Nieruchomości

Dwa sposoby na odwołanie zarządu wspólnoty

Roczne zebranie we wspólnocie to dobra okazja dla właścicieli, żeby odwołać zarząd, z którego nie są zadowoleni, i powołać nowy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić
Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali (dalej ustawa). Właściciele mogą go zatem: powierzyć w formie aktu notarialnego osobie fizycznej (na przykład posiadającej licencję zarządcy) lub prawnej (na przykład deweloperowi, spółdzielni, towarzystwu budownictwa społecznego) lub też wybrać zarząd w zwykłej uchwale spośród osób fizycznych.
Do odwołania zarządu (lub niektórych jego członków) potrzebny jest projekt uchwały. Przekazuje się go zarządowi, by dołączył go do zawiadomienia o zebraniu rocznym, które rozsyła właścicielom. Trzeba też pamiętać, że podczas zebrania nie zgłasza się już projektów uchwał. Można wprowadzić tylko zmiany do tych, które zostały zgłoszone wcześniej. Zdarza się, że właściciele są w konflikcie z zarządem i obawiają się, że projekt w sprawie odwołania nie zostanie umieszczony w porządku obrad. Zarząd nie ma prawa tego zrobić. Jeżeli jednak się na to zdecyduje, to właściciele mogą przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – bez udziału zarządu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2004 r. Określił, że uchybienia formalne dotyczące trybu podjęcia uchwały o odwołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być podstawą uchylenia jej przez sąd, jeśli nie miały wpływu na treść tej uchwały. Członkowie wspólnoty mogą w każdej chwili odwołać zarząd lub poszczególnych jego członków, podejmując stosowną uchwałę. Nie muszą też podawać przyczyn odwołania. Zarząd powierzony można odwołać tylko w akcie notarialnym (art. 18 ustawy). Taką właśnie formę powinna mieć uchwała o odwołaniu. Odwołanie wybranego zarządu nie wymaga natomiast wizyty u notariusza. Wiele wspólnot oprócz wybranego zarządu ma jeszcze firmę zarządzającą. Zatrudnia ją wybrany zarząd na podstawie stosownej umowy. Jeżeli właściciele są niezadowoleni z jej pracy, to swoje zastrzeżenia powinni kierować bezpośrednio do zarządu. Na ich wyraźne polecenie (w formie uchwały) powinien on rozwiązać umowę z nieodpowiednią firmą. W trakcie rocznego zebrania wspólnota ocenia pracę zarządu i udziela absolutorium lub nie. Udzielenie absolutorium jest formą akceptacji przez właścicieli lokali działalności zarządu w danym roku i jednocześnie przyzwoleniem na dalsze sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Czasami właściciele mylnie uważają, że nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarządu. Tak nie jest. Do tego niezbędna jest odrębna uchwała odwołująca. Wszyscy właściciele uczestniczą w głosowaniu (nawet jeśli nie byli na rocznym zebraniu). Głosują udziałami. Jeżeli na zebraniu nie ma wszystkich, do nieobecnych wysyła się zawiadomienie o kontynuacji głosowania nad projektem uchwały do określonej daty w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wtedy członkowie zarządu zbierają głosy, chodząc od lokalu do lokalu, a następnie sporządzają protokół, który dołącza się do protokołu z rocznego zebrania. Zdarza się, że jeżeli uchwała wspólnoty mieszkaniowej dotyczy odwołania zarządu, jego członkowie nie zawsze chcą zbierać pod nią głosy, chodząc od drzwi do drzwi. Właściciele nie mają jednak związanych rąk. Mogą sami to robić. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004 r. Zgodnie z nim jest to dopuszczalne. Trudno jednak, pukając do lokali, zbierać głosy pod uchwałą dotyczącą odwołania powierzonego zarządu. Notariusz nie będzie bowiem chodził po mieszkaniach. Moim zdaniem są wtedy dwa wyjścia. Głosy mogą zbierać sami właściciele albo zarząd. Obecność notariusza nie jest potrzebna. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL