Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Forma upadłości w jednym z krajów UE musi być respektowana prze inne państwa członkowskie

www.sxc.hu
Prawo naprawcze jest tak trudne, że polskie firmy uciekajš pod parasol obcych przepisów
Wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci UE z 22 listopada 2012 r. (sygn. C-116/11) potwierdził, że każda forma upadłoœci w jednym kraju członkowskim i jej skutki  muszš być respektowane przez sšdy upadłoœciowe innego kraju Unii Europejskiej. 31 spraw naprawczych prowadziły sšdy w 2011 r. To mniej niż 1 proc. wszystkich upadłoœciowych Wyrok może oznaczać wzmożenie ucieczek polskich firm z zagranicznym kapitałem za granicę pod ochronę przyjaŸniejszego mu prawa – w praktyce chodzi głównie o tzw. postępowanie naprawcze (układowe) we Francji i Zjednoczonym Królestwie. W tych krajach spółkom w finansowych tarapatach stawia się mniejsze wymagania, by mogły skorzystać z dobrodziejstwa postępowania naprawczego.

Z Polski do Francji

Sprawę wywołało pytanie  prejudycjalne poznańskiego sšdu upadłoœciowego, do którego w kwietniu 2009 r. wpłynšł wniosek Banku Handlowego o wszczęcie  wtórnego  postępowania upadłoœciowego spółki Christianapol, wobec której sšd handlowy w Meaux, Francja,  pół roku wczeœniej wszczšł postępowanie upadłoœciowo-naprawcze (sauvegarde)  na tej podstawie, że główny oœrodek jej działalnoœci znajduje się we Francji. Francuski sšd ustalił, że spółka nie zaprzestała płatnoœci, ale jeœli nie nastšpi szybka jej restrukturyzacja, to do tego dojdzie. Sšd zatwierdził tzw. plan ochronny dla spółki przewidujšcy rozłożenie spłaty długów na dziesięć lat i ustanawiajšcy zakaz zbycia przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Polsce. Poznański sšd zapytał Luksemburg, czy w œwietle unijnego prawa (rozporzšdzenia Rady WE nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłoœciowego) może on wszczšć tzw. wtórne postępowanie upadłoœciowe zmierzajšce do likwidacji majštku spółki w Polsce. Trybunał Sprawiedliwoœci UE odpowiedział, że sšd państwa członkowskiego może wszczšć wtórne postępowanie upadłoœciowe,  pod warunkiem że realizuje ono cel ochronny głównego (zagranicznego) postępowania. I tu zaczynajš się problemy prawne. Czy to oznacza, że nie można w podobnym przypadku jak opisany zlikwidować w Polsce spółki?

Konkurencyjne prawo

Co o wyroku sšdzš specjaliœci od prawa upadłoœciowego? – Trybunał potwierdził prawo wierzycieli lokalnych do żšdania ogłoszenia upadłoœci w odniesieniu do majštku położonego w Polsce – wskazuje mec. Piotr Zimmerman. – Trzeba jednak   pogodzić się z faktem, że postępowanie naprawcze rozpoczęte w dowolnym kraju unijnym musi być honorowane na terenie całej Unii, a co za tym idzie, również polscy wierzyciele zwišzani będš układem zawartym przed tamtejszym sšdem, czasami bez ich udziału. – Niedomagania postępowań naprawczych w Polsce powodujš, że niektóre firmy szukajš dobrych rozwišzań w innych państwach UE. Niestety czasem tylko pozornie , bo naprawdę chcš uniemożliwić lub utrudnić wierzycielom dochodzenie spłaty – wskazuje mec. Marcin Krzemiński. – Dobrze przynajmniej, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwoœci porzšdkuje system transgranicznego ogłaszania upadłoœci – wskazuje mec.  Rafał Ptak i dodaje, że polskie postępowanie naprawcze jest zbyt trudne do zastosowania. Przemysław Nowacki, szef poznańskiego sšdu upadłoœciowego, mówi to jeszcze mocniej: postępowanie naprawcze jest praktycznie martwe: na 300 wniosków o upadłoœć tylko jeden dotyczył postępowania naprawczego, zresztš nie został   uwzględniony. Co można uatrakcyjnić w postępowaniu naprawczym, by miało szersze zastosowanie? Zdaniem mecenasa Zimmermana potrzebne sš dwie zmiany: możliwoœć zawarcia układu powinna zależeć wyłšcznie od głosu wierzycieli, którzy aktywnie biorš udział w postępowaniu, a  nie być uzależniona od dotychczasowego zachowania przedsiębiorcy. Dodajmy, że w Ministerstwie Sprawiedliwoœci trwajš prace nad projektem zmian prawa upadłoœciowego – w częœci  dotyczšcej postępowania naprawczego. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.domagalski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL