Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Nauczyciele na dorobku?

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Połowa nauczycieli zarabia już o 50 proc. więcej niż œrednia pensja. Podwyżki nie poprawiajš jakoœci kształcenia
Mirosław Handke, minister edukacji narodowej w rzšdzie Jerzego Buzka, wprowadzajšc w 1999 roku reformę oœwiaty, stwierdził: nauczyciele udajš, że pracujš, a państwo udaje, że im płaci. Po kilkunastu latach od tej wypowiedzi można stwierdzić, że wiele się nie zmieniło, jeœli chodzi o pierwszš jej częœć. Polski nauczyciel ma najniższy wymiar pracy dydaktycznej na œwiecie, po 10 latach zatrudnienia jest w praktyce nie do zwolnienia. Z drugiej strony trudno docenić ponadprzeciętnš aktywnoœć wyróżniajšcych się pedagogów. Jeżeli jednak przyjrzymy się zestawieniom dotyczšcym płac, okazuje się, że nie sš one już tak niskie jak przed laty.  Po kilku latach podwyżek, jakie zafundował pedagogom premier Donald Tusk, ich zarobki zdecydowanie wyróżniajš się na tle œredniej krajowej. Nikt nie kwestionuje tego, że praca nauczyciela powinna być dobrze opłacana. Problem polega na tym, że szef rzšdu, rozdajšc pienišdze, zapomniał o reformie, która podniosłaby jakoœć ich pracy. O to dopominajš się samorzšdy, które dŸwigajš ciężar podwyżek. – Celem zmian, jakie proponujemy w Karcie, jest m.in. uelastycznienie wynagradzania nauczycieli, tak by dyrektor szkoły mógł docenić tych wyróżniajšcych się – mówi Andrzej Porawski ze Zwišzku Miast Polskich.
Trochę statystyki. W I kwartale 2012 r. œrednia pensja wynosiła 3473,9 zł. Jak na tym tle wyglšdajš nauczyciele? Ich pensje zależš od tzw. stopnia awansu zawodowego. Sš cztery: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Obecnie zarabiajš oni odpowiednio: 2717 zł, 3016 zł, 3913 zł oraz 5 000 zł. W tym miejscu należy podkreœlić, że odsetek nauczycieli posiadajšcych najwyższy stopień awansu zawodowego wynosi już 49 proc., a mianowanych kolejne 27 proc. Zdecydowana większoœć pedagogów (prawie 80 proc.) otrzymuje więc co miesišc blisko 4 tys. lub 5 tys. zł. Za co płacimy nauczycielom? To okreœla Karta nauczyciela. Zgodnie z niš ich tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin zegarowych. Z tym że ich pensum, a więc wymiar obowišzkowych zajęć dydaktycznych, wynosi 18 godzin lekcyjnych. Dodatkowo nauczyciele w zależnoœci od rodzaju szkoły muszš jednš lub dwie godziny pozostawać do dyspozycji dyrektora. Pozostały czas ich pracy ma być przeznaczony na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie czy np. uczestnictwo w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami. Tyle tylko, że nikt nie wie, ile czasu nauczyciele faktycznie poœwięcajš na tę aktywnoœć. Pewne jest, że wyrabiajš pensum oraz że majš wyjštkowo korzystne warunki, jeœli chodzi o urlop i przerwy w pracy. Łšcznie mogš liczyć na prawie 80 dni wolnych w roku. Z ostatnich danych zebranych w raporcie OECD „Education at a Glance 2012" wynika, że polski nauczyciel pracujšcy w szkole podstawowej spędził przy tablicy w 2010 r. 502 godziny lekcyjne, czyli 162 minuty dziennie. Œrednia unijna to 758 godzin lekcyjnych, a więc o 50 proc. więcej niż w Polsce. Nasi południowi sšsiedzi – Czesi – mieli w 2010 œrednio 862 godziny dydaktyczne, Niemcy – 805, Francuzi – 918, Węgrzy – 604, Anglicy – 684. W wielu krajach, podobnie jak w Polsce, nauczyciele majš okreœlonš liczbę godzin, którš poza lekcjami muszš spędzić w szkole. Ze statystyk OECD wynika, że polskie regulacje wymagały, by w 2010 polski nauczyciel był obecny w szkole przez 540 godzin, angielski musiał tam spędzić 1265 godzin, hiszpański i grecki – 1140, a fiński 794. W tym kontekœcie należy zwrócić też uwagę na zarobki pedagogów w różnych krajach. Zgodnie z danymi OECD w Polsce nauczyciel szkoły podstawowej z 15-letnim stażem pracy zarobił w 2010 r. równowartoœć 15 168 dolarów. To lepsze wynagrodzenie niż nauczyciela słowackiego i węgierskiego, ale gorsze niż w Czechach, a nawet w Meksyku. Œrednio nauczyciele tego typu szkół z podobnym stażem zarabiali w UE równowartoœć 38 280 dolarów. Wœród nauczycieli jest największy odsetek osób zadowolonych ze swojej pracy Ale zupełnie inaczej wyglšdajš te statystyki, kiedy pokazujš wynagrodzenie za czas pracy w klasie. Wynika z nich, że polski nauczyciel dostaje za godzinę pracy równowartoœć 30 dolarów. To więcej niż czeski, słowacki czy węgierski. Porównywalnie z zarobkami pedagogów izraelskich. Francuski nauczyciel szkoły podstawowej dostaje za godzinę pracy dydaktycznej równowartoœć 36 dolarów, a amerykański 41. Rewelacyjne zarobki godzinowe pedagogów potwierdzajš też dane GUS. Przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy wyniosło na koniec paŸdziernika (ostatnie dostępne dane) blisko 22 zł. Ale nauczyciele szkół podstawowych dostajš 184 proc. tej kwoty, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych blisko 200 proc. To więcej niż lekarze, specjaliœci ds. finansowych czy inżynierowie i porównywalnie z tym, ile zarabiajš, jak to okreœla GUS, specjaliœci z dziedzin prawa. Każda próba rozpoczęcia debaty o zmianach w czasie pracy nauczycieli spotyka się z radykalnym sprzeciwem pedagogicznych zwišzków. Padajš argumenty o nieznajomoœci specyfiki pracy tego zawodu. Nauczyciele chętnie też opowiadajš o tym, jak długo i ciężko pracujš oraz jak niskie wynagrodzenie dostajš z tego tytułu. – Problem z pensjami nauczycielskimi polega na tym, że rzadko otrzymujš oni œrednie kwoty wynagrodzeń okreœlone przez MEN – mówi Sławomir Broniarz, szef ZNP. Nieco inne œwiatło na komfort ich życia rzuca przygotowywany m.in. przez dr. hab. Janusza Czapińskiego raport „Diagnoza społeczna". Wynika z niego, że to wœród nauczycieli jest największy odsetek osób zadowolonych z osišgnięć i jeden z największych wœród tych, którzy zadowoleni sš ze swojej pracy. Badani pedagodzy przyznali w zdecydowanej większoœci, że sš szczęœliwi, nie zamierzajš też wyjeżdżać za granicę do pracy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL