Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Kradzież tożsamości naraża nas na poważne straty finansowe

Fotorzepa, Marek Obremski Marek Obremski Marek Obremski
17 proc. dorosłych Polaków padło ofiarš kradzieży tożsamoœci, a 46 proc. z tej grupy zostało okradzionych ze œrodków znajdujšcych się na rachunkach bankowych. Œrednia strata z powodu kradzieży danych w Polsce wynosiła 35 tys. zł
Kradzież tożsamoœci to, najproœciej rzecz ujmujšc, celowe używanie danych osobowych innej osoby, takich jak jej adres zameldowania, numer PESEL czy też numer karty kredytowej, najczęœciej w celu osišgnięcia korzyœci majštkowej. O tym, że problem jest poważny, najlepiej œwiadczyć może wspomniana przeciętna kwota, na jakš narażone sš osoby, które padły ofiary kradzieży tożsamoœci. To jednak tylko œrednia – rekordowa kwota odnotowana w Polsce wynosiła aż 4 mln 366 tys. zł! Tak alarmujšce dane płynš z najnowszego raportu towarzyszšcemu międzynarodowej  kampanii „Nie daj się okraœć, chroń swojš tożsamoœć". Raport został przygotowany przez Dynamics Markets Limited UK na zlecenie firmy Fellowes na podstawie badań przeprowadzonych w 9 krajach europejskich (Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji, Francji, Holandii, Belgii, Włoszech oraz Hiszpanii) wœród 5 507 pełnoletnich konsumentów i pracowników. Największy odsetek ankietowanych (20 proc.) znajdował się w przedziale wiekowym 35 - 44 lata.

Oferta pracy, która nie istnieje

Z raportu wynika, że w Europie najczęstszym sposobem na wyłudzenie danych osobowych jest przesłanie fałszywego e-maila z banku z proœbš o zaktualizowanie swoich danych osobowych lub hasła. 10 proc. respondentów otrzymało telefon od konsultanta przedstawiajšcego się jako pracownik instytucji finansowej w celu potwierdzenia kodu PIN lub zaktualizowania danych wrażliwych. 23 proc. osób otrzymało proœbę o wsparcie nieistniejšcej fundacji charytatywnej. Metody zdobywania informacji bywajš jeszcze bardziej zaskakujšce. 15 proc. respondentów otrzymało ofertę aplikacji na stanowisko pracy, które nie istniało, z proœbš o podanie prywatnych informacji.
Obecny na konferencji prezentujšcej wyniki raportu dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwracał uwagę na istnienie dwóch biegunów problemów, z którymi w obecnej chwili najczęœciej się spotykamy. Jeden z nich to dane osobowe, jakimi dysponuje, i które może przekazać na zewnštrz, nasz telefon komórkowy. Zdaniem Wiewiórowskiego, rozwój bankowoœci mobilnej każe nam zadawać pytania – zarówno sobie, jak i naszym partnerom oferujšcym nam tego typu usługi – na ile bezpiecznym kanałem komunikacyjnym jest kanał, który został dla nas przygotowany. Z kolei z drugiej strony – jak zauważa Generalny Inspektor – zagrożenie stanowiš zwykłe papiery, które wyrzucamy do kosza, zapominajšc o tym, że w nich znajduje się mnóstwo dotyczšcych nas informacji, które mogš być wykorzystane przez osoby, które będš miały złe zamiary wobec nas.

Czym grozi kradzież tożsamoœci

Utrata danych osobowych naraża nas na ogromne straty, nie tylko finansowe. 27 proc. ofiar kradzieży tożsamoœci zostało posiadaczami nowych kart kredytowych, również 27 proc. respondentów musiało zapłacić za usługi i towary, z których nigdy nie korzystali, a  26 proc. ofiar kradzieży tożsamoœci weszła w posiadanie nowych nieruchomoœci. Bez uszczerbku z sytuacji kradzieży tożsamoœci wyszło tylko 29 proc. ofiar. Straty zwišzane z utratš danych osobowych wynikajš często z braku informacji, że takie przestępstwo zostało dokonane. W Polsce œrednio ponad rok zajmuje ofierze zorientowanie się, że padła ofiarš kradzieży wrażliwych danych. To o tyle ciekawe, że – jak wynika z badania – aż 66 proc. Polaków obawia się kradzieży swojej tożsamoœci. Niestety, w œlad za tymi obawami nie zawsze idš w parze działania majšce na celu podniesienie bezpieczeństwa w zakresie przechowywania dokumentów zawierajšcych dane wrażliwe, jak również prawidłowego ich niszczenia. W Polsce aż 50 proc. ankietowanych nie posiada niszczarki dokumentów, a 36 proc. uważa, że samo ich podarcie jest wystarczajšce. 36 proc. Polaków trzyma dokumenty wrażliwe w komodzie lub szufladzie w domu, a 28 proc. w torebce lub portfelu. Zarazem, 75 proc. boi się, że w rezultacie kradzieży tożsamoœci poniosš ogromnš stratę finansowš. 63 proc. z polskich ofiar nie wie, kiedy została okradziona z tożsamoœci. Dr Krzysztof Markowski, prezes zarzšdu Biura Informacji Kredytowej, zwracał również uwagę na fakt, że problem kradzieży tożsamoœci nie dotyczy jedynie osób fizycznych, ale również firm. W tym przypadku proceder polega m.in. na fałszowaniu różnego rodzaju zaœwiadczeń o zatrudnieniu czy o zarobkach. Zdaniem Markowskiego, tego typu kradzieże sš jednš z istotnych cech działalnoœci grup przestępczych wyłudzajšcych kredyty w systemie finansowym.

Miej œwiadomoœć zagrożenia

Publikacji raportu towarzyszy prowadzona już po raz czwarty kampania edukacyjna „Nie daj się okraœć, chroń swojš tożsamoœć". Ma ona na celu edukację społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zjawiska kradzieży tożsamoœci, dostępnych regulacji prawnych oraz zagrożeń wynikajšcych z niewłaœciwego zabezpieczenia danych osobowych. W tym roku kampania skupia się na ankiecie online, majšcej na celu zbadanie wiedzy na temat prawidłowej ochrony danych osobowych oraz edukację społeczeństwa. Na stronie internetowej: http://www.ochronatozsamosci.pl/ dostępna jest ankieta składajšca się z 29 pytań, która weryfikuje wiedzę i nawyki Polaków. Po jej wypełnieniu otrzymujemy procentowy wynik, który pokazuje nam, jak wysokie jest ryzyko utracenia danych wrażliwych. Otrzymujemy profilowanš informację, co w swoim zachowaniu możemy poprawić, aby być zabezpieczonym, i abyœmy nie powiększali grupy 17 proc. Polaków, którzy padli ofiarš kradzieży tożsamoœci.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL