Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polak za granicš

Polacy w Niemczech wypierajš się wiary, żeby nie płacić podatku kościelnego

Katedra w Berlinie
www.sxc.hu
Polacy pracujšcy w Niemczech za wszelkš cenę chcš uniknšć tamtejszego podatku koœcielnego
Od momentu otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Polaków wyjechało tam prawie 33 tys. osób. – By uniknšć opłacania podatku koœcielnego, wiele z nich zadeklarowało się jako niewierzšce – mówi Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy. – Każda osoba podejmujšca pracę na terenie Niemiec musi zapłacić podatek koœcielny, jeœli jest członkiem danego koœcioła, np. katolickiego albo ewangelickiego. Płatnik pobiera ten podatek wraz zaliczkš na podatek dochodowy – mówi Łukasz Dynysiuk z CMS Cameron McKenna.
Nie wiadomo dokładnie, ilu Polaków wystšpiło w Niemczech z Koœcioła. – Polski episkopat nie dysponuje takimi zbiorczymi danymi – mówi ks. Józef Kloch z Konferencji Episkopatu Polski. Zawiadomienia o wystšpieniu z niemieckiego koœcioła spływajš bezpoœrednio do polskich kurii. – W cišgu roku trafia do Legnickiej Kurii Biskupiej około 50 zawiadomień – mówi ks. Piotr Duda, rzecznik prasowy diecezji legnickiej. – Do œwidnickiej rocznie wpływa kilkanaœcie takich zawiadomień. Często deklaracja niewiary ma charakter ekonomiczny – potwierdza ks. Łukasz Ziemski, rzecznik prasowy œwidnickiej kurii biskupiej. Podatek koœcielny wynosi od 8 do 9 proc. w zależnoœci od landu, a jego podstawš nie jest dochód, tylko kwota należnego podatku dochodowego. Zwolnienie od podatku koœcielnego jest możliwe jedynie po złożeniu deklaracji o braku przynależnoœci do Koœcioła. Należy się jednak liczyć z tym, że taka decyzja będzie miała skutek także w Polsce, co może wišzać się np. z kłopotami w uzyskaniu sakramentów – podkreœla Bartosz Folusiak z Ambasady RP w Berlinie. Polski Koœciół nie jest jednak tak surowy. – Oœwiadczenie złożone przed œwieckim urzędnikiem nie ma charakteru wystšpienia z Koœcioła – wyjaœnia ks. prof. Józef Krukowski z KUL. Zgodnie ze stanowiskiem Episkopatu aktu odstępstwa można dokonać jedynie w obecnoœci proboszcza miejsca zamieszkania. W Niemczech apostazji można zaœ dokonać w każdym urzędzie miasta. – Wstšpienie do Koœcioła i wystšpienie z niego jest w Niemczech łatwe. O wiarę nikt nie pyta – mówi ks. Tadeusz Talik, proboszcz w polskiej misji katolickiej w Essen.

Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG

W momencie podjęcia pracy w Niemczech pracownik musi zadeklarować przynależnoœć religijnš. Ten obowišzek dotyczy także pracowników z Polski. Na tej podstawie od wynagrodzenia danej osoby odprowadza się tzw. podatek koœcielny. Niektórzy, przyjeżdżajšc do pracy do Niemiec, celowo zatajajš swoje faktyczne wyznanie. Chcš w ten sposób uniknšć płacenia obowišzkowego podatku koœcielnego. Dopóki jednak pracownik widnieje w aktach koœcielnych jako członek należšcy do Koœcioła katolickiego w jakimkolwiek kraju na œwiecie, dopóty musi odprowadzać w Niemczech podatek koœcielny. Jeœli chce uniknšć płacenia daniny, musi formalnie wystšpić z Koœcioła.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL