Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Bojš się cyfrowej szkoły

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Informatyzację polskich szkół MEN powinno zaczšć od zmiany mentalnoœci nauczycieli i dyrektorów
Kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, stworzenie zasobów edukacyjnych, a także działania, które przełamiš barierę psychologicznš wœród pedagogów i zachęcš ich do korzystania z technologii informatycznych w trakcie nauki. To wyzwania, którym będzie musiało sprostać Ministerstwo Edukacji, jeœli chce z sukcesem wprowadzić program „Cyfrowa szkoła". Wskazujš je specjaliœci z koncernu Microsoft oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Brak wiedzy, brak sieci

W ramach wspólnego projektu „Szkoła Nowych Technologii" w cišgu ostatniego pół roku obie firmy zinformatyzowały 500 szkół ponadgimnazjalnych, szkolšc 7 tys. nauczycieli oraz ok. 130 tys. uczniów. Na jakie trudnoœci się natknęły? Opowiada o tym Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji Microsoft. – Dwa najsłabsze elementy to brak wiedzy wœród nauczycieli, jak uczyć z wykorzystaniem technologii informatycznych, oraz szkolna infrastruktura – twierdzi. – Dotychczasowe programy komputeryzacji szkół miały na celu przygotowanie placówek do nauczania informatyki. Tymczasem teraz mówimy o włšczeniu technologii do całego procesu dydaktycznego szkoły.
Jak się okazuje, nauczyciele majš mgliste pojęcie na temat ogólnodostępnych i darmowych aplikacji, które już teraz można wykorzystywać w nauczaniu. Podobnie ma się sprawa z dyrektorami, którzy nie znajš programów pomagajšcych zarzšdzać szkołami. – Potrzebne sš gruntowne szkolenia dla pedagogów, na których, po pierwsze, dowiedzš się, jakie narzędzia informatyczne sš już dostępne, a po drugie – nauczš się z nich korzystać. Podobne działania powinny objšć dyrektorów szkół, by pomóc im wykorzystywać technologię w zarzšdzaniu swojš placówkš – podpowiada Szymańska-Ban. Kolejna słaba strona polskiej szkoły to brak odpowiedniej infrastruktury do wykorzystania nowoczesnych technologii. Przede wszystkim chodzi o dostęp do szerokopasmowego Internetu, co pozwala szybko przesyłać duże iloœci danych. Bez tego trudno myœleć o tym, by z sieci mogło korzystać jednoczeœnie kilkudziesięciu uczniów. Dziœ bywa i tak, że choć szkoła prowadzi e-dziennik, to nauczyciel musi przepisywać np. dane dotyczšce frekwencji uczniów, bo w klasie nie ma połšczenia z sieciš. W szkołach często nie ma rzutników, ekranów do wyœwietlania obrazów, nie mówišc już o tablicach interaktywnych. Szkoły sš nastawione na naukę z użyciem tablicy i kredy, a nie technik multimedialnych.

Kto da e-zasoby?

Wydawcy zwracajš uwagę na brak dostępu do treœci, którymi mogliby się posiłkować nauczyciele w cyfrowej szkole. Przypominajš, że resort edukacji zaczšł tworzenie e-podręczników od sporu z wydawcami. – Jesteœmy przygotowani z materiałami, które w formie cyfrowej mogš zastšpić nie tylko podręczniki, ale także zeszyty ćwiczeń. Mamy aplikacje, które pozwalajš na odrabianie, ale także sprawdzanie prac domowych w trybie online. Mamy narzędzia, które pomagajš w cyfrowej formie przeprowadzać sprawdziany. Pozostaje pytanie, jakš filozofię obierze MEN, chcšc dać nauczycielom takie zasoby – opowiada nam jeden z przedstawicieli wydawców. W zakończonym niedawno konkursie na partnerów merytorycznych do stworzenia e-podręczników z powodu bojkotu ze strony wydawców nie udało się wybrać autorów, którzy przygotowaliby podręczniki do przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych.

Od nowoczesnoœci do ostracyzmu

Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Koœciuszki w Radomiu, który uczestniczył w projekcie Microsoftu oraz WSiP, wskazuje na inne problemy. – W wielu szkołach dyrektorzy szkół oraz sami nauczyciele nie widzš potrzeby wprowadzania nowoczesnych technologii. Traktujš to jako element, który może generować dodatkowe obowišzki i odpowiedzialnoœć. Znam przykłady, gdy wręcz hamowany jest rozwój nauczycieli w tym kierunku – mówi nam Rudnicki. Potwierdza to Szymańska-Ban. – Prowadzimy konkurs „Innowacyjny nauczyciel", wiem o kilku jego laureatach, którzy spotkali się z ostracyzmem œrodowiskowym i musieli zmienić pracę – mówi. Rudnicki wymienia bardziej prozaiczne bariery. – Program „Cyfrowej Szkoły", zresztš słusznie, wskazuje, że każda szkoła będzie miała nauczyciela koordynatora zajmujšcego się informatyzacjš. Do tej pory nie jest jasne, kto będzie płacić za jego pracę oraz w ramach jakich godzin ma on pełnić obowišzki – mówi. Resort edukacji chce na razie sam zebrać dane o tym, jak na przyjęcie nowoczesnych technologii przygotowana jest polska szkoła. W ramach pilotażu „Cyfrowej szkoły" blisko 400 placówek zostanie wyposażonych w sprzęt informatyczny. Ich doœwiadczenia majš być wykorzystane w przygotowaniu i prowadzeniu właœciwego programu. Inne kraje już się przekonały, że proces cyfryzacji szkoły jest niezwykle trudny. Wycofały się z niego np. Katalonia i Korea Południowa. W pierwszym przypadku okazało się, że szkolne sieci nie były przygotowane na tak duże obcišżenie. W drugim okazało się, że uczniowie woleli się uczyć z papierowych podręczników. Szkoda by było popełniać te same błędy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL