Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

W jakich branżach czekajš dotacje na eksport

www.sxc.hu
Wiadomo już, jakie rodzaje działalnoœci mogš liczyć na dodatkowe wsparcie przy wchodzeniu na zagraniczne rynki. Dla przedsiębiorców, którzy spełniš okreœlone kryteria, oznacza to szansę zdobycia dotacji
Nabiera tempa realizacja działania 6.5.1 programu „Innowacyjna gospodarka”. To za jego sprawš w większym niż do tej pory stopniu ma być promowana polska gospodarka, jej specjalnoœci eksportowe i przedsiębiorstwa stojšce za ich produkcjš. Realizacja tego przedsięwzięcia to znane już przedsiębiorcom tzw. programy promocji ogólnej. Ich celem jest reklamowanie Polski i polskiej gospodarki jako całoœci. Do programów takich mogli zgłaszać się przedsiębiorcy reprezentujšcy różne branże, o ile wykazali, że majš pewien potencjał eksportowy. Teraz przychodzi czas na realizację także drugiego komponentu, czyli tzw. branżowych programów promocji kierowanych do firm operujšcych w specyficznych branżach uznanych za najbardziej perspektywiczne dla polskiego eksportu >patrz ramka. Czym oba programy różniš się od siebie?

Większe wyzwanie

Zarówno branżowe programy promocji, jak i programy promocji o charakterze ogólnym sš wybierane przez ministra gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. O ile jednak programy ogólne to jednorazowe wydarzenia (np. konkretne targi, misje gospodarcze, wystawy), o tyle te branżowe to pewna większa koncepcja, chociaż obejmujšca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której okreœlane sš: - rodzaje i terminy działań promujšcych jednš branżę lub producentów towarów jednego rodzaju, - rynki, na których prowadzone sš działania promujšce, - katalog rodzajów działalnoœci zwišzanych z danš branżš, usługami lub towarami jednego rodzaju, - katalog produktów, usług lub towarów jednego rodzaju, które będš objęte działaniami promujšcymi. Tym samym inne sš wymagania co do firm, które mogš zgłaszać swój udział, oraz warunki, jakie muszš one spełniać, aby uzyskać dofinansowanie. Branżowe programy promocji majš na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływać nie na danš branżę jako całoœć. Składajš się one z dwóch częœci: - komponent A – opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców, - komponent B – opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całoœci. Przygotowany w ramach komponentu A program promocji musi uwzględniać zróżnicowane formy promocji (np. udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowanie i produkcję artykułów oraz materiałów promocyjnych), które dostosowane będš do specyfiki danej branży. Tym, co przede wszystkim odróżnia je od programów ogólnych, jest zaadresowanie do konkretnych firm, a po ich stronie obowišzek zadeklarowania udziału w kilku wydarzeniach objętych programem. Innymi słowy do udziału w tych przedsięwzięciach kwalifikujš się firmy, których działalnoœć pasuje do programu. Nie mogš też wybrać sobie tylko jednej imprezy (np. konkretnej misji gospodarczej), lecz z listy wybrać co najmniej połowę wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć. Upraszczajšc, gdyby program promocji branżowej obejmował dwa lata i przewidywał zorganizowanie w tym czasie szeœciu misji gospodarczych, firma, która zgłosi swój akces, musi zadeklarować udział w co najmniej trzech takich misjach. Tym samym, mimo możliwoœci uzyskania dofinansowania, musi dysponować większym budżetem, koniecznym do sfinansowania wkładu własnego oraz wydatków, które nie będš uznane za kwalifikowane. Przy programach ogólnych firma miała prawo wybrać z listy imprez objętych programem tylko tę jednš, najważniejszš z jej punktu widzenia, bez obowišzku uczestniczenia w kolejnych wydarzeniach.

Kto może startować...

O tym, jakie firmy mogš starać się o wsparcie, przesšdza § 3 rozporzšdzenia ministra gospodarki regulujšcego warunki przyznawania dotacji >patrz ramka. Zgodnie z nim pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy, który łšcznie spełnia następujšce warunki: - zgłosił swój udział w branżowym programie promocji, - prowadzi działalnoœć gospodarczš i ma siedzibę, a w wypadku przedsiębiorcy będšcego osobš fizycznš – adres głównego miejsca wykonywania działalnoœci gospodarczej – na terytorium Polski, - nie ma zaległoœci podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, - złożył wniosek o udzielenie pomocy w Ministerstwie Gospodarki (wypełniony zgodnie ze wzorem, w terminie okreœlonym w ogłoszeniu o konkursie), - w roku podatkowym, w którym składa wniosek, oraz dwóch poprzedzajšcych go latach nie otrzymał pomocy de minimis, której wartoœć brutto, łšcznie z pomocš, o którš się ubiega, przekraczałaby równowartoœć 200 tys. euro, a w wypadku przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro (warunki tzw. pomocy de minimis), - wielkoœć pomocy, o którš się ubiega, łšcznie z innš pomocš publicznš udzielonš temu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujšcych się do objęcia pomocš, nie spowoduje przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywnoœci wsparcia okreœlonej dla innych przeznaczeń pomocy publicznej (maksymalna procentowa wartoœć dofinansowania), - zobowišzał się do udziału w działaniach promujšcych, stanowišcych co najmniej 50 proc. liczby działań przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji, - rodzaj prowadzonej przez firmę działalnoœci okreœlony według kodu Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci lub Europejskiej Klasyfikacji Działalnoœci mieœci się w katalogu rodzajów działalnoœci gospodarczej okreœlonym w branżowym programie promocji, - terminy udziału w działaniach promujšcych nie wykraczajš poza terminy okreœlone w branżowym programie promocji, - projekt opisany we wniosku o udzielenie pomocy jest spójny z działaniami promujšcymi okreœlonymi w tym programie, - złożył wniosek o udzielenie pomocy przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujšcych, do których zgłosił udział, - towary lub usługi danego rodzaju produkowane lub sprzedawane przez przedsiębiorcę mieszczš się w katalogu okreœlonym w branżowym programie promocji.

...i co zyska

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszš się do programu i zostanš do niego przyjęci, mogš liczyć na bonus finansowy. Mianowicie wszystkie wydatki, które zostanš uznane za kwalifikowane, zostanš rozłożone w ten sposób, że 25 proc. z nich sfinansuje przedsiębiorca, a pozostałe 75 proc. zostanie pokryte z budżetu programu. To sprawi, że takie wydatki jak np. te zwišzane z budowš stoiska wystawowego, zakupem biletów, przygotowaniem katalogów i innych materiałów promocyjnych, nie będš w całoœci finansowane przez przedsiębiorcę. Warto przypomnieć, że katalog dopuszczalnych wydatków jest szeroki i zgodnie z § 5 ust. 2 przywołanego rozporzšdzenia obejmuje m.in. koszty: - wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej, - wynajmu sal konferencyjnych, -  zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłoœnienia i oœwietlenia, - zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji, - udziału w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych, - tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego, - transportu osób, o ile jest to zwišzane z organizacjš seminariów, konferencji, pokazów oraz degustacji lub organizacjš branżowej misji gospodarczej, - transportu i spedycji eksponatów w zwišzku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawš celnš, - wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych, - przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów, - przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych, - przygotowania i publikacji reklam i informacji prasowych, - produkcji i emisji kampanii reklamowych, - transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych, - przeprowadzenia audytu certyfikatu wyrobu, - przeprowadzenia badań certyfikacyjnych wyrobu, - wystawienia i wydania certyfikatu.

Procedura

Przedsiębiorcy, którzy reprezentujš branże wybrane jako perspektywiczne dla polskiego eksportu, powinni wykorzystać tę szansę dla własnej promocji. W tym celu należy się zgłosić do instytucji wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki jako właœciwe dla realizacji konkretnego programu. Każda branża będzie miała swojego lidera stojšcego za organizacjš imprez i wydarzeń. Następnie trzeba dokładnie przestudiować przygotowany program, zapoznać się z jego celami i sprawdzić, czy i w jakim stopniu może on służyć konkretnej firmie. Jeżeli będzie on dawał szansę na promocję i zwiększenie eksportu, na pewno warto z niego skorzystać. Jednak o przyznanie dotacji występuje się do Ministerstwa Gospodarki, a nie do lidera projektu. Także umowa o dofinansowanie jest podpisywana między przedsiębiorcš a ministerstwem. W celu znalezienia podmiotów właœciwych dla danej branży należy wejœć na stronę internetowš www.mg.gov.pl. Przykładowo promocję branży jubilerskiej będzie organizowało konsorcjum z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi jako liderem. Dla branży odzieżowej sš to Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Zwišzek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Strategiczne działy gospodarki - branża meblarska, - branża jubilersko-bursztynicza, - usługi informatyczne i teleinformatyczne, - przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, - produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, - produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, - branża stolarki okiennej i drzwiowej, - budownictwo, - branża ochrony i zachowania zabytków, - kosmetyki, - maszyny i urzšdzenia górnicze, - odzież, dodatki, galanteria skórzana, - turystyka medyczna, - przemysł obronny, - polskie specjalnoœci żywnoœciowe. - Podstawa prawna Pomoc dla przedsiębiorców bioršcych udział w programach branżowych udzielana jest na podstawie rozporzšdzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG (DzU z 2010 r. nr 133, poz. 892 ze zm.). Wsparcie udzielane jest pod postaciš tzw. pomocy de minimis. Dlatego mogš się o nie ubiegać ci przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali limitu takich dotacji (generalnie jest to 200 tys. euro w cišgu trzech lat).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL