 zielonych kart, nie liczšc członków rodzin. —współpraca p.k.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL