Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Sejm niemal jednomyœlnie przyjšł w pištek ustawę, dajšcš możliwoœć umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzšcym pozarolniczš działalnoœć gospodarczš. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.
Ustawa zaproponowana przez klub PO, daje możliwoœć umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzšcych pozarolniczš działalnoœć, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowišzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu i nie opłaciły należnych składek. Warunkiem umorzenia będzie złożenie w cišgu roku od wejœcia w życie ustawy odpowiednich wniosków oraz uregulowania wszystkich pozostałych niepodlegajšcych umorzeniu składek. Jak podkreœla się w uzasadnieniu do ustawy, sytuacje takie występowały także w przypadku osób, które prowadziły działalnoœć i równoczeœnie zostały zgłoszone do ubezpieczeń, jako zleceniobiorcy lub jako nakładcy, a także, jako pracownicy - z wynagrodzeniem poniżej najniższego wynagrodzenia za pracę. Problem dotyczył m.in. przedsiębiorców, zazwyczaj prowadzšcych jednoosobowe firmy, którzy - na mocy ustawy z 1998 r. - mogli wybrać między składkš na ubezpieczenie społeczne opłacanš od podstawy wynoszšcej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a składkš - przy umowie o pracę, umowie zlecenia czy pracy nakładczej przy równoczesnym prowadzeniu działalnoœci - opłacanš od podstawy stanowišcej faktycznie osišgnięty przychód, bez okreœlenia jego kwoty minimalnej. Przedsiębiorcy wybierali drugie, zazwyczaj korzystniejsze dla nich rozwišzanie, w którym podstawa wymiaru składek nie była okreœlona przez ustawodawcę. Wybór był zgodny z prawem i potwierdzany potem przez ZUS, który np. nie kwestionował rozliczeń.
Od marca 2009 r. ZUS uszczelnił system i najniższa składka była liczona już od 60 proc. œredniego krajowego wynagrodzenia. Od tego też czasu Zakład zaczšł kontrolować firmy (płacšce wczeœniej składkę liczonš od podstawy stanowišcej faktycznie osišgnięty przychód, bez okreœlenia jego kwoty minimalnej), a następnie domagać się wyrównania wraz z karnymi odsetkami niezapłaconych - jak twierdził ZUS - składek.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL