Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Jak w kryzysie poprawić sprawozdawczość finansowš

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej nie uwzględniajš niepewnej sytuacji podatkowej wielu firm nie tylko w Polsce
Połšczenie podmiotów pod wspólna kontrolš oraz sprawa podatku dochodowego - te zagadnienia wymagajš dopracowania. Były to tematy  konferencji  w sprawie dokumentów Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczoœci Finansowej (EFRAG) Zorganizowało jš Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajowš Radš Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. – Istotne jest wypracowanie ogólnego europejskiego podejœcia do tych dwóch zagadnień – poinformowała Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowoœci, przewodniczšca Komitetu Standardów Rachunkowoœci (KSR). Stanowisko KSR przedstawił Wojciech Więcław. Stwierdził on, że kwestie różnic przejœciowych i tworzenia rezerw z tytułu podatku odroczonego, uregulowane w MSSF nr 12, nie sš spójne z pozostałymi standardami. Podkreœlił, że standard nr 12 zakłada wiele wyjštków od zasady tworzenia rezerw, co ma wpływ na sprawozdawczoœć finansowš, nie reguluje też wielu kwestii, np. dotyczšcych transakcji w specjalnych strefach ekonomicznych. Wyjštki oraz wyłšczenia standardu to obszary do dalszych prac. Do dyskusji pozostaje, czy poprawiać MSSF nr 12, czy opracować nowy standard – podkreœlił Wojciech Więcław. Przypomnijmy, że Rada MSR opublikowała w 2009 r. projekt nowelizacji tego standardu. Nie został jednak ostatecznie przyjęty.
– Sprawozdawczoœć finansowa w zakresie podatku dochodowego powinna uwzględniać, że wzrosły wymagania stawiane prezentacji i ujawnianiu informacji – podkreœlił Andrew Leonard (EFRAG). – Wszystkie rozwišzania, które majš zintensyfikować prace nad sprawozdawczoœciš finansowš, oznaczajš wzrost kosztów rachunkowoœci – stwierdził Michał Kariozen z Mac Auditor. Drugi dokument dyskutowany podczas konferencji dotyczył rachunkowoœci połšczeń jednostek pod wspólnš kontrolš. – Mamy obawy, czy da się wypracować jednolity model takich transakcji – stwierdził prof. Radosław Ignatowski. – KSR nie wypracował jeszcze stanowiska w tej sprawie, chociaż pozytywnie ocenia próbę uregulowania sprawozdawczoœci tych złożonych transakcji. Prof. Zbigniew Luty wskazywał na polskie przepisy, dyrektywę 3 i 6 Rady WE i podkreœlał, że powinny być brane pod uwagę.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL