Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

PKPP Lewiatan uważa, że jednolity patent europejski będzie groźny dla polskich firm

Jednolity patent europejski, który forsuje Komisja Europejska, będzie korzystny jedynie dla innowacyjnych firm z bogatych krajów, a bardzo kosztowny i niebezpieczny dla polskich przedsiębiorstw - uważa PKPP Lewiatan
Według Komisji Europejskiej patent ma być zgłaszany w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Patent zgłoszony gdziekolwiek w Europie ma automatycznie obowišzywać we wszystkich państwach. Oznacza to, że każda firma w Polsce, zanim zacznie produkcję, będzie musiała sprawdzić, czy jakiœ produkt nie został zgłoszony gdzie indziej. Jeœli zaœ zostanie oskarżona o naruszenie patentu, rozprawa będzie toczyła się poza naszym krajem. Zdaniem PKPP Lewiatan propozycja Komisji Europejskiej jest jednostronna i promuje rozwišzanie korzystne jedynie dla innowacyjnych firm z krajów wysoko rozwiniętych. Przewiduje bowiem redukcję kosztów i zapewnienie ochrony prawnej na terytorium UE jedynie dla właœcicieli patentów i wnioskodawców, nie bioršc pod uwagę pozostałych uczestników systemu patentowego. - Firmy będš zmuszone do tłumaczenia patentów udzielonych w języku francuskim lub niemieckim. To może wykluczyć polskie przedsiębiorstwa z europejskiego systemu patentowego, co zahamuje rozwój innowacji w Polsce i stworzy kolejnš barierę na rynku wewnętrznym - czytamy na stronie pkpplewiatan.pl. Propozycję Komisji, Lewiatan uznał za zbyt kosztownš i opowiedział się jednoznacznie za przyjęciem jednego oficjalnego języka dla patentu UE. - Takie rozwišzanie, w największym stopniu redukowałoby koszty tłumaczenia oraz zapewniłoby minimum ochrony prawnej dla polskich przedsiębiorców. Roboczym językiem polskiego biznesu jest język angielski, szczególnie w dziedzinie innowacji. Znajomoœć pozostałych dwóch języków (niemieckiego i francuskiego) w naszym kraju jest raczej znikoma - uważa stowarzyszenie pracodawców.
Poważne wštpliwoœci PKPP Lewiatan budzi także projekt porozumienia w sprawie Jednolitego Sšdu Patentowego (JSP). Podnoszone sš zarówno zarzuty natury konstytucyjnej, jak i dotyczšce sposobu zabezpieczenia prawa do należytego procesu cywilnego oraz kosztów dla polskiego przedsiębiorcy prowadzenia procesu za granicš, w obcym języku i przy pomocy zagranicznych pełnomocników. - Brak gwarancji umiejscowienia siedziby lokalnego oddziału JSP w Polsce, a także informacje dotyczšce potencjalnych kandydatów na centralnš siedzibę JSP wskazujš, że propozycja ta służyć będzie głównie silnym graczom na rynku patentowym - wskazuje stowarzyszenie.
ródło: www.pkpplewiatan.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL