Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Urlop na dziecko: rodzic zyskuje dwa miesišce wolnego

Rodzic ma więcej wolnego
Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Oprócz urlopu na dziecko, w zależnoœci od jego wieku, pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie jego choroby lub nagłego zamknięcia szkoły
Zgodnie z art. 188 kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do dwóch dni płatnego wolnego na wychowanie dziecka do 14 lat. Przysługujš one bez względu na liczbę dzieci, a niewykorzystane przepadajš. Przełożony nie może odmówić udzielenia tego wolnego w danym dniu. Niewiele osób korzysta z prawa do zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 32 ustawy o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Prawo do niego majš nie tylko pracownicy, ale także m.in. zleceniobiorcy, chałupnicy i osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš, które przystšpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynosi on 80 proc wynagrodzenia i jest płatny przez ZUS.

Płatna opieka

Długoœć wypłaty tego zasiłku wynosi maksymalnie 60 dni w cišgu roku. Zasady jego przyznawania zależš jednak od wieku dziecka i od tego, czy w domu ubezpieczonego nie ma innej osoby, która może się nim zajšć.
Najwięcej uprawnień ma rodzic dziecka do dwóch lat. W razie jego choroby wystarczy zwolnienie lekarskie, stwierdzajšce potrzebę opieki przez ubezpieczonego. W wypadku dziecka do oœmiu lat zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu koniecznoœci sprawowania nad nim opieki nie tylko w razie choroby, ale także nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, o czym rodzic dowiedział się nie wczeœniej niż siedem dni przed ich zamknięciem. Przysługuje on także w razie porodu lub choroby małżonka stale opiekujšcego się dzieckiem, jeżeli nie ma on możliwoœci opieki nad dzieckiem lub przebywa w szpitalu. W wypadku dzieci między ósmym a 14. rokiem życia zasiłek przysługuje jedynie w razie jego choroby. Powyżej tego wieku zasiłek może pobierać maksymalnie przez 14 dni. Jeżeli jednak rodzic wykorzysta już jego częœć, np. 20 dni, w zwišzku z chorobš dziecka w wieku dziesięciu lat, nie będzie mógł póŸniej wystšpić o wypłatę na dziecko w wieku powyżej 14 lat. Ponadto oboje rodzice korzystajš z jednej puli zasiłku opiekuńczego.

Urodzinowe przywileje

Pracownik, któremu urodziło się dziecko, ma prawo do dwóch dni urlopu okolicznoœciowego, na podstawie § 15 rozporzšdzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień. Jeœli w cišgu oœmiu tygodni od porodu matka dziecka nadal wymaga opieki szpitalnej, ojciec może w tym czasie pobierać zasiłek opiekuńczy, pod warunkiem jednak, że przerwał zatrudnienie lub innš działalnoœć zarobkowš w celu osobistego opiekowania się dzieckiem. Najczęœciej takie œwiadczenie jest wykorzystywane przez pracownika, gdy jego żona urodziła przez cesarskie cięcie. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.rzemek@rp.pl

Teœciowa może pozbawić zasiłku

Zgodnie z przepisami zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym sš inni członkowie rodziny pozostajšcy we wspólnym gospodarstwie domowym, mogšcy zapewnić opiekę dziecku w czasie, kiedy ubezpieczony jest w pracy. Może to być inny członek rodziny, np. teœciowa czy ojciec na emeryturze, który nie pracuje, lub nawet współmałżonek, którego godziny pracy nie pokrywajš się z dniówkš uprawnionego, albo prowadzi działalnoœć gospodarczš i sam może ustalać godziny pracy. Jeœli jednak współmałżonek pracuje na nocnš zmianę, zasiłek się należy. Podobnie będzie w wówczas, gdy domownik, który normalnie zaopiekowałby się dzieckiem, jest chory, całkowicie niezdolny do pracy, niedołężny ze względu na wiek lub prowadzi gospodarstwo rolne.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL