Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Nowa spółdzielnia przejmie prawa i zobowišzania

Osiedle, na którym mieszkam, postanowiło wyodrębnić się ze spółdzielni mieszkaniowej i stworzyć mniejszš. Od sierpnia zeszłego roku w spółdzielni trwa proces przekształceń lokatorskich praw do lokalu w odrębnš własnoœć, ale bardzo się opóŸnia. Kto będzie go kontynuował, gdy rozpocznie się procedura wydzielania się mniejszej spółdzielni? Kogo trzeba skarżyć za opóŸnienia – nowš czy starš spółdzielnię? Czy wraz z częœciš majštku starej spółdzielni nowa przejmie też jej zobowišzania? Jak będš wyglšdały rozliczenia z funduszów remontowych, skoro teraz każda nieruchomoœć ma się rozliczać sama, ale na razie sš sobie nawzajem winne pienišdze? Odpowiada Paweł Sowisło,adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło z Poznania Art. 108 § 1 ustawy z 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) przewiduje możliwoœć podziału spółdzielni.
Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej większoœciš głosów w taki sposób, że z wydzielonej częœci zostanie utworzona nowa. Podstawowym elementem uchwały w sprawie podziału, o którym mowa w art. 108 § 2 ust. 3 jest zatwierdzenie planu podziału składników majštkowych oraz praw i zobowišzań spółdzielni. Wskutek podziału na nowo powstajšcš spółdzielnię przechodzš z chwilš jej zarejestrowania wynikajšce z planu podziału składniki majštkowe, prawa, ale także zobowišzania. W takim zakresie dotychczasowi wierzyciele i dłużnicy spółdzielni przed podziałem stajš się wierzycielami i dłużnikami nowo powstałej. Za zobowišzania powstałe przed podziałem dotychczasowa i nowa spółdzielnia odpowiadajš solidarnie. W wyniku podziału nowa spółdzielnia przejmie tę częœć majštku, która jej dotyczy, i w stosunku do tego majštku odpowiadać będzie za zobowišzania oraz wykonywać będzie wobec niego wszelkie prawa samodzielnie. W skład tego majštku wchodzš lokatorskie prawa do lokali należšce do członków, którzy stanš się członkami nowej spółdzielni po podziale. Wobec tego wszelkie roszczenia w zwišzku z przekształcaniem spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w odrębnš własnoœć kierować należy do nowej spółdzielni. Podobnie tylko nowa spółdzielnia będzie odpowiedzialna za opóŸnienia zwišzane z procesem przekształceń, mimo iż proces ten rozpoczšł się przed dokonaniem podziału. Jeżeli chodzi o podział œrodków z funduszy remontowych, one także stanowiš częœć majštku spółdzielni i przejdš na spółdzielnie utworzone w wyniku podziału. O sposobie ich rozdysponowania spółdzielnie powinny również rozstrzygnšć w planie podziału. Plan ten powinien regulować sposób wzajemnych rozliczeń pomiędzy dwiema dzielšcymi się spółdzielniami w zakresie œrodków wniesionych przez członków spółdzielni, a oddanymi do jej dyspozycji, które wynikać będš ze sporzšdzonego sprawozdania. Ponieważ członkowie, którzy w chwili podziału należeli do dzielonej spółdzielni, stajš się członkami spółdzielni nowo utworzonej, ich wpłaty na udziały wpisuje się im w takiej wysokoœci, jaka wynika ze sprawozdania finansowego. Wobec tego będš oni – jako członkowie nowej spółdzielni – rozliczać się ze wszystkich œrodków finansowych, w tym ze œrodków z funduszu remontowego, już z nowo utworzonym podmiotem.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL