Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Spory gospodarcze będš rozpatrywane w sšdzie tak, jak wszystkie inne

Spory gospodarcze będš rozpatrywane w sšdzie tak, jak wszystkie inne
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Wchodzšca w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego znosi odrębne postępowanie sšdowe w sprawach gospodarczych, od tej pory spory między przedsiębiorcami będš rozpatrywane tak, jak zwykłe spory cywilne
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego w 1989 r. Za takim rozwišzaniem przemawiało to, że ówczesne przepisy nie były dostosowane do realiów gospodarki rynkowej. W założeniu miała to być szybka œcieżka rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami. Obecnie od 3 maja sprawy gospodarcze majš być rozpatrywane w sšdach według tych samych reguł, które obowišzujš w "zwykłych" sprawach cywilnych. Tylko sprawy gospodarcze skierowane do sšdu przed 3 maja będš rozpatrywane według dotychczasowych przepisów. Sprawy wniesione po tej dacie sšdy zacznš rozpatrywać już według nowych, ogólnych zasad. Do ogólnej, zwykłej procedury zostały jednak przeniesione - tyle że w złagodzonej formie - niektóre rygory postępowania gospodarczego. Przykładowo tzw. prekluzję dowodowš zastšpi teraz zasada "koncentracji materiału procesowego". Chodzi o to, by wszystkie materiały istotne dla sprawy i wszystkie dowody niezbędne do wydania przez sšd wyroku były zgromadzone jak najszybciej i były przedstawiane już w pierwszych pismach procesowych. Mimo likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych w sšdach pozostanš wydziały gospodarcze. Sędziowie będš się więc nadal specjalizować w tego typu sprawach.
Sšd będzie musiał częœciej niż dotychczas pouczać strony sporu, zwłaszcza wtedy, gdy nie korzystajš one z pomocy profesjonalnego pełnomocnika - adwokata lub radcy prawnego. Ma to przede wszystkim uchronić je przed negatywnymi skutkami własnych zaniedbań i opieszałoœci, ale powinno też usprawnić postępowanie. Przedsiębiorcy będš mogli złożyć skargę kasacyjnš już w sprawach, w których wartoœć przedmiotu sporu wyniesie minimum 50 tys. zł. Dotychczas skarga kasacyjna była niedopuszczalna, jeżeli wartoœć przedmiotu sporu w sprawach gospodarczych była niższa niż 75 tys. złotych. To również skutek likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Pozostałe zasady dotyczšce wartoœci sporu przy wnoszeniu skarg kasacyjnych nie zmieniajš się. Nowelizacja kodeksu wprowadza też inne zmiany. Od czwartku apelację od wyroku sšdu pierwszej instancji będzie można kierować wprost na adres sšdu II instancji, a nie jak do tej pory wyłšcznie za poœrednictwem sšdu I instancji. Dotychczas zdarzało się, że niektórzy, zwłaszcza osoby niekorzystajšce z pomocy adwokata czy radcy prawnego, mylili się i adresowali przesyłkę z apelacjš wprost do sšdu II instancji. Sšd ten musiał przesłać jš do sšdu I instancji. W tym czasie bardzo często mijał termin na wniesienie apelacji. Na skutek tego sšd musiał odrzucić spóŸnionš apelację, w ogóle jej nie rozpatrujšc. Dla wnoszšcego apelację mogło to oznaczać bezpowrotnš utratę szansy na zmianę kwestionowanego wyroku sšdu I instancji. Od 3 maja będzie można składać apelacje zarówno za poœrednictwem sšdu I instancji, jak i bezpoœrednio do sšdu II instancji. Zmieniš się też zasady uczestnictwa organizacji pozarzšdowych w postępowaniu sšdowym. Nowelizację pozytywnie ocenia Marek Opiela, radca prawny z kancelarii Dittmajer i Wspólnicy sp.k. "Nowe rozwišzania w kodeksie postępowania cywilnego spowodujš zapewne wiele ułatwień i udogodnień dla małego przedsiębiorcy, zwłaszcza tego, który nie jest reprezentowany w sšdzie przez fachowego pełnomocnika" - powiedział PAP mec. Opiela. "Obawiam się jednak, że czas trwania postępowań pomiędzy przedsiębiorcami nie skróci się, lecz ulegnie wydłużeniu" - dodał. Zdaniem Opieli, zniesienie wielu obowišzujšcych dotychczas zakazów (np. w zakresie powództwa wzajemnego czy zarzutu potršcenia na podstawie wierzytelnoœci udowodnionych innym sposobem niż dokument), może ułatwić przewlekanie postępowania.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL