Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Brakuje wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Bez planów gospodarki odpadami trudno na czas zorganizować odbiór odpadów
Sejmiki województw: wielkopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego, œlšskiego i mazowieckiego, nie uchwaliły jeszcze wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Miały na to czas do końca czerwca 2012 r. OpóŸnienie powoduje, że gminy w tych województwach nie wiedzš, jak zorganizować przyszły system gospodarki odpadami komunalnymi. Przez to mogš nie zdšżyć np. z rozpisaniem przetargów na odbiór œmieci z gospodarstw domowych na swoim terenie. Muszš działać coraz szybciej, gdyż najpóŸniej do 1 lipca 2013 r. trzeba zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. – OpóŸnienia w uchwaleniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami mogš mieć poważne konsekwencje – przyznaje Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorzšdu Terytorialnego SGH. Wskazuje, że gminy majš szeœć miesięcy na przygotowanie regulaminów utrzymania czystoœci i porzšdku od momentu uchwalenia planów gospodarki odpadami przez sejmiki wojewódzkie. SpóŸnienie z planami może przełożyć się na to, że gdy gminy nie poœpieszš się ze swoimi zadaniami, to nowe regulaminy nie zastšpiš w terminie obecnych, które wygasnš 1 stycznia 2013 r. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami sš dokumentami, na podstawie których samorzšdy majš budować nowy system odbioru i przetwarzania œmieci z gospodarstw domowych. OpóŸnienia wymuszš działanie gmin w poœpiechu lub kolejne zaległoœci zwišzane choćby z budowš instalacji (np. sortowni, spalarni, biogazowni), gdzie majš być przetwarzane odpady.
Urzędy marszałkowskie nie przejmujš się przekroczeniem terminu, gdyż ustawa o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach nie przewiduje sankcji za spóŸnienia z uchwaleniem planów czy ich brak. – Taka sytuacja jest niebezpieczna. Sejmik województwa mógłby nawet położyć system gospodarki odpadami, gdyż bez planów nie będzie wiadomo, co można robić na terenie danego województwa – ocenia Marek Goleń. – Bez planów gminy nie sš w stanie zdecydować się na odpowiednie inwestycje w regionalne instalacje do przetwarzania odpadów. Krzysztof Zieliński z Urzędu Miasta w Sochaczewie przyznaje, że spóŸnione plany gospodarki odpadami spowodujš, że gminy będš musiały szybciej pracować np. nad regulaminami utrzymania czystoœci i porzšdku. Liczy jednak, że samorzšdy sobie poradzš. Ministerstwo Œrodowiska nie obawia się, że brak uchwalonych planów stanowi zagrożenie dla nowego systemu gospodarowania odpadami w gminach. Jak się okazuje, resort nie jest bez winy. – Projekt planu gospodarki odpadami wysłaliœmy do zaopiniowania Ministerstwu Œrodowiska 29 maja 2012 r. Opinii resortu nie dostaliœmy na czas – tłumaczy opóŸnienie Witold Trólka ze œlšskiego urzędu marszałkowskiego. Dodaje, że plan zostanie uchwalony dopiero na kolejnej sesji sejmiku, czyli 27 sierpnia. Niektóre urzędy marszałkowskie nie mogš zwalać winy na Ministerstwo Œrodowiska. Resort czeka bowiem jeszcze na projekt planu gospodarki odpadami z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora l.kuligowski@rp.pl Co mówiš przepisy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL