Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: jak rozliczyć fakturę zaliczkowš wystawionš przed terminem

Jeœli sprzedawca wystawił fakturę, jeszcze zanim otrzymał przedpłatę, to takiego dokumentu nie powinien ujmować w deklaracji, dopóki nie wpłynš pienišdze od kontrahenta
Także ten ostatni musi się wstrzymać z odliczeniem podatku naliczonego do momentu wniesienia zapłaty. - Prowadzę firmę zajmujšcš się projektowaniem i produkcjš mebli biurowych. Ustaliłem z nabywcš, że przed rozpoczęciem prac otrzymam zaliczkę na poczet dostawy. Kontrahent postawił warunek, że wypłaci pienišdze dopiero po otrzymaniu faktury zaliczkowej. Jak rozliczyć fakturę zaliczkowš wystawionš przed terminem? – pyta czytelnik. Zasady dokumentowania i rozliczania zaliczki na gruncie VAT reguluje ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej.

Najpierw zapłata

Kontrahent nie miał podstaw prawnych do żšdania wystawienia faktury zaliczkowej przed faktycznš datš wypłaty œrodków. Fakturę dokumentujšcš zaliczkę, co do zasady, należy wystawić dopiero po otrzymaniu pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał zaliczki, to nie było podstaw do dokumentowania jej otrzymania. Tak wynika z § 10 rozporzšdzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r., regulujšcego zasady wystawiania faktur. Przepisy mówiš, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano częœć lub całoœć należnoœci, w szczególnoœci: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie póŸniej niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano częœć lub całoœć należnoœci od nabywcy.

Można wczeœniej...

Kolejnoœć postępowania w przypadku otrzymania zaliczki powinna być zatem następujšca: najpierw faktyczne otrzymanie zaliczki a dopiero następnie udokumentowanie jej fakturš. W praktyce wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki jest jednak częste. Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 24 marca 2009 r. (I SA/Wr 1051/08) wskazał, że przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej nie jest zabronione, bowiem przepisy prawa okreœlajš jedynie termin końcowy jej wystawienia, tj. nie póŸniej niż 7 dnia od otrzymania zaliczki. Sšd jednak zaznaczył, że aby wykazać obowišzek podatkowy, konieczne jest, aby zaliczka została wpłacona.

...ale bez skutków podatkowych

Po stronie usługodawcy przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej nie spowoduje więc powstania obowišzku podatkowego. Z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT wynika, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano częœć należnoœci, w szczególnoœci: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowišzek podatkowy powstaje z chwilš jej otrzymania w tej częœci. VAT powinien być więc rozliczony dopiero z chwilš rzeczywistego otrzymania zaliczki. W przypadku zaliczek data powstania obowišzku podatkowego nie jest tożsama z datš wystawienia faktury zaliczkowej. Ma to szczególne znaczenie, gdy do wystawienia faktury zaliczkowej oraz faktycznego otrzymania zaliczki doszło w dwóch różnych okresach rozliczeniowych. Przykład Przedsiębiorca w marcu wystawił fakturę zaliczkowš na poczet dostawy towarów, która ma być zrealizowana w maju. Kontrahent uregulował zaliczkę dopiero w kwietniu. Dostawca powinien wykazać obowišzek podatkowy w kwietniu – z chwilš faktycznego otrzymania œrodków pieniężnych.

Co z prawem do odliczenia

Wystawienie faktury zaliczkowej, przed terminem, ma konsekwencje także dla usługobiorcy. Kontrahent, który otrzyma fakturę zaliczkowš wystawionš przedwczeœnie, nie ma prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego. Mimo jednak, że dokument jest wystawiony wbrew zasadom wystawiania faktur, odbiorca nie jest całkowicie pozbawiony prawa do odliczenia. Przysługuje ono, jednak jest odroczone w czasie do faktycznego uiszczenia zaliczki. W wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 18 lutego 2011 r. (I FSK 298/10) czytamy, że do uzyskania przez odbiorcę faktury zaliczkowej prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest istotne zachowanie typowej kolejnoœci: zapłacenie zaliczki – otrzymanie faktury, charakterystycznej dla faktur zaliczkowych. Doprowadziłoby to bowiem do naruszenia zasady neutralnoœci VAT. NSA w wyroku z 24 czerwca 2010 r. (I FSK 1079/09) potwierdził, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury zaliczkowej wystawionej przed terminem, ale nie w rozliczeniu za okres jej otrzymania, tylko za okres ziszczenia się czynnoœci udokumentowanej tš fakturš, czyli w którym doszło do spełnienia warunku w postaci powstania obowišzku podatkowego z tytułu zapłaty zaliczki. Wynika to z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. Mówi on, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okreœlonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, a potwierdzajšcych dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wišzały się one z powstaniem obowišzku podatkowego. To nie przychód Na gruncie podatku dochodowego ani wystawiona faktura zaliczkowa, ani otrzymana zaliczka nie dajš podstaw do rozliczenia podatku. Tak wynika z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do przychodów z działalnoœci gospodarczej nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należnoœci na poczet dostaw towarów i usług, które zostanš wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL