Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Odliczenie w PIT odsetek od kredytu na zakup nieruchomości

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
Osoba sprzedajšca nieruchomoœć może zmniejszyć przychód o wydatki na jej nabycie. Będzie jednak kłopot z kosztami zacišgniętej na inwestycję pożyczki
Fiskus nie zgadza się na odliczenie odsetek od kredytu na zakup nieruchomoœci. Ostatnio sšdy przyznajš mu rację. – Sprzedaję mieszkanie kupione w 2008 r. Na jego zakup zacišgnšłem kredyt. Czy odsetki mogę zaliczyć do kosztów pomniejszajšcych przychód ze sprzedaży? – pyta czytelnik.

Wykaż koszty nabycia

Przychód ze sprzedaży mieszkania można zmniejszyć o koszty jego nabycia. Ta zasada dotyczy nieruchomoœci kupionych od 1 stycznia 2007 r. Jeœli sprzedamy działkę (mieszkanie, dom) przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym jš nabyliœmy, musimy wyliczyć dochód i zapłacić od niego 19-proc. podatek.
Unikniemy go, jeœli przysługuje nam tzw. ulga meldunkowa (dotyczy lokali nabytych w latach 2007 – 2008) albo przeznaczymy pienišdze ze sprzedaży na cele mieszkaniowe (w wypadku nieruchomoœci kupionych od 1 stycznia 2009 r.). Jeœli nie możemy skorzystać z tych preferencji, szansę na zmniejszenie podatku daje odliczenie kosztów nabycia (lub wytworzenia) nieruchomoœci. Jest to przede wszystkim cena z aktu notarialnego, ale także inne wydatki zwišzane z transakcjš, np. opłaty notarialne.

Niejednolite wyroki

Urzšd skarbowy może jednak zakwestionować odliczenie odsetek od zacišgniętego na zakup mieszkania kredytu. Tym bardziej że ostatnio podatnicy przegrywajš spory z fiskusem w tej sprawie. Jeszcze w zeszłym roku Wojewódzki Sšd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 1272/10) uznał, że kosztem wybudowania domu sš także zapłacone odsetki od kredytu zacišgniętego na inwestycję. Zdaniem sšdu zwiększajš one koszt wytworzenia budynku. Faktyczne wydatki będš bowiem wyższe niż w razie finansowania budowy z własnych œrodków. Gdyby inwestor nie zacišgnšł kredytu, nie mógłby wybudować i sprzedać domu. Tegoroczne wyroki jednak sš już niekorzystne dla podatników. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Szczecinie (sygn. I SA/Sz 960/11) uznał, że odsetki od kredytu to wydatki zwišzane z pozyskaniem œrodków pieniężnych na zakup nieruchomoœci. Nie można ich utożsamiać z wydatkami na jej nabycie. Nie sš to również nakłady poczynione na nieruchomoœć w trakcie jej posiadania, bo nie wpływajš w żaden sposób na podwyższenie jej wartoœci. Podobnie było w sprawie rozpatrywanej przez WSA w Poznaniu (sygn. I SA/Po 884/11). Sšd podkreœlił, że przepisy o kosztach powinny być interpretowane œciœle. Wydatki zwišzane z kredytem nie sš więc kosztem podczas sprzedaży nieruchomoœci. Przypomnijmy, że przychód ze sprzedaży nieruchomoœci – oprócz kosztów nabycia lub wytworzenia (które można na dodatek co roku waloryzować o wskaŸnik inflacji) – wolno obniżyć o nakłady zwiększajšce jej wartoœć w czasie posiadania, np. wydatki na remont mieszkania czy uzbrojenie działki. Odliczymy też koszty zwišzane z samš sprzedażš, np. prowizję poœrednika. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl Opinia dla „Rz" Przemysław Bogusz, doradca podatkowy z kancelarii TuboTax Podejœcie fiskusa jest krzywdzšce dla osób sprzedajšcych nieruchomoœci. Urzędy zgadzajš się bowiem, aby odsetki od kredytu mogli odliczyć uzyskujšcy przychody z wynajmu mieszkań i domów, sprzedajšcy akcje na giełdzie, nie mówišc już o przedsiębiorcach, dla których jest to normalny koszt prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Niby dlaczego więc nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania? Moim zdaniem odsetki od kredytu – zarówno zapłacone przed podpisaniem aktu notarialnego, jak i póŸniej – zwiększajš koszt nabycia nieruchomoœci. Gdyby podatnik nie zacišgnšł kredytu, nie zdołałby jej przecież kupić.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL