Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Koniec z groźnymi testamentami ustnymi

W praktyce wcišż występujš przypadki podejmowania prób fałszowania testamentów ustnych
www.sxc.hu
Z Kodeksu cywilnego ma zniknšć możliwoœć składania ostatniej woli ustnie w obecnoœci trzech œwiadków
Na problem wynikajšcy z art. 952 § 1 Kodeksu cywilnego zwrócił uwagę w swojej interpelacji poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brezja. Przepis ten przewiduje, iż w przypadku gdy istnieje obawa rychłej œmierci spadkodawcy, albo gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oœwiadczyć ostatniš wolę ustnie przy obecnoœci trzech œwiadków. Tymczasem zdaniem posła takie rozwišzanie umożliwia sfałszowanie ostatniej woli zmarłego. „Może dojœć do sytuacji, w której osoby zainteresowane otrzymaniem spadku, powołujš trzech œwiadków, którzy poœwiadczajš nieprawdę na ich korzyœć, albo nawet wyszukujš samotne osoby i tworzš fikcyjny testament" – zauważa Krzysztof Brezja, i pyta czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci przewiduje w najbliższym czasie nowelizację Kodeksu cywilnego, która wyeliminowałaby lub ograniczyłaby przepadki fałszowania testamentów ustnych. W odpowiedzi na to pytanie posła wiceminister sprawiedliwoœci Grzegorz Wałejko zapowiedział, iż przewiduje się całkowite wyłšczenie tej formy testowania w nowym Kodeksie cywilnym, nad którego projektem prace legislacyjne prowadzi działajšca przy ministrze sprawiedliwoœci Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego.
Wałejko stwierdził, iż pomimo tego, że przepisy dotyczšce ustnej formy testowania regulujš w sposób doœć restrykcyjny przesłanki ważnoœci i skutecznoœci tego oœwiadczenia woli, a także niezależnie od utrwalonego już stanowiska judykatury nakazujšcego koniecznoœć szczególnie wnikliwego badania, czy w konkretnym wypadku przesłanki te zostały zachowane, w praktyce wcišż występujš przypadki podejmowania prób fałszowania tego rodzaju testamentów. Ministerstwo Sprawiedliwoœci co prawda nie posiada informacji na temat skali tego zjawiska (sprawy te nie podlegajš odrębnej symbolizacji i wykazowi w sporzšdzanych przez sšdy formularzach statystycznych), jednakże m.in. z uwagi na stwierdzenie występowania takich przypadków, a także majšc na względzie daleko idšce skutki, jakie ustawodawca wišże z rozrzšdzeniem testamentowym resort przewiduje całkowite wyłšczenie tej formy testowania.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL