Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Niszowe studia w górę

Raport PARP wskazuje, że największy odsetek studentów przybył kierunkom niszowym. Dane dotyczš studiów stacjonarnych licencjackich oraz jednolitych magisterskich.
Rzeczpospolita
Specjalistyczne kierunki dajš szansę na ciekawszš pracę. Młodzież coraz chętniej je wybiera
Filologia czeska czy węgierska, ekonofizyka, bezpieczeństwo wewnętrzne – te niszowe dotšd kierunki studiów coraz bardziej przycišgajš młodych ludzi.

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci wynika, że rok do roku odnotowały one kilkusetprocentowy wzrost liczby studentów. Iberystykę w 2010 r. studiowało blisko szeœć razy więcej osób więcej niż rok wczeœniej. Pięciokrotny wzrost liczby studentów zanotowały także filologia czeska czy makrokierunek automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja.

W tym czasie studentów traciły najpopularniejsze kierunki. Najwięcej – administracja, zarzšdzanie i pedagogika.

Eksperci, z którymi rozmawiała „Rz" sš przekonani, że studiowanie nietypowych kierunków zwiększa szanse na dobrš pracę po dyplomie. – Niszowe filologie to znakomity punkt wyjœcia do kariery w handlu zagranicznym czy firmach poœredniczšcych w nawišzywaniu kontaktów międzynarodowych – mówi Dominika Staniewicz, ekspert BCC ds. rynku pracy. Wskazuje, że w Polsce otwiera się coraz więcej przedstawicielstw firm zagranicznych, a z drugiej strony polskie firmy chętniej wchodzš na obce rynki. – Nabycie kompetencji dotyczšcych zawierania umów handlowych czy prowadzenia negocjacji jest o wiele prostsze niż poznanie języka węgierskiego lub czeskiego – podkreœla Staniewicz. Potwierdza to prof. Joanna Czaplińska, kierownik Katedry Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. – W zeszłym roku nasze mury opuœcił pierwszy rocznik absolwentów filologii czeskiej. Z tego, co wiem, nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. Częœć z nich pracuje w Czechach, częœć na Słowacji – mówi prof. Czaplińska.
Zwiększone zainteresowanie iberystykš zauważyła warszawska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Ponieważ jednak niewiele osób zdaje na maturze język hiszpański, przygotowała czteroletnie studia licencjackie, na których pierwszy rok oparty jest na intensywnej nauce języka. – Osoby lepiej go znajšce uczestniczš w kursie trzyletnim – mówi Natalia Osica, rzeczniczka SWPS. Hitem Uniwersytetu Œlšskiego okazała się ekonofizyka, która łšczy zagadnienia ekonomiczne z przedmiotami œcisłymi. – Anegdota mówi, że ta dziedzina nauki powstała, gdy amerykańscy fizycy pracujšcy nad czšstkami elementarnymi stracili pracę, by chwilę potem odnosić sukcesy na giełdzie. Okazało się, że do badania jej  mechanizmów używali modeli, którymi wczeœniej badali czšsteczki – opowiada prof. Marek Szopa, szef Rady Naukowej ekonofizyki na UŒ. Wskazuje, że Nagrody Nobla z zakresu ekonomii trafiajš właœnie w ręce specjalistów od ekonofizyki. – To wykształcenie daje szerokie możliwoœci pracy. Od instytucji finansowych czy ubezpieczeniowych poprzez pracę w strukturach rzšdowych lub samorzšdowych przy okreœlaniu ryzyka inwestycji, aż do planowania strategii rozwoju korporacji – wymienia Szopa. Popularnoœć niszowych kierunków coraz bardziej wyczuwajš uczelnie. W tym roku pojawiš się kierunki od projektowania gier po okcydentalistykę.

Nowe kierunki: szansa czy pułapka

W najbliższym czasie należy się spodziewać wysypu nowych kierunków studiów. Z jednej strony uczelnie w obliczu niżu demograficznego będš chciały przycišgnšć maturzystów, oferujšc im bogatš ofertę dydaktycznš. Z drugiej strony obowišzujšca od paŸdziernika ubiegłego roku nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym uproœciła tworzenie nowych kierunków. Teraz uczelniom będzie łatwiej, bo tworzšc programy studiów, nie będš musiały się odwoływać do centralnie okreœlonych treœci nauczania, ale będš mogły je samodzielnie kształtować w ramach tzw. krajowych ram kwalifikacji. Eksperci zastrzegajš jednak, by być ostrożnym, decydujšc się na nowatorski kierunek, jeżeli oferuje go młoda uczelnia bez renomy. Może się bowiem okazać, że nie ma ona ani kadry, ani wystarczajšcego doœwiadczenia, by takie studia prowadzić. W efekcie nowatorski kierunek może okazać się chwytem marketingowym.     —ag
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL