Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Zatrzymanie za zajęcie niewłaściwego miejsca na stadionie

Katarzyna Ceran uważa, że została zatrzymana przez Policję, ponieważ jest zwišzana z Piotrem Staruchowiczem.
Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Jak się okazuje za zajęcia miejsca niezgodnego z posiadanym można zostać zatrzymanym przez Policję. Taki œrodek zastosowano wobec Katarzyny Ceran, narzeczonej nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Prawnicy nie zostawiajš suchej nitki na takim postępowaniu organów œcigania
Osiem godzin po zakończeniu derbów Warszawy pomiędzy Legiš a Poloniš, które odbyły się 21 wrzeœnia, w sobotę o godzinie 6 rano Policja zatrzymała narzeczonš Piotra Staruchowicza, Katarzynę Ceran. Skuto jš kajdankami i zatrzymano na 48 godzin, ponieważ... nie zajęła odpowiedniego miejsca na stadionie.

Bezzasadny tryb przyspieszony

– Zostałam zawieziona na komendę na Wilczš. Po trzech godzinach dowiedziałam się, o co chodzi – opowiadała „Gazecie Polskiej Codziennej" Katarzyna Ceran. Policja konwojowała jš skutš kajdankami z Wilczej do Pałacu Mostowskich, a stamtšd na komisariat na Dzielnej, gdzie spędziła noc.

Informacje o zatrzymaniu potwierdziła Policja. – Przyczynš zatrzymania było niestosowanie się do poleceń służby porzšdkowej obiektu w zwišzku z zajmowaniem miejsca niezgodnego z posiadanym biletem – poinformował RP.pl, asp. Mariusz Mrozek rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Przypomnijmy, iż art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi, iż karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny nie niższej niż 2000 zł podlega osoba, która podczas „masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniajšcym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej". Jest to wykroczenie. W przypadku narzeczonej Piotra Staruchowicza, Policja wnioskowała o zastosowanie trybu przyspieszonego. Sšd zadecydował o rozpatrzeniu sprawy w trybie zwykłym. Zatrzymanie okreœlił, jako bezzasadne.

Jawne łamanie prawa

Prawnicy specjalizujšcy się w prawie karnym nie majš wštpliwoœci, iż doszło do nadużycia prawa, ponieważ w tym przypadku nie zaistniała przesłanka do zatrzymania w postaci „ujęcia na goršcym uczynku lub bezpoœrednio potem". – Art. 45§1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zezwala Policji na zatrzymanie osoby ujętej na goršcym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpoœrednio potem tylko w dwóch przypadkach: gdy zachodzš podstawy do zastosowania wobec takiej osoby postępowania przyspieszonego, a także wtedy, gdy nie można ustalić tożsamoœci osoby zatrzymanej – wyjaœnia w rozmowie z RP.pl, Piotr Pałaszewski, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ekspert tłumaczy, iż odstšpienie od zatrzymania jest konieczne, jeżeli okaże się, że brak jest warunków do zastosowania trybu przyspieszonego, a także wtedy, gdy zostanie ustalona tożsamoœć zatrzymanego. – Zatrzymanie z naruszeniem przepisów może być uznane za niewštpliwie niesłuszne w rozumieniu art. 114§2 Kodeksu postępowania w sprawie wykroczeń, tym samym daje to osobie zatrzymanej podstawę do żšdania odszkodowania – wskazuje Pałaszewski. Całš sprawę ostrzej skomentował prof. Piotr Kruszyński z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. – Jestem zaszokowany. To jawne łamanie prawa – stwierdził na łamach „GPC". Prof. Kruszyński podkreœlił, że nie było podstawy do zastosowania w tej sytuacji trybu przyspieszonego. – Poza wszystkim wycišganie kogoœ o 6 rano z domu, bo podejrzany jest o niezajęcie krzesełka, to jakaœ paranoja – dodał. Sprawa będzie rozpatrywana przez Sšd Rejonowy dla Warszawy Wola. Zatrzymanie na goršcym uczynku Ujęcie sprawcy na goršcym uczynku to ujęcie go w czasie popełniania wykroczenia. Ujęcie sprawcy dokonane bezpoœrednio po popełnieniu przez niego wykroczenia to zatrzymanie w bezpoœredniej bliskoœci czasowej z chwilš zakończenia bezprawnego działania sprawcy wykroczenia. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sšdu. Zatrzymany może domagać się zbadania nie tylko zasadnoœci i legalnoœci, ale również, czy zostało ono dokonane w sposób prawidłowy.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL