Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Warmia: Rebelia kultury

www.rebeliakultury.pl
materiały prasowe
Województwo Warmińsko-Mazurskie jest chętnie odwiedzane przez turystów. Jeziora i lasy tworzš wymarzonš aurę do odpoczynku, ale też – do tworzenia. Projekt „Warmia: Rebelia Kultury" zakłada ukazanie Warmii jako miejsca niebanalnych wydarzeń artystycznych, które w swoich charakterze bardzo różni się od turystycznych Mazur
Z czym kojarzš się Mazury? Z naturš, to oczywiste. Niektórzy na hasło „Mazury" spontanicznie odpowiadajš „Cud natury". Jest to w dużej mierze zasługa trzyletniej kampanii, prowadzonej przez Urzšd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mazury startowały w konkursie na 7 Nowych Cudów Natury. Do głosowania i promowania Mazur przyłšczyli się politycy, biznesmeni i artyœci, a także zwykli ludzie.  www.rebeliakultury.pl W badaniu przeprowadzonym przez magazyn „Brief" marka Mazury okazała się bardziej podziwiana, niż Allegro, Apart, czy KGHM. Po trzech latach kampanii zauważono, że w potocznym rozumieniu Mazury to całe województwo Warmińsko-Mazurskie. Pojawił się pomysł, aby pokazać œwiatu kolejne atuty, potencjał i możliwoœci tego regionu. Tym razem w centrum zainteresowania stanęła Warmia i jej kulturalne oblicze. Manifest
Warmia to nie Mazury. Warmia to nie tylko natura. Warmia to przede wszystkim dziedzictwo kulturowe i wspólnota kulturowa. To dumna kolebka kultury w tej częœci œwiata. Nadszedł czas, owo dziedzictwo przywołać i inspirujšc się nim, odsłonić współczesne kulturowe oblicze Warmii. Przywrócić jej rangę i rolę kulturotwórczš. Wychodzšc od odkrytej na nowo kulturowej tradycji, nadać nowy szlif wizerunkowi Warmii na zewnštrz. (fragment Manifestu Warmii: Rebelii Kultury) Rebelia na Warmii trwa od dawna. Pierwszym buntownikiem był Mikołaj Kopernik, który przez niemal połowę swojego życia był  kanonikiem kapituły warmińskiej we Fromborku. Jego teoria heliocentryzmu wywołała rewolucję w nauce. Współczeœni mieszkańcy Warmii również planujš rewolucję – ale tym razem na poziomie œwiadomoœci. Warmia z powodu położenia w sšsiedztwie Mazur utożsamiana jest głównie z rekreacjš, tymczasowym wypoczynkiem na łonie natury. Tymczasem teren ten poza turystykš ma do zaoferowania dużo niebanalnych wydarzeniach artystycznych, które charakteryzuje niszowoœć, nowoczesnoœć i otwartoœć na dialog z publicznoœciš. Kampania „Warmia: Rebelia Kultury" wydobywa potencjał tkwišcy w lokalnych aktywistach i nadaje im wspólny mianownik. Spina jednš klamrš wydarzenia z różnych dziedzin sztuki: street art, muzyka jazzowa, design, czy literatura. Do projektu zaproszono organizatorów wydarzeń wpisanych na stałe w kulturalny kalendarz Warmii, ale też przygotowano kilka specjalnych pokazów, m. in. „Rebelię w gotyku" – nowy projekt łšczšcy muzykę, architekturę i performance. Przez 4 miesišce na Warmii odbędzie się 10 festiwali, 50 koncertów, 2000 godzin warsztatów, z udziałem 100 artystów z kilkunastu krajów.

Rebelia w tańcu – Burdšg

Marysia Stokłosa odnalazła na Warmii własnš bazę tanecznš. Rebelia w tym przypadku polega na odcięciu się od energii i tempa metropolii. Twórczyni Fundacji Burdšg uwierzyła w ten ryzykowny projekt, kiedy po raz pierwszy przyjechała do Burdšga z zaprzyjaŸnionymi artystami, aby wspólnie nakręcić miniaturę filmowš. To miejsce „na końcu œwiata", będšce poza kontrolš jakiejkolwiek instytucji, okazało się uwalniać kreatywnoœć. Z trzech rozpadajšcych się budynków wiejskich powstał dom pracy twórczej, gdzie oprócz sali tanecznej znajdujš się miejsca noclegowe. Założono Fundację, której celem jest rozwój i popularyzacja sztuk performatywnych. Od poczštku Marysia Stokłosa zapraszała do współpracy zagranicznych twórców, aby zmniejszyć dystans między scenš tańca w Polsce i na œwiecie. – Europejska scena tańca jest wielokulturowa, tworzš jš absolwenci szkół artystycznych w Londynie, Amsterdamie, czy Barcelonie. Taniec nie ma języka, dlatego chciałam stworzyć miejsce wymiany doœwiadczeń między ludŸmi różnej narodowoœci – mówi Marysia Stokłosa. Burdšg stał się przestrzeniš spotkań, artystycznej wymiany i dzielenia się wiedzš. Fundacja zajmuje się również produkcjš, organizuje rezydencje artystyczne, wspiera eksperymenty i projekty edukacyjne w dziedzinie tańca współczesnego i performensu. Wkrótce rozpocznie się program edukacyjny „Sie tu tańczy", gdzie podczas kilkudniowych warsztatów powstanš krótkie formy, pokazane na koniec podczas wieczoru Otwartej Sceny Tańca w Olsztynie.

Rebelia w teatrze - Demoludy

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy odbywa się w Olsztynie od 2005 r. i jest wywrotowy w swojej formule – prezentuje teatry tylko z tych krajów, które po II wojnie œwiatowej znalazły się w bloku sowieckim. Punktem wyjœcia przy tworzeniu festiwalu były pytania: czy te kraje dalej coœ łšczy? Czy tematy aktualne w Serbii, sš zbieżne z tymi, poruszanymi w Polsce? Festiwal jest przeglšdem nie tylko nurtów w teatrze, ale też problematyki podejmowanej przez artystów, którzy wcišż noszš w sobie œlady socjalizmu. – W 2009 r. odbyła się edycja postjugosłowiańska i po raz pierwszy na œwiecie, po wojnie kraje byłej Jugosławii spotkały się na jednym festiwalu. Ta wojna cišgle żyje między tymi ludŸmi, w naszym klubie festiwalowym dochodziło do spięć między Serbami, a Boœniakami. Mimo to plonem festiwalu była współpraca teatrów Atelier 212 z Belgradu oraz Kamerni teatar 55 z Sarajewa i ta współpraca trwa do dziœ – mówi Marcin Zawada, dyrektor artystyczny festiwalu. Co roku festiwal ma inne hasło przewodnie. Tym razem będzie to kobiecoœć. Organizatorzy chcš poszukać odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu kultura, historia i społeczeństwo danego kraju „stygmatyzujš" kobiecoœć, do jakiego stopnia jš okreœlajš. Jak się mówi o kobietach i co kobiety – reżyserki – mówiš w swoich spektaklach? Festiwal nie nastawia się na masowš publicznoœć. Zależy mu na wysublimowanym odbiorcy, który nie szuka taniej rozrywki w teatrze. W zeszłym roku wszystkie bilety na spektakle zostały wyprzedane, co œwiadczy o tym, że olsztyńska publicznoœć dojrzewa do odbioru niełatwej sztuki. W paŸdzierniku 2012 r. wœród prezentowanych na Demoludach spektakli znajdš się między innymi: „Prezydentki" węgierskiego Katona Józef Szinhaz, „Gry i zabawy" w wykonaniu rumuńskiego Teatrul Act, „Chaos" Teatru Narodowego z Litwy, jak również „Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim" Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha. Perełkš pierwszego dnia będzie niewštpliwie koncert bułgarskich pieœniarek Eva Quartet w przestrzeni koœcioła ewangelickiego na starówce.

Rebalia w muzyce – Dobremiastock Rebel Festival 2012

Dobremiastock Rebel Festival 2012 został stworzony z inicjatywy oddolnej pięć lat temu. Nastolatkowie, znudzeni brakiem ciekawych opcji kulturalnych, wzięli sprawy w swoje ręcę i zorganizowali darmowy festiwal z muzykš ska, reggae rock oraz hip hop. Festiwal  jest lokalnš odpowiedziš na największy bezpłatny festiwal w kraju – Przystanek Woodstock. –Poprzez muzykę chcemy zachęcić młodych ludzi do samodzielnego myœlenia i angażowanie się w sprawy społeczeństwa. Nurt dominujšcy w muzyce tego festiwali to reggae. Zależy nam, aby uczestnicy otworzyli się na pozywyny przekaz tej muzyki i szacunek do drugiego człowieka – mówi Mariusz Kwiatkowski. Organizatorzy zapraszajš gwiazdy, ale też oddajš mikrofon amatorom, którzy stawiajš pierwsze kroki na scenie muzycznej. W ten sposób rozgłos uzyskali tacy muzycy, jak Czaku, Damian Ukeje, czy Kamil Bednarek. W tym roku swoje zgłoszenie wysłało 175 zespołów. Komisja wytypowała szeœć kapel, które zaprezentujš się na 20 lipca. Na głównej scenie wystšpiš min: Indios Bravos, Italian Scooters, Chilli, Dead on time, & INNI, Make Progress i Bubble Chaber. Wybrane wydarzenia tworzšce projekt „Warmia: Rebelia kultury" Muzyka 6 lipca do 25 sierpnia - „Lidzbarskie Wieczory Jazzowe". Podczas wieczornych koncertów przy Wysokiej Bramie w Lidzbarku Warmińskim wystšpiš m.in.: Ewa Bem & kwartet Andrzeja Jagodzińskiego, Kasia Rodowicz Trio, Retro Dunk, Atom Strong Quartet, Leszek Możdżer czy Siergiej Kriuczkov & Riverboat Jazz Ramblers. W połowie lipca wystartuje „Dobremiastock Rebel Festival" wraz z „Ogólnopolskim Festiwalem Muzyki Alternatywnej". Na scenie zobaczymy min: Italian Scooters, Chilli, Dead on time, & INNI, Make Progress i Bubble Chaber. Sierpień - „Rebelia Niskich Tonów", którego gwiazdami będš TM Stevens (USA), a także Pascal Mulen (Francja) czy Mieczysław Jurecki, znany przede wszystkim z „Budki Suflera". W ramach festiwalu odbędš się warsztaty muzyczne oraz minitargi sprzętu muzycznego. Więcej informacji już wkrótce. Street art & performance 3 -13 lipca festiwal kultury ulicznej „BRUK Festival". To jedno ze sztandarowych wydarzeń kampanii „Warmia: Rebelia Kultury".Niezwykle ważnš częœciš festiwalu będš międzynarodowe zawody rozegrane aż w pięciu kategoriach – dj, beatbox, dancehall, taniec hip-hop oraz breakdance. 23-24 sierpnia – oryginalny Festiwal Improwizacji „Dzianie się". 3-8 wrzeœnia - „Festiwal Filozofii" – spotkanie poœwięcone problemowi duchowej kondycji współczesnego człowieka 6, 13, 20 paŸdziernika - „Rebelia w gotyku" – nowy projekt łšczšcy muzykę, architekturę i performance

Teatr & taniec

15-20 paŸdziernika - Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy", który swojš formułš już zainteresował artystów z Polski i zagranicy. Cykl warsztatów teatralnych organizowanych przez olsztyńskš „Otwartš Scenę Tańca", Projekt „Nowy taniec" z udziałem Marysi Stokłosy – kierownik Domu Pracy Twórczej i Fundacji „Burdšg", na granicy Warmii i Mazur w Burdšgu.

Film & kosmos

6-9 wrzeœnia – Space VJ Meeting Poland - międzynarodowe spotkania artystów sztuk wizualnych, miksujšcych wideo na żywo, Swój udział w festiwalu zapowiedzieli już artyœci z Belgii, Węgier, Australii, Niemiec i Polski. Wrzesień -„BlueBox" – Przeglšd Scenografii Cyfrowej i Efektów Specjalnych. 27-28 wrzeœnia - „Nowe dŸwięki w starym kinie" - przeglšd kina niemego z muzykš na żywo Festiwal „Filozofia Filmowo" – drugi festiwal filmu filozoficznego w Polsce. Festiwal będzie poœwięcony życiu i twórczoœci dwóch wybitnych myœlicieli, znanych i cenionych na œwiecie Leszkowi Kołakowskiemu i Slavojowi Žižkowi.

Design

23 paŸdziernika - „Warmia nju dizajn" Projekt ma na celu odkrycie warmińskiego wzornictwa dla młodych pokoleń i udowodnienie, że jest ono olbrzymim Ÿródłem inspiracji i stanowić może doskonały materiał do tworzenia designerskiej sztuki współczesnej. 25 paŸdziernika - „Rebelia designu". Wystawa prac polskich designerów, spotkanie z przedstawicielami tej sztuki, a także wernisaż prac zgłoszonych do konkursu „Warmia: Rebelia Kultury".

Kampania społeczna – Rebelia czytania

Lipiec - wrzesień 2012 - głoœne czytanie na scenach plenerowych imprez masowych, w tym koncertach i festiwalach. Głównym celem akcji jest pokazanie, że osoby publiczne, będšce bohaterami masowej wyobraŸni, spędzajš wolne chwile nad ksišżkš i potrafiš pokazać innym, że czytanie nie jest passé. Wrzesień - paŸdziernik 2012 - Czytanie na œniadanie - podczas tej akcji literatura znajdzie Cię tam, gdzie się tego wcale nie spodziewasz: w pracy, w sklepie, na szkolnej przerwie. Nie powiemy jak, z pewnoœciš Cię to zaskoczy. Sierpień - paŸdziernik 2012 - A kto poczyta dorosłym? punktem wyjœcia jest projekt Białego Teatru, zainspirowany dobrze znanš akcjš „Cała Polska czyta dzieciom". Jeœli głoœne czytanie ma tak pozytywny wpływ na rozwój dzieci, dorosłym na pewno nie zaszkodzi. W akcji wezmš udział nie tylko osoby profesjonalnie zajmujšce się prezentacjš tekstów literackich, tj. aktorzy, animatorzy, dziennikarze, nauczyciele, ale także wszyscy, którzy zechcš poczytać innym.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL