Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komunikat Ministerstwa Finansów z 24 stycznia 2008 r. w sprawie podatku dochodowego przy przeniesieniu własności lokalu

W zwišzku z pojawiajšcymi się wštpliwoœciami w sprawie obowišzku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnoœciowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.), uprzejmie wyjaœniam co następuje.Zasady zawierania z członkiem spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowy przeniesienia własnoœci lokalu, okreœlajš przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z póŸn. zm.), w szczególnoœci art. 12. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu – w brzmieniu obowišzujšcym od 31 lipca 2007 r. – na pisemne żšdanie członk...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL