Redukcja etatu i wiek emerytalny dają prawo do dwóch odpraw od pracodawcy

Jeśli firma z przyczyn leżących po jej stronie zwalnia pracownika w wieku emerytalnym, nie zaoszczędzi. Należy mu się odprawa za redukcje grupowe i emerytalna
- Pracownik w wieku emerytalnym otrzymał wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Czy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych otrzyma także odprawę emerytalną, czy tylko odprawę z racji zwolnień grupowych? – pyta czytelniczka. W tej sytuacji pracownik ma prawo zarówno do pieniężnej odprawy emerytalnej, jak i do tej z ustawy z 13 marca 2003 r.  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych). Zgodnie z art. 92 1 § 1 kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Odpowiada ona jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Ustawy szczególne albo inne akty zakładowego prawa pracy lub umowa o pracę mogą przyznawać ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL