Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

E-kursy: zajęcia przez Internet, egzamin kursanci zdadzš w sali

Liczbę zajęć na kursach przez Internet mogš okreœlać instytucje, które je prowadzš
Minister edukacji narodowej w skierowanej właœnie do konsultacji społecznych nowelizacji rozporzšdzenia w sprawie kształcenia ustawicznego  pozostawia organizatorom kursów i szkoleń  autonomię w decydowaniu o tym, ile godzin zajęć może się odbywać przez Internet. Z wczeœniejszych zapowiedzi można było wnioskować, że będš wprowadzone jakieœ ograniczenia. Tymczasem uczelnie mogš przez Internet prowadzić jedynie 60 proc. zajęć. Pozostałe 40 proc. musi się odbywać na terenie szkoły. Minister edukacji w uzasadnieniu projektu podkreœla, że brak ograniczeń przyczyni się do upowszechnienia tej formy kształcenia.
– Zbyt sztywne normy mogłyby utrudnić przygotowanie oferty dostosowanej do lokalnych potrzeb – mówi Joanna Dutkiewicz, rzecznik MEN. Szkoły dla dorosłych, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego mogš stosować e-learning od 2006 r. Z raportu „Diagnoza kształcenia na odległoœć w Polsce" wynika, że oferuje go niewiele placówek. Głównš przyczynš jest brak odpowiednio przygotowanej kadry i infrastruktury technicznej. Jednoczeœnie Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu na specjalnej platformie do e-learningu umożliwia dorosłym ukończenie szkoły œredniej. Zdalnie mogš zgłębiać 14 przedmiotów, m.in. matematykę, język polski. Dyrektorzy placówek wskazujš, że taki sposób zdobywania kwalifikacji będzie coraz popularniejszy. Nieoficjalnie wskazujš jednak, że minister powinien okreœlić, jaki procent kursu zawodowego majš stanowić zajęcia praktyczne, które muszš odbyć się w formie stacjonarnej. – Bez takiego ograniczenia zachodzi niebezpieczeństwo, że teoria wyprze praktykę – podkreœla nasz rozmówca, który chce pozostać anonimowy. Jedyne ograniczenie, jakie przewiduje projekt, to zasada, że egzaminy zaliczajšce kurs nie mogš się odbywać przez Internet. Marcin Dšbrowski, prezes Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, uważa, że to dobre rozwišzanie dla zachowania odpowiedniej jakoœci kształcenia. – Uczelnie muszš egzaminować w swojej siedzibie, a instytucje oœwiatowe będš mogły tam, gdzie będzie to najwygodniejsze dla nich czy słuchaczy – wyjaœnia. Zgodnie z projektem instytucje oferujšce zdalne nauczanie muszš mieć odpowiednio przygotowanš kadrę, platformę i materiały dydaktyczne oraz monitorować rezultaty kształcenia. Projekt nie porusza kwestii wynagradzania prowadzšcych zajęcia. Budzi to wiele wštpliwoœci. We wspomnianym raporcie 33 proc. dyrektorów uważa, że kwestie rozliczania nauczycieli utrudniajš prowadzenie e-kursów. Okreœlanie czasu pracy tylko w godzinach nie jest dobre. Nauczyciele poœwięcajš też czas na przygotowanie materiałów dla uczniów. etap legislacyjny konsultacje społeczne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL