Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Nowe zasady oceniania szkół

Pracownicy kuratoriów oœwiaty od prawie trzech lat oceniajš szkoły według nowych zasad.
www.sxc.hu
Jeœli placówka zdobędzie najgorszš notę, pracownik kuratorium wyznaczy termin kolejnej oceny
Z 17 do 12 zmniejszy się liczba wymagań stawianych przez ministra edukacji narodowej przedszkolom i szkołom. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporzšdzenia ministra edukacji narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, który został właœnie skierowany do konsultacji społecznych. Ponadto wymagania nie będš już podzielone na obszary, inaczej zatem będš wyglšdać raporty, jakie szkoły i prowadzšce je organy otrzymujš. – Dzięki temu raporty stanš się krótsze, bardziej czytelne i zrozumiałe – mówi Grzegorz Mazurkiewicz z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator projektu dotyczšcego zmian w nadzorze pedagogicznym. Nowelizacja przewiduje również, że placówkom, które otrzymajš notę E, autor raportu wskaże termin kolejnej oceny. Dziœ takie szkoły sš zobowišzane jedynie do przygotowania programu naprawczego. W rezultacie nikt nie sprawdza, czy zapisane w nim rozwišzania zostały wdrożone i przyczyniły się do poprawy kształcenia.
Pracownicy kuratoriów oœwiaty od prawie trzech lat oceniajš szkoły według nowych zasad. Przeprowadzajš oni badanie zwane ewaluacjš zewnętrznš. Między innymi analizujš wyniki uczniów, obserwujš lekcje, przeprowadzajš wywiady i ankiety z uczniami, rodzicami i nauczycielami, czyli sprawdzajš, jak szkoła spełnia wymagania okreœlone przez ministra edukacji w rozporzšdzeniu z 7 paŸdziernika 2009 r. W efekcie tego badania powstaje kilkudziesięciostronicowy raport z ewaluacji zawierajšcy najważniejsze informacje o tym, jak dana szkoła pracuje. Wizytatorzy przyznajš w nim noty od A do E: A œwiadczy o bardzo wysokim poziomie placówki, B – o wysokim, C – o œrednim, D – o podstawowym, a E – o niskim. Dotychczas ewaluatorzy przygotowali blisko 5 tys. raportów. Etap legislacyjny: konsultacje społeczne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL