Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wszyscy sędziowie pozbawieni stanowisk, czyli Temida po Bałkańsku

Rzeczpospolita, paweł gałka Paweł Gałka, Paweł Gałka Paweł Gałka
Czy można jednym dekretem pozbawić stanowiska wszystkich sędziów? W Serbii to możliwe. W kraju, który pretenduje do UE, upaństwowienie wymiaru sprawiedliwoœci odbywa się w zastraszajšco szybkim tempie – pisze warszawski sędzia, Łukasz Piebiak
Od 2008 r. z rosnšcym niedowierzaniem oraz zaniepokojeniem œrodowiska prawnicze, w tym przede wszystkim sędziowie i organizacje sędziowskie nie tylko z Europy ale całego œwiata obserwujš sytuację sšdownictwa Republiki Serbii. Co się tam wydarzyło i jakie to może mieć znaczenie dla sšdownictwa w innych krajach – Polski nie wyłšczajšc? W 2008 roku rozpoczęły się przygotowania do uchwalenia nowej ustawy o sędziach, zgodnie z którš miał być przeprowadzony na nowo proces rekrutacji wszystkich serbskich sędziów. Już w dniu 24 listopada 2008 r. Konsultacyjna Rada Europejskich Sędziów (Consultative Council of European Judges – CCJE http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp – organ doradczy Rady Europy) wyraziła zaniepokojenie, że prowadzone prace legislacyjne mogš naruszyć niezależnoœć sšdownictwa. Pomimo tego ustawę uchwalono w grudniu 2008 r. W tym roku w Serbii sprawowało urzšd pomiędzy 2300, a 2400 sędziów. Zgodnie z tš ustawš każdy z dotychczasowych sędziów tracił swe stanowisko z dniem 1 stycznia 2010 r. i mógł (musiał – jeżeli chciał nadal pełnić swój urzšd) ubiegać się o stanowisko sędziego zgodnie z przepisami tej ustawy. Poczštkowo sędziowie nie dowierzali, że coœ takiego jest możliwe. Częœć z nich wręcz nie złożyła wniosków o nominację na stanowisko sędziego uznajšc, że w œwietle przepisów Konstytucji RS z 2006 r. gwarantujšcych im dożywotni status sędziego i nieusuwalnoœć z urzędu oraz wobec jednoznacznych w tym zakresie dokumentów międzynarodowych ustawa ta nie jest legalna. Tymczasem władza wykonawcza zaczęła tę ustawę skwapliwie wdrażać w życie. Ustawa była przedstawiana społecznoœci międzynarodowej jako ustawa lustracyjna majšca na celu pozbycie się sędziów, którzy przy wykonywaniu urzędu dopuœcili się naruszenia praw człowieka. Tego rodzaju tłumaczenie nigdy nie pojawiło się jednak na forum krajowym ponieważ w Serbii nie przeprowadzono w ogóle lustracji, 2/3 sędziów była nominowana (po raz pierwszy lub do sšdu wyższej instancji po przeprowadzeniu pełnej procedury nominacyjnej) po roku 2000, zaœ w latach 2000 – 2006 w 80 % uległ wymianie skład osobowy Sšdu Najwyższego. Zgodnie z nowš ustawš wprowadzono 3 kryteria wyboru na stanowiska sędziowskie: profesjonalizm, potencjał i postawa etyczna.
Procedura nominacyjna miała być przeprowadzana przez Wysokš Radę Sšdownictwa (WRS) – ciało składajšce się z 11 członków: Prezesa Sšdu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwoœci, Przewodniczšcego Komisji Sprawiedliwoœci Parlamentu oraz 8 członków wybieranych przez Parlament: 6 spoœród sędziów, 1 profesor i 1 przedstawiciel adwokatury. W kwietniu 2009 r. Parlament wybrał wybieralnych członków WRS. Już w czerwcu 2009 r. WRS podjęła decyzję o obniżeniu iloœci etatów sędziowskich w Serbii o ponad ¼ pomimo, że w latach 2002 – 2008 liczba spraw sšdowych wzrosła o 54 % z 1.600.000 do 2.450.000. Wówczas również uchwaliła swój regulamin, zgodnie z którym jej obrady sš tajne. Także w VI 2009 r. wydana została Opinia nr 528/2009 Komisji Weneckiej (oficjalnie: Komisja Europejska dla Demokracji poprzez Prawo – organ doradczy Rady Europy, więcej: http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_E.asp) wskazujšca m.in. na zagrożenie utratš statusu sędziowskiego przez osoby, które nie dopuœciły się jakiegokolwiek nagannego zachowania oraz na zagrożenia zwišzane z wyborem większoœci członków WRS przez Parlament). Pomimo tych zastrzeżeń WRS przystšpiła do pracy. Pomiędzy wrzeœniem, a 17 grudnia 2009 r. dokonała oceny 5.400 kandydatów podczas 400 godzin pracy (co z dumš oœwiadczyła jej Przewodniczšca na konferencji prasowej) co oznacza, że ocena kwalifikacji jednego kandydata na urzšd sędziego zajęła WRS około 5 minut – oczywiœcie bez potrzeby wysłuchania go! 17 grudnia 2009 r. okazało się, że 837 sędziów (około 1/3 całego stanu) nie zostało ponownie powołanych. Nie otrzymali oni żadnej decyzji, a o tym że nie zostanš sędziami dowiedzieli się poprzez to, że ich nazwiska nie znalazły się na liœcie nominowanych. Gdy oni sami oraz reprezentujšce ich Serbskie Stowarzyszenie Sędziów (DSS) grupujšce ponad 60 % sędziów http://www.sudije.rs/en zażšdali wydania stosownych decyzji WRS w dniu 25 grudnia 2009 r. wydała 837 jednobrzmišce decyzje o odmowie powołania dotychczasowych sędziów na stanowiska sędziowskie z uzasadnieniem w postaci niespełnienia przez kandydata przesłanek niezbędnych do powołania na stanowisko sędziego tj. niewystarczajšcych kompetencji zawodowych oraz etycznych. Ponieważ taki sposób rozstrzygnięcia tych spraw spowodował reakcję adresatów tych decyzji, w dniu 14 czerwca 2010 r. zostało wydane 564 nowe decyzje zawierajšce indywidualne uzasadnienia, które miały zastšpić decyzje dotychczasowe – choć serbskie prawo takiej możliwoœci nie przewiduje. Sędziowie, poza zaalarmowaniem instytucji i stowarzyszeń międzynarodowych, złożyli skargi do Sšdu Konstytucyjnego. Najpierw w maju, a następnie w grudniu 2010 r. Sšd Konstytucyjny RS wydał wyroki uchylajšce decyzje WRS i stwierdzajšc w ich uzasadnieniu naruszenie prawa ww. sędziów do uczciwego procesu. Około 100 sędziów zdecydowało się złożyć skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Społecznoœć międzynarodowa zaalarmowana przez DSS monitorowała na bieżšco sytuację starajšc się nakłonić władze Serbii do wycofania się z wprowadzonych reform ewentualnie przeprowadzenia ich zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Stanowisko takie (niekiedy kilkakrotnie) prezentowały Œwiatowa Unia Sędziów i Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (http://www.iaj-uim.org/), MEDEL (http://www.medelnet.org) oraz Stowarzyszenia Sędziowskie z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii. Jednoczeœnie Rada Europy, zarówno poprzez CCJE, jak i Komisję Weneckš oraz Komisja Europejska w ramach negocjacji akcesyjnych starały się wpłynšć na władze Serbskie. Działania te nie okazały się skuteczne. Co więcej, w dniu 29 grudnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o sędziach, zgodnie z którš wszystkie złożone do Sšdu Konstytucyjnego skargi sędziów uznane zostały za sprzeciwy od decyzji WRS, które to sprzeciwy miała rozpoznać WRS! Zarówno DSS jak i Sšd Konstytucyjny RS skrytykowały tę zmianę ustawy, jak również po raz pierwszy w historii powstał wspólny apel 50 najwybitniejszych ekspertów – głównie profesorów prawa konstytucyjnego z różnych oœrodków akademickich ostro krytykujšcy te zmiany jako m.in. wprost sprzeczne z zasada państwa prawa. Pomimo tego w dniu 15 czerwca 2011 r. rozpoczęła się procedura rozpatrywania owych sprzeciwów. WRS podczas swych prac nie przestrzegała często własnego regulaminu uchwalonego w dniu 23 maja 2011 r. (przy sprzeciwie DSS) np. nie publikujšc wszystkich danych statystycznych kandydatów, a tylko na pierwszym swym posiedzeniu działała w pełnym składzie. Sędziowie mogli wzišć udział w posiedzeniach ich dotyczšcych (wraz z obrońcami i obserwatorami – również przedstawicielami stowarzyszeń sędziowskich, RE czt KE) jednakże szybko zaczęły się dziać niepokojšce rzeczy odnoœnie członków WRS. Już w dniu 9 grudnia 2010 r. niezależna Agencja Antykorupcyjna decyzjš wydanš w I instancji (utrzymanš w mocy w dniu 21 marca 2011 r.) stwierdziła wygaœnięcie mandatu w WRS prof. Predraga Dimitrijevica z powodu naruszenia ustawy antykorupcyjnej i wniosła do Parlamentu o jego odwołanie. Parlament w ogóle na ów wniosek nie zareagował, a ww. członek WRS brał udział w procedurach nominacyjnych przed i po zmianie ustawy – co jest jednym z zarzutów przeciwko decyzjom WRS. W dniu 23 wrzeœnia 2011 r. został aresztowany sędzia Blagoje Jaksic, który jako sędzia sprawozdawca był jednym z tych członków WRS, którzy w największej liczbie proponowali sprzeciwy sędziów uwzględnić i nominować ich (został zwolniony z aresztu 8 marca 2012 r. ale nadal pozostaje zawieszony w prawach członka WRS z uwagi na toczšce się wobec niego postępowanie karne). 23 listopada 2011 r. zrezygnował z udziału w WRS sędzia Milimir Lukic przez co WRS do czasu wyboru następcy straciła kworum co nie przeszkodziło jej w prowadzeniu dalszych postępowań. Ostatecznie postępowania zakończono w dniu 30 maja 2012 r. – ostatniego dnia ogłoszono również negatywnš decyzję w sprawie Dragany Boljevic – Prezesa DSS i jednoczeœnie sekretarza generalnego MEDEL. W istocie trudno wiele dodać do tego opisu. Fakty wydajš się mówić same za siebie. Podobnie potraktowano w Serbii prokuratorów. W sprawie serbskiej odbyło się dziesištki, jeżeli nie setki spotkań, rozmów, wydano dziesištki oficjalnych dokumentów – ze skutkiem znikomym. Postępowanie władzy ustawodawczo-wykonawczej aż nadto wyraŸnie wskazuje na chęć całkowitego podporzšdkowania sobie sšdownictwa. Jak jest to groŸne, nie tylko dla sędziów ale nade wszystko dla obywateli, nie muszę chyba specjalnie nikogo przekonywać. Zasada rzšdów prawa wydaje się być dla niektórych tylko sloganem, a dla zdobycia pełni władzy gotowi sš oni zaryzykować trudnoœci w wypełnieniu kryteriów akcesyjnych do Unii Europejskiej albowiem niezależnoœć sšdownictwa stanowi jedno z nich. Powstaje jednak nie tylko pytanie postawione w tytule (żywię nadzieję, że odważnym i zdeterminowanym sędziom serbskim uda się obronić niezależnoœć pomimo tak znacznej determinacji przeciwnika) ale również drugie, niemniej ważne: czy taka sytuacji nie może się zdarzyć gdzie indziej? Niestety na chwilę obecnš nie można udzielić na to ostatnie pytanie odpowiedzi przeczšcej. Wiemy, jako sędziowie zrzeszeni w wyżej wymienionych organizacjach sędziowskich, że politycy – również europejscy – z wielkš uwagš przyglšdajš się w jaki sposób zakończy się sprawa ponownej nominacji (reappointment) sędziów serbskich. W kilku krajach nawet niespecjalnie się kryjš z zamiarem pójœcia w œlady swych serbskich kolegów po fachu – ale albo nie majš jeszcze takich możliwoœci albo nie majš œmiałoœci – tej ostatniej mogš nabrać jeżeli serbski eksperyment się powiedzie. Tylko jednoznaczna negatywna reakcja społecznoœci międzynarodowej, obwarowana w razie potrzeby stosownymi sankcjami, może zniechęcić nie tylko serbskich polityków od rozszerzenia swojego imperium również na sšdowniczš częœć władzy państwowej. Jeżeli tej nie będzie, a sędziowie serbscy pomimo kilkuletniej ofiarnej batalii (np. w dniu 15 maja 2012 r. w przeddzień swojej rozprawy w Sšdzie Konstytucyjnym RS samobójstwo popełnił sędzia Slobodan Frankic wspominajšc w liœcie pożegnalnym o negatywnej decyzji WRS oraz o „sukcesie" reformy sšdownictwa) zostanš zmuszeni do zaakceptowania, że to politycy decydujš o tym kto może, a kto nie może być sędziš i taka sytuacja wcale nie jest przeszkodš w przystšpieniu ich ojczyzny do Unii Europejskiej, nie zdziwmy się gdy za jakiœ czas już w kraju członkowskim UE pod populistycznymi hasłami taka czy inna partia polityczna przejmie władzę i zrobi porzšdek z sędziami – oczywiœcie w interesie obywateli. Jest jeszcze szansa by ten trend odwrócić. Autor jest wiceprezesem zarzšdu głównego i prezesem oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL