Zatrudnienie pielęgniarki w zakładzie pracy chronionej w ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej

aktualizacja: 01.10.2012, 01:27
W art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) nałożono na pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W tym przepisie nie określono, w jaki sposób ma być zapewniona doraźna opieka medyczna, kładąc nacisk na faktyczne zapewnienie tej opieki i dając pracodawcy możliwość ustalenia takiej formy realizacji obowiązku zapewnienia doraźnej opieki medycznej, która byłaby adekwatna do specyficznych potrzeb zakładu pracy.
Dopuszczalne jest zatem zatrudnienie pielęgniarki w zakładzie pracy chronionej w ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej. Z punktu widzenia realizacji obowiązku określonego w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) nie jest istotne, na jakiej podstawie prawnej świadczy pracę pielęgniarka w zakładzie pracy chronionej – czy będzie to umowa o pracę, czy też w ramach działalności gospodarczej po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 5 i 102 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.).
Należy przy tym zauważyć, że stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (DzU nr 174, poz. 1039 ze zm.) pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę,
2) w ramach stosunku służbowego,
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej,
4) w ramach wolontariatu,
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
W związku z tym nieprowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie działalności leczniczej i niewpisanie się do rejestru, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej, nie wyłącza możliwości bycia zatrudnionym na umowę o pracę w zakładzie pracy chronionej.
Stanowisko Biura zostało potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych pismem z 31 sierpnia 2012 r. (znak: MZ-PP-079-8165-1/RJ/12).

POLECAMY

KOMENTARZE