Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Deregulacja: gminy zdecydujš, czy taksówkarze i przewodnicy będš zdawać egzaminy

Lista profesji, które chce otworzyć rzšd, wcišż liczy 49 pozycji. Gminy majš decydować, czy taksówkarze i przewodnicy będš zdawać egzaminy
Ministerstwo Sprawiedliwoœci skieruje dziœ do ponownych konsultacji projekt nowelizacji ustaw regulujšcych wykonywanie niektórych zawodów. W czerwcu ma trafić na posiedzenie Rady Ministrów, a w lipcu do Sejmu. Mimo protestów wielu œrodowisk zawodowych lista zawodów, które zostanš otwarte, nie skróciła się. – Korekty nie zmieniajš idei deregulacji – mówi Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwoœci. – Jesteœmy tak samo stanowczy w udostępnianiu zawodów – dodaje.

Korekty u prawników

Wœród zawodów prawniczych największe zmiany dotyczš notariuszy. Asesor czy osoba po aplikacji i zdanym egzaminie notarialnym będzie mogła prowadzić własnš kancelarię. Obecnie, aby otrzymać mianowanie na notariusza, musi minimum dwa lata pracować jako asesor w kancelarii starszego kolegi.
– Umożliwienie asesorom prowadzenia kancelarii to byłaby rewolucyjna zmiana – mówi Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej. – Takiej możliwoœci nie ma w żadnym kraju z klasycznym notariatem. Rozumiem, że ministerstwo chce rozwišzać problem osób, które mogš mieć kłopot ze znalezieniem zatrudnienia jako asesorzy. To ryzykowne z punktu widzenia ich klientów – podkreœla. Do zawodu notariusza nie będš mieli bezpoœredniego dostępu komornicy. Takš zmianę proponował resort jeszcze w kwietniu. Najnowsza propozycja daje natomiast komornikom dostęp do zawodu radcy i adwokata. Warunkiem ma być trzyletnie doœwiadczenie. Ministerstwo Sprawiedliwoœci wycofuje się natomiast z pomysłu skrócenia aplikacji. Adwokacka i radcowska ma trwać, tak jak do tej pory, trzy lata, notarialna – dwa i pół roku, a komornicza – dwa lata. – Adwokatura będzie walczyć jeszcze z pomysłem skrócenia praktyki, która pozwala na podejœcie do egzaminu adwokackego bez aplikacji – mówi Andrzej Zwara, prezes NRA. Resort chce, by było to możliwe po trzech latach.

Taksówkarze i przewodnicy

Dostęp do zawodu taksówkarza, przewodnika miejskiego lub terenowego będš mogły ograniczać samorzšdy. Rady gmin zdecydujš, czy taksówkarze majš zdać egzamin. Gminy lub powiaty zadeklarujš także, czy kandydat na przewodnika ma ukończyć szkolenie i jak ono ma wyglšdać. Jeœli Sejm uchwali projekt, zawodów regulowanych będzie nie 383, ale 334 – Większoœć samorzšdów pewnie wybierze takie wyjœcie. To dobry kompromis między całkowitym uwolnieniem rynku a obecnymi ograniczeniami – ocenia Marek Wójcik ze Zwišzku Powiatów Polskich. Nie wszyscy jednak sš tak optymistycznie nastawieni do nowych propozycji. – W takim kształcie deregulacja traci sens. O wyborze odpowiedniej osoby powinny decydować biura podróży albo sam turysta – uważa Maciej Zimowski z akcji społecznej Wolne Przewodnictwo.

Poœrednicy bez zmian

Rzšd nie wycofał się z pomysłu deregulacji zawodu poœrednika i zarzšdcy nieruchomoœci. Nie będš już musieli posiadać licencji zawodowej ani wykształcenia œredniego. Przeciwko temu protestujš organizacje zarzšdców i poœredników. – W pištek zgłosiliœmy ministerstwu swój projekt – mówi Arkadiusz Borek, prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomoœciami. Proponujemy, by poœrednicy i zarzšdcy mieli co najmniej œrednie wykształcenie, odbyli praktykę zawodowš i ukończyli kurs doszkalajšcy. Z kolei doradcy zawodowi nie będš musieli mieć wykształcenia wyższego ani studiów, których program obejmowałby przygotowanie do poradnictwa zawodowego. – To dobra zmiana. Teraz przepisy nie przynoszš żadnych korzyœci klientom, blokujš jedynie rozwój branży w Polsce – uważa Tomasz Magda partner zarzšdzajšcy w AMROP.

Co z trenerami

Wbrew protestom otwarty zostanie również zawód trenera i instruktora sportu. Obecnie, aby nim pozstać trzeba mieć legitymację z ministerialnš pieczštkš. Co więcej, osoba, która ma międzynarodowy dyplom trenera UEFA, ale nie ma państwowej legitymacji, nie może być legalnie zatrudniona. Likwidacja państwowych legitymacji ma usunšć obecny dualizm. W ubiegłym roku otworzono już zawód instruktora rekreacji. Rzšdowe propozycje popiera też PiS. Postuluje on o powołanie specjalnej komisji ds. otwarcia zawodów, aby projekt tzw. ustawy deregulacyjnej nie upadł w komisjach branżowych. Przemysław Wipler, poseł PiS, uważa, że projekt powinien już trafić na posiedzenie rzšdu. Jego zdaniem przedłużanie konsultacji społecznych może spowodować, że rzšd ugnie się pod naciskami korporacji. —współpraca: ret, bork., kwa masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL