Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Egipt – plaża i gwałty na chrześcijankach

ROL
Roœnie fala przeœladowań chrzeœcijan na œwiecie. Głównie w krajach muzułmańskich.
Podczas gdy 11 listopada w Polsce œwiętować będziemy odzyskanie niepodległoœci, chrzeœcijanie w wielu krajach modlić się będš za wyznawców Chrystusa, którzy sš przeœladowani z powodu wiary. Aż trudno uwierzyć, że dzieje się tak w około 75 krajach œwiata. Oznacza to, że w  co trzecim kraju na œwiecie łamane jest podstawowe prawo do wolnoœci religijnej.  Jak podaje międzynarodowa organizacja "Pomoc Koœciołowi w potrzebie", każdego roku z powodu wiary ginie od 150 do 170 tysięcy chrzeœcijan. Sš mordowani, paleni żywcem, torturowani. Sš zamykani w obozach koncentracyjnych, jak w Korei Północnej, rozstrzeliwani przez  islamskie bojówki,  jak kilka dni temu 32 studentów w Nigerii.

Mordy na tle religijnym

W tym roku ofiar może być jeszcze więcej z powodu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie,  w tym m.in.  wojny domowej w Syrii, gdzie dochodzi do mordów z powodów religijnych. Te dane sš wynikiem monitoringu sytuacji, jaki prowadzš nie tylko organizacje chrzeœcijańskie, ale także œwieckie, takie jak Komisja Praw Człowieka ONZ czy waszyngtońskie Centrum Wolnoœci Religijnej.
–  Przeœladowania w skali globalnej się nasilajš, zwłaszcza w krajach islamskich – mówi pastor Maciej Wilkosz, prezes Stowarzyszenia Głos Przeœladowanych Chrzeœcijan, które szeœć lat temu,  pod patronatem Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego,  wprowadziło do Polski  Dzień Modlitwy za Przeœladowany Koœciół. – Otrzymujemy informacje, że przeœladowania pojawiajš się w krajach, w których do tej pory nie było większych problemów, np. w Kenii i Tanzanii, a w innych się intensyfikujš – w Egipcie, Iraku, Pakistanie, północnej Nigerii – mówi pastor. Chrzeœcijanom coraz trudniej żyć w krajach Bliskiego Wschodu. Już nie tylko w Arabii Saudyjskiej, gdzie za posiadanie Biblii grozi aresztowanie, czy w Iraku, gdzie z powodu czystek religijnych i exodusu liczba chrzeœcijan spadła z 1,2 miliona do 250 tysięcy. Podobnie dzieje się w innych krajach, w których w wyniku wiosny arabskiej do głosu doszły radykalne ugrupowania muzułmańskie. Jest paradoksem historii, że w czasach, gdy  Egiptem rzšdził twardš rękš  Hosni Mubarak,  chrzeœcijanom, których jest tu około 16 milionów, żyło się w miarę spokojnie. Obalenie dyktatora, zamiast przynieœć upragnionš wolnoœć i sprawiedliwoœć wszystkim obywatelom tego kraju, po objęciu władzy przez Bractwo Muzułmańskie otworzyło drogę do przeœladowania chrzeœcijan.

Ucieczka przed krwawymi atakami

Po serii krwawych ataków na koptów w 2011 roku – zamachy bombowe na œwištynie,  ataki na klasztory i wioski koptyjskie –  z Egiptu wyjechało  200 tysięcy chrzeœcijan, a sytuacja się nie poprawia. Dochodzi do ataków, a także morderstw chrzeœcijan, podpalane sš ich domy i sklepy. Nie dalej niż kilkanaœcie dni temu grupa radykalnych salafitów (muzułmański ruch religijny i polityczny) wtargnęła do jednej z koptyjskich œwištyń w rejonie delty Nilu, gdzie wywiesiła transparent z informacjš o przemianowaniu koœcioła na meczet.  W marcu w Górnym Egipcie liczšcy półtora tysišca tłum  muzułmanów, uzbrojonych w maczety, noże i kije,  zaatakował trzy siostry zakonne. Kobietom uwięzionym w budynku szkoły, gdzie uczyły, grożono spaleniem żywcem.  Jak donosi ekumeniczna organizacja Open Doors, której celem jest pomoc przeœladowanym chrzeœcijanom, wezwanie do ataku na zakonnice padło z trzech meczetów. – Ataki fizyczne na chrzeœcijan nie sš w Egipcie zjawiskiem nowym, ale nowe jest to, że do pogromów nawołuje się z meczetów – mówi Tomasz Korczyński z Open Doors. –  Ataki sš zatem legitymizowane religijnie. Sytuacja chrzeœcijan w Egipcie spowodowała, że Koœciół katolicki w Polsce, który 11 listopada  także organizuje Dzień Solidarnoœci z Koœciołem Przeœladowanym, chce zwrócić uwagę właœnie na to, co dzieje się w tym kraju. – Milionom Polaków Egipt kojarzy się z wakacjami nad ciepłym morzem. Ale wysokie ogrodzenia  kurortów odcinajš turystów od ponurej rzeczywistoœci, w której trwa dyskryminacja i przemoc wobec chrzeœcijan – mówi ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Stowarzyszenia Pomoc Koœciołowi w Potrzebie. – Chcemy zachęcić Polaków do modlitwy i do tego, aby w czasie urlopu w Egipcie odwiedzali chrzeœcijańskie œwištynie. Takie wsparcie, œwiadomoœć, że się nimi ktoœ interesuje, sš dla tamtejszych chrzeœcijan bardzo ważne.

Polowanie na chrzeœcijanki

Ks. Cisło podkreœla, że chrzeœcijanie w Egipcie  nie mogš zajmować kluczowych stanowisk w administracji państwowej czy na uniwersytetach. –  Zdarzało się, że zdolni studenci chrzeœcijanie na czas sesji byli bici lub aresztowani, aby uniemożliwić im ukończenie studiów. Chrzeœcijanie majš wykonywać zajęcia poœlednie, a  często jest tak, że mogš pracować tylko na wysypiskach œmieci – mówi. Coraz częœciej dochodzi do porwań młodych chrzeœcijanek. – Sš przez miesišc gwałcone, podawane im sš narkotyki po to, by przed kamerš oœwiadczyły, że dobrowolnie przechodzš na islam. Ten proceder jest finansowany przez radykalne ugrupowania islamskie, które płacš od 20 do 100 funtów egipskich. Mamy dowody, że służba bezpieczeństwa temu sprzyja – mówi pastor Maciej Wikosz. Doniesienia o brutalnych gwałtach na dwóch 13-letnich chrzeœcijankach, z których jedna została zamordowana, napłynęły w ostatnich dniach także z innego kraju – z Indii, ze stanu Orisa.  Sprawcami gwałtów sš prawdopodobnie ekstremiœci hinduistyczni, którzy polujš na chrzeœcijanki. Pogarsza się sytuacja chrzeœcijan także w innych krajach Bliskiego Wschodu. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest obecnie w Syrii, gdzie trwa wojna domowa. Ale chrzeœcijanie sš atakowani zarówno przez wojska rzšdowe, jak i muzułmańskich rebeliantów, którzy przeprowadzajš czystki religijne. Symbolem tego jest uprowadzony  dla okupu 40-letni ks. Fadi z miejscowoœci Katana, okrutnie torturowany przed œmierciš.  Tysišce chrzeœcijan uciekły ze swoich domów w miastach Homs, Daraa, Hama, kierujšc się do tzw. Doliny Chrzeœcijańskiej, na przedmieœcia Damaszku i Aleppo, skšd też sš wypierani. – Chrzeœcijanie uciekajš do Libanu, miejsca schronienia  dziesištków tysięcy uchodŸców chrzeœcijańskich z Iraku – mówi Tomasz Korczyński. – Ale konflikt syryjski rozlewa się już na Liban, skšd chrzeœcijanie nie będš mieli gdzie uciekać. Dalej jest tylko morze – podkreœla.

Œwiatowy indeks przeœladowań

Patriarcha syryjskiego Koœcioła katolickiego w Bejrucie Ignacy Efrem Joseph III mówił w jednym z wywiadów:  – My jesteœmy pod presjš tych, którzy chcš tylko jednej religii – islamu. My, chrzeœcijanie, nie oczekujemy żadnych specjalnych praw. Chcemy tylko takich samych praw, jakie posiadajš wszyscy inni. Chcemy wolnoœci sumienia, wolnoœci kultu religijnego, chcemy także wolnoœci dla tych, którzy nie wierzš w nic. Tu ta równoœć wobec prawa nie istnieje. To poważnie zagraża naszemu przetrwaniu w całym regionie. Na œwiatowym indeksie przeœladowań, który przygotowuje Open Doors, na pierwszym miejscu od lat jest Korea Północna, a za niš: Afganistan,  Arabia Saudyjska,  Somalia, Iran, Malediwy, Uzbekistan, Jemen, Irak, Pakistan. Na 50 państw  w niechlubnym indeksie Open Doors aż 38 miejsc zajmujš kraje muzułmańskie. Więcej o przeœladowaniach chrzeœcijan i modlitwie 11 listopada na portalach organizacji: Pomoc Koœciołowi w Potrzebie, www.pkwp.org,  Głos Przeœladowanych Chrzeœcijan, www.gpch.pl, Open Doors, www.opendoors.pl.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL