Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Dwa sposoby na odwołanie zarzšdu wspólnoty

Roczne zebranie we wspólnocie to dobra okazja dla właœcicieli, żeby odwołać zarzšd, z którego nie sš zadowoleni, i powołać nowy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić
Sposób odwołania zarzšdu zależy od sposobu jego powołania. Mówiš o tym art. 18 i 20 ustawy o własnoœci lokali (dalej ustawa). Właœciciele mogš go zatem: powierzyć w formie aktu notarialnego osobie fizycznej (na przykład posiadajšcej licencję zarzšdcy) lub prawnej (na przykład deweloperowi, spółdzielni, towarzystwu budownictwa społecznego) lub też wybrać zarzšd w zwykłej uchwale spoœród osób fizycznych.
Do odwołania zarzšdu (lub niektórych jego członków) potrzebny jest projekt uchwały. Przekazuje się go zarzšdowi, by dołšczył go do zawiadomienia o zebraniu rocznym, które rozsyła właœcicielom. Trzeba też pamiętać, że podczas zebrania nie zgłasza się już projektów uchwał. Można wprowadzić tylko zmiany do tych, które zostały zgłoszone wczeœniej. Zdarza się, że właœciciele sš w konflikcie z zarzšdem i obawiajš się, że projekt w sprawie odwołania nie zostanie umieszczony w porzšdku obrad. Zarzšd nie ma prawa tego zrobić. Jeżeli jednak się na to zdecyduje, to właœciciele mogš przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – bez udziału zarzšdu. Takie stanowisko zajšł Sšd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2004 r. Okreœlił, że uchybienia formalne dotyczšce trybu podjęcia uchwały o odwołaniu zarzšdu wspólnoty mieszkaniowej nie mogš być podstawš uchylenia jej przez sšd, jeœli nie miały wpływu na treœć tej uchwały. Członkowie wspólnoty mogš w każdej chwili odwołać zarzšd lub poszczególnych jego członków, podejmujšc stosownš uchwałę. Nie muszš też podawać przyczyn odwołania. Zarzšd powierzony można odwołać tylko w akcie notarialnym (art. 18 ustawy). Takš właœnie formę powinna mieć uchwała o odwołaniu. Odwołanie wybranego zarzšdu nie wymaga natomiast wizyty u notariusza. Wiele wspólnot oprócz wybranego zarzšdu ma jeszcze firmę zarzšdzajšcš. Zatrudnia jš wybrany zarzšd na podstawie stosownej umowy. Jeżeli właœciciele sš niezadowoleni z jej pracy, to swoje zastrzeżenia powinni kierować bezpoœrednio do zarzšdu. Na ich wyraŸne polecenie (w formie uchwały) powinien on rozwišzać umowę z nieodpowiedniš firmš. W trakcie rocznego zebrania wspólnota ocenia pracę zarzšdu i udziela absolutorium lub nie. Udzielenie absolutorium jest formš akceptacji przez właœcicieli lokali działalnoœci zarzšdu w danym roku i jednoczeœnie przyzwoleniem na dalsze sprawowanie zarzšdu nieruchomoœciš wspólnš. Czasami właœciciele mylnie uważajš, że nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarzšdu. Tak nie jest. Do tego niezbędna jest odrębna uchwała odwołujšca. Wszyscy właœciciele uczestniczš w głosowaniu (nawet jeœli nie byli na rocznym zebraniu). Głosujš udziałami. Jeżeli na zebraniu nie ma wszystkich, do nieobecnych wysyła się zawiadomienie o kontynuacji głosowania nad projektem uchwały do okreœlonej daty w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wtedy członkowie zarzšdu zbierajš głosy, chodzšc od lokalu do lokalu, a następnie sporzšdzajš protokół, który dołšcza się do protokołu z rocznego zebrania. Zdarza się, że jeżeli uchwała wspólnoty mieszkaniowej dotyczy odwołania zarzšdu, jego członkowie nie zawsze chcš zbierać pod niš głosy, chodzšc od drzwi do drzwi. Właœciciele nie majš jednak zwišzanych ršk. Mogš sami to robić. Mówi o tym wyrok Sšdu Najwyższego z 8 lipca 2004 r. Zgodnie z nim jest to dopuszczalne. Trudno jednak, pukajšc do lokali, zbierać głosy pod uchwałš dotyczšcš odwołania powierzonego zarzšdu. Notariusz nie będzie bowiem chodził po mieszkaniach. Moim zdaniem sš wtedy dwa wyjœcia. Głosy mogš zbierać sami właœciciele albo zarzšd. Obecnoœć notariusza nie jest potrzebna. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL