Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Opłata półkowa dla hipermarketu musi mieć uzasadnienie

Nie ma mowy o tzw. półkowym dla sieci hipermarketów.
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
To sieć handlowa powinna wykazać, że pienišdze, jakich żšda oprócz marży, sš wynagrodzeniem za rzeczywiœcie wykonane konkretne usługi
Nie ma mowy o tzw. półkowym dla sieci hipermarketów. Każda wypłata (potršcenie) ponad marżę objęta jest domniemaniem, że stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W efekcie dostawca może żšdać zwrotu takiej nadpłaty. To sedno wyroku Sšdu Najwyższego (sygnatura akt I CSK 147/12), który rzadko zajmuje się tš tematykš, mimo że opłaty półkowe to zjawisko i problem znany od dawna. Wczorajszy wyrok pokazuje, że dostawca nie jest bezbronny w starciu z sieciš.

Dodatkowe należnoœci

Nectar Polska z sp. z o. o., znany dostawca miodów, pozwał sieć handlowš Makro Cash and Carry Polska SA, domagajšc się zapłaty ponad 1,5 mln zł jako wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyœci, o których mówi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strony przez dziesięć lat łšczyła umowa i współpraca, ale popadły w konflikt i wynikł problem opłat (tzw. półkowych) za wiele usług dodatkowych, głównie reklamowo-promocyjnych ze strony Makro Cash and Carry. Za usługi te sieć potršciła sobie z ceny za dostarczane miody owe 1,5 mln zł (za trzy lata reszta się przedawniła).

Kto i za co płaci

Procedurę ustalania zakresu dodatkowych usług regulował załšcznik do umowy, ale lwia częœć decyzji (co promować, przewozić samochodami sieci) należała do Makro. Sšd okręgowy uznał, że owe dodatkowe opłaty były zawoalowanymi, ukrytymi należnoœciami za przyjęcie towaru do sprzedaży i zasšdził żšdanš kwotę, ale sšd apelacyjny zmienił wyrok, oddalajšc pozew dostawcy. Nie poczynił jednak dokładniejszych ustaleń co do zakresu tych usług, w szczególnoœci przewozowych. Pełnomocnicy stron skupili się zaœ na zasadach odpowiedzialnoœci oraz na tym, kto i czego w sprawie o opłaty półkowe ma dowodzić. Zdaniem pełnomocników sieci, mecenasów Moniki Hartung i Pawła Podreckiego, opłata inna niż marża handlowa nie stanowi automatycznie czynu nieuczciwej konkurencji. Należy brać pod uwagę zasadę swobody umów, a także wskazania unijne, aby ostrożnie stosować ograniczenia w relacjach handlowych. – Swoboda umów ma granice, jednš z nich sš rygory ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wskazał w uzasadnieniu sędzia Zbigniew Kwaœniewski. –  SN w tym składzie uważa, że art. 14 ust. 1 pkt 4 ustanawia domniemanie, że opłata inna niż marża stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Na sieci cišży  zatem obowišzek wykazania, że pobierała jš za konkretne usługi. W konsekwencji SN nakazał powtórne rozpoznanie sprawy.

Naruszenia półkowe i ich skutki

? Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególnoœci poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. ? W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji  przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żšdać  między innymi  wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyœci (na zasadach ogólnych). Na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 14 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 5).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL