Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Jedno kochasz, drugie zjadasz

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
W Polsce co roku dla naszych potrzeb ginie ponad 600 mln zwierzšt hodowlanych. Decyzje dotyczšce posiłku, ubioru czy rozrywki mogš utrzymać status quo lub być częœciš pozytywnej ewolucji relacji człowieka z resztš zwierzšt. Z Dariuszem Gzyrš, weganinem, współzałożycielem stowarzyszenia Empatia, rozmawia Magdalena Orlińska
Tekst z tygodnika Przekrój Czytaj tam także: Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego, największej organizacji na? œwiecie zrzeszajšcej dietetyków, „dobrze zaplanowana dieta wegańska (...) jest odpowiednia dla osób na? wszystkich etapach życia, włšcznie z? okresem cišży i? laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa oraz dorastania, a? także dla sportowców". Z? kolei Œwiatowa Organizacja Zdrowia postuluje znaczne ograniczenie produktów odzwierzęcych. W? diecie każdego z?nas powinny dominować niskoprzetworzone produkty roœlinne: owoce, warzywa, roœliny stršczkowe i? pełnoziarniste produkty zbożowe (np. kasze). Kuchnia wegańska może być oparta na?tanich, ogólnodostępnych produktach, a ?poszczególne potrawy sš równie łatwe w ?przygotowaniu co ?tradycyjne dania. Weganie majš też dostęp do gotowych produktów przeznaczonych specjalnie dla nich. Jakub Sobiecki, dietetyk z Instytutu Happy more
Zdaje się, że większoœć Polaków uważa, że o zwierzęta trzeba dbać. Dlaczego zatem tyle zwierzšt w Polsce cierpi? – Zwierzęta majš taki status, jaki jest wygodny dla ludzi. Dotyczy to również dużej częœci œrodowiska działajšcego na rzecz zwierzšt. Gdyby rzeczywiœcie chcieć je uznać za moralnie ważne, trzeba by spojrzeć na zwierzęta jako indywidua z unikatowymi biografiami, zdolne do cierpienia. Następnie trzeba by przyznać, że sš to istoty, które chcš i majš prawo żyć, potem zaczšć mówić o nich innym językiem. W efekcie praktyka społeczna relacji z innymi zwierzętami byłaby skrajnie różna od obecnej. Nie pytalibyœmy, jak je wykorzystywać, tylko czy to robić. Istnieje wiele organizacji, które zajmujš się zwierzętami. Zbierajš pienišdze na karmę, schronienie, leczenie. Tymczasem jedno z haseł Empatii brzmi: „Jedne kochasz, drugie zjadasz". Czym różni się podejœcie takich organizacji jak Empatia do kwestii zwierzšt? – Wiele organizacji zajmuje się leczeniem skutków choroby, niewiele skupia się natomiast na przyczynach. Praca w schroniskach, dokonywanie interwencji, przekonywanie do adopcji – to wszystko sš bardzo potrzebne i trudne formy działania. Czapki z głów przed tymi, którzy to robiš, ale zajmowanie się tym, nawet z największym oddaniem, nie jest receptš na zdecydowanš zmianę sytuacji zwierzšt. Narzędzia do tej zmiany sš gdzie indziej, a dokładnie tam, gdzie codzienne ludzkie wybory. W Polsce co roku ginie dla potrzeb człowieka ponad 600 mln zwierzšt lšdowych kilku podstawowych gatunków. To w dużej mierze efekt prozaicznych wyborów ludzi. Powtórzę: rozumiem, że nie każdy w rewolucyjnym odruchu może dziœ zamienić mleko krowie na sojowe, ale niech to zrobi najpierw choć 10 proc. społeczeństwa. To byłby poczštek dobroczynnej lawiny, grupa na tyle duża, że mogłaby być wpływowa. Chcielibyœmy zmienić œwiadomoœć ludzi i podpowiedzieć, że zmiana jest możliwa, oraz pokazać, na czym ona polega. Dlatego właœnie promujemy weganizm. Tymczasem w Polsce zwierzęta cierpiš, bo to jest wygodne dla większoœci ludzi, a wyrzuty sumienia sš od nas zgrabnie odsuwane przez wielopoziomowy mechanizm zakłamywania rzeczywistoœci. Tym, co widzi konsument, jest zadowolona rodzina przy tradycyjnym obiedzie, uœmiechnięte œwinki na opakowaniach produktów mięsnych i hasła typu „Pij mleko, będziesz wielki". Jaki wpływ na nasze myœlenie majš media i korporacje? – Przemysły wykorzystujšce zwierzęta na gigantycznš skalę, korporacje będšce doskonałš realizacjš hasła prymatu ekonomii nad etykš, reklama manipulujšca wizerunkiem zwierzšt i tworzšca wyimaginowane potrzeby, system edukacji bez ambicji nauczania krytycznego myœlenia, Koœciół stawiajšcy grubš kreskę pomiędzy ludŸmi i resztš zwierzšt – wszyscy ci potężni gracze tworzš z premedytacjš etyczny matrix. Żeby przejrzeć na oczy, trzeba dostać obuchem w głowę lub pojawić się w odpowiednim miejscu wœród przekonujšcych ludzi. Wykorzystywanie zwierzšt jest jednoczeœnie wszechobecne i niewidoczne. Owszem, doskonale widać jego końcowe efekty, przedstawiane jako niezbędne, ale nie widać – że użyję staroœwieckiego słowa – prawdy o tym, jakim kosztem powstajš. A jest niš uprzedmiotowienie, ból, strach, stres, cierpienie i œmierć. A wszystko to nie jest konieczne, czego dowodzi niepasujšca do układanki obecnoœć zdrowych i usatysfakcjonowanych weganek i wegan. RzeŸnie z centrów miast przeniosły się daleko od nas i niepowołane osoby nie majš tam wstępu. Naturalne futro w sklepie nie jest opatrzone informacjš, że jego produkcja zwišzana była z wtykaniem zwierzęciu elektrody do odbytu i więzieniem w niewielkiej drucianej klatce. A krowy oficjalnie dajš mleko, tak jakby chciały ofiarować nam wapń do budowy koœci. A mleko nie jest nadwyżkš pokarmu, które krowy wczeœniej zgodnie z naturš przeznaczyły dla swoich dzieci. Te dzieci stanš się szybko cielęcinš. I to jest nieuchronny koszt ludzkiej ochoty na bitš œmietanę i ser do pizzy. W wielu reklamach produktów odzwierzęcych ofiary pokazywane sš jako wolontariusze procesu hodowli i rzezi, dumne ze swojego wkładu w rozwój ludzkoœci. Jakie sš najczęœciej spotykane mity na temat zwierzšt? – Podstawowy mit jest taki, że wykorzystywanie zwierzšt jest nieodzowne. Oczywiœcie, oczekiwanie jakiejkolwiek nagłej zmiany praktyki społecznej, cudownego przestawienia zwrotnicy, jest nierozsšdne. Zmiana to zwykle proces, najpierw osobisty, póŸniej społeczny. Byłby jednak prostszy, gdyby kilka mitów pękło. Choćby ten, że istniejš podstawy do odmiennego traktowania tych zwierzęcych wybrańców, którzy stajš się w naszej kulturze pupilami, członkami naszych rodzin (np. psy i koty), i tych, których skazujemy na status narzędzia, towaru, zasobu naturalnego (np. krowy i œwinie). Gdyby zwierzętom, okreœlanym jako hodowlane, dać takš możliwoœć, zadziwiłyby nas swojš inteligencjš i zdobyły nasze serca. Jak majš to zrobić stłoczone wœród innych, wplecione w mechanizm odbierajšcy im osobowoœć i niedajšcy zaspokoić podstawowych naturalnych potrzeb? Czy idea weganizmu nie jest zbyt radykalna? – Absolutnie nie chcę lekceważyć nawet najdrobniejszych odruchów empatii wobec zwierzšt, ale proponuję zejœć na ziemię, rozejrzeć się i powiedzieć wyraŸnie: tradycyjne organizacje ochrony zwierzšt często stajš się częœciš problemu, a nie jego rozwišzaniem, dajšc swoisty certyfikat wykorzystywaniu zwierzšt, byle z umiarem. Wegetarianizm natomiast to dzisiaj anachronizm. W ówczesnym œwiecie nie ma większej moralnej różnicy pomiędzy mięsem a innymi produktami pochodzšcymi od zwierzšt. Adekwatna odpowiedŸ na ten stan, jeœli ktoœ uzna go za rzeczywiœcie zły, nie może być letnia. Radykalizm weganizmu trzeba więc widzieć na tle fatalnej normy. Jeœli dobrze się przyjrzeć, wiele postępowych idei wydawało się kiedyœ radykalnych, a teraz same stały się normš. Weganin musi być bardzo uważny. Powinien sprawdzać skład wszystkich produktów, z którymi ma do czynienia. Z jakimi problemami może się zetknšć? „Proponuję zejœć na ?ziemię, rozejrzeć się i? powiedzieć wyraŸnie: organizacje ochrony zwierzšt często stajš się częœciš problemu, a?nie jego rozwišzaniem, dajšc swoisty certyfikat wykorzystywaniu zwierzšt, byle z ?umiarem. Wegetarianizm natomiast to ?dzisiaj anachronizm – Byłbym nieszczery, gdybym pokazał ten wybór wyłšcznie w pozytywnym œwietle. Jak każda mniejszoœć weganie mogš napotkać rozmaite trudnoœci i problemy. Składniki odzwierzęce sš częœciš tak ogromnej liczby produktów, często niewidocznš, że tu i teraz jest niemożliwe niekorzystanie z nich w ogóle. Dlatego warto jednak zatrzymać się na pewnym poziomie wnikliwoœci, żeby nie uczynić ze swojego wyboru nie tylko czegoœ nieznoœnego dla nas samych, ale i niepodatnego na naœladowanie. Życie weganki lub weganina nie jest więc prostš eliminacjš własnego udziału w całym systemie wykorzystywania zwierzšt, a raczej możliwym tu i teraz jego ograniczeniem. Można przestać korzystać z mięsa, nabiału, jaj, skór, futer – to jest dobra wiadomoœć i na tym warto się skupić. Ludzie nie zdajš sobie sprawy, że temat zwierzšt jako istot, wobec których człowiek ma moralne obowišzki, nie jest tylko wymysłem kilku szalonych aktywistów, ale stanowi dziedzinę poważnych dyskusji akademickich, m.in. w katedrach filozofii czy na wydziałach prawa. Jakie zagadnienia towarzyszš refleksji nad zwierzętami we współczesnym œwiecie? – Zwierzęta były przedmiotem refleksji filozoficznej już w starożytnoœci, chociaż wštek ten nigdy nie był główny. Współczeœnie zdecydowany zwrot nastšpił w latach 70. zeszłego wieku. Wiele osób kojarzy zapewne australijskiego bioetyka Petera Singera i jego „Wyzwolenie zwierzšt", ale nie chodzi wyłšcznie o niego i jego utylitarystyczne propozycje. Wtedy zaczęła się rodzić współczesna koncepcja praw zwierzšt. Pojawiły się pierwsze publikacje amerykańskiego filozofa Toma Regana. Rozwinšł się także nurt ekofeminizmu. Od tamtej pory liczba ksišżek, publikacji, konferencji na temat etyki w kontekœcie zwierzšt wzrosła lawinowo. W tej chwili dosyć prężnie rozwija się na œwiecie dziedzina badawcza zwana animal studies, w ramach której mówi się o zwierzętach nie tylko w aspekcie etycznym i filozoficznym, ale także przez pryzmat sztuki, historii, socjologii, krytyki literackiej czy antropologii. Oczywiœcie jest ogromna różnica pomiędzy stanem zainteresowania tš dziedzinš œrodowisk akademickich w Polsce i w krajach, w których budżet na naukę jest znacznie większy. Jednak i u nas ostatnio widać ożywienie, pojawiło się kilka ciekawych ksišżek i konferencji. Byłoby z pewnoœciš doskonałš inwestycjš w przyszłoœć uwzględniać tę tematykę w programie studiów. W Polsce brakuje pogłębionej dyskusji o naszych relacjach z innymi zwierzętami. Jeœli nawišzać do metaforyki ze œwiata zwierzšt, jesteœmy w ogonie rozwiniętych krajów Europy, a wolałbym, żebyœmy byli gdzieœ w okolicach kłębu, a najlepiej na czole. Jak tłumaczyć brak zainteresowania tego typu tematami wœród osób duchownych, które z racji swego powołania czy też pełnionego zawodu obcujš na co dzień z tematykš moralnš? – Nie widzę podstaw do uznania kogoœ za eksperta od kwestii etycznych tylko dlatego, że jest duchownym! Dominacja Koœcioła w sferze etyki to przykład uzurpacji. Czy duchowni majš jakšœ specjalnš wiedzę z zakresu etyki, czy też sš raczej ekspertami od założeń własnej wiary i jednego, wybranego systemu wartoœci? Chrzeœcijaństwo w żadnym ze swoich głównych nurtów nie było i nie jest biocentryczne. Antropocentryczne, teocentryczne – owszem. Można się oczywiœcie w nieskończonoœć spierać, do jakiego stopnia biblijne zapisy usprawiedliwiajš wykorzystywanie zwierzšt, czy oddanie Ziemi we władanie człowiekowi daje mu prawa tyrana, czy też narzuca obowišzek dobrego opiekuna, ale jedno jest widoczne dosyć wyraŸnie: Pismo nie stało się powszechnš inspiracjš dla jakiegokolwiek ruchu wyzwolenia zwierzšt. Współczesny katechizm również nie pozostawia wštpliwoœci, że liczy się głównie człowiek, to on jeden jest osobš, wybranym bytem, wyróżnionym w hierarchii. Zwierzęta wolno wykorzystywać i tylko w niewielkim zakresie dopuszczone sš tutaj negocjacje. W kontekœcie tego bardzo konserwatywnego i ociężałego stosunku Koœcioła do kwestii naszych relacji ze zwierzętami ciekawie jest natrafić na prozwierzęce stróżki teologii. Interesujšcym przykładem jest niedawno wydana ksišżka Andrew Linzeya „Teologia zwierzšt". Organizacje prozwierzęce decydujš się czasem na kontrowersyjny przekaz. Przykładem może być wystawa „Holocaust na twoim talerzu", zestawiajšca obrazy z obozów koncentracyjnych z obrazami wykorzystywania zwierzšt. Jakie jeszcze działania mogš przykuć uwagę i zatrzymać tę bezrefleksyjnš hiperkonsumpcję? – Tego typu wystawy to właœnie obuch, który może mieć moc wybudzania. No, ale obuch nie jest narzędziem uniwersalnym, nie naprawi wszystkiego. Nie ma jednego sposobu przekonania innych do zmiany. Trzeba starać się mówić o problemie na różne sposoby i w różnych miejscach. Szkoły, ulice, urzędy, galerie, domy kultury, media czy Internet – wszędzie jest możliwoœć jakiejœ formy aktywnoœci. Dla mnie równie ważne jest to, czego nie robić, gdy się chce zdobyć długotrwałš przychylnoœć i zaufanie tych, do których chcemy trafić. Czuję niechęć do propagandy opartej na przemilczeniach i manipulacji, do przemocy i przebóstwienia idei, przez co widzi się jš jako niepodlegajšcš dyskusji i pozbawionš wad. Niektórzy weganie miewajš tendencje do widzenia w weganizmie remedium na wszystkie bolšczki œwiata, od pryszczy do konfliktów międzynarodowych. Mnie wystarcza uznanie, że jest to nie tyle idealna, ile możliwie dobra koncepcja ułożenia stosunków pewnej częœci ludzi z innymi zwierzętami. Co twoim zdaniem jest największš przeszkodš w dotarciu do ludzi z propozycjš zmiany produktów odzwierzęcych na roœlinne? Smak, tradycja, zdrowie? – Oczywiœcie, produkty odzwierzęce bywajš smaczne i mogš sprawiać przyjemnoœć, z którš trudno się rozstać. Nie jest to jedyny przypadek, kiedy przyjemne jest to, co moralnie problematyczne. Na szczęœcie nie sš jedynymi Ÿródłami przyjemnoœci, a ich odrzucenie nie prowadzi do żadnej ascezy. Wišżš się również z tradycjš i trudno zaprzeczyć, że w historii człowieka miewały pozytywny wpływ na jego rozwój. W tej chwili jednak mówienie o rozwoju bez uwzględnienia rozwoju etycznego jest odwoływaniem się do odrobinę nieaktualnych standardów. Dzisiaj wiemy już znacznie więcej zarówno o zwierzętach, jak i możliwych koncepcjach ułożenia sobie z nimi relacji, więcej też wiemy o zasadach zdrowego żywienia. Nieuwzględnianie tej wiedzy trudno nazwać rozwojem. Myœlę też, że poważnš przeszkodš w skutecznym przekonywaniu innych do zmiany jest brak nawyku autorefleksji. Czy ktoœ nam wpajał wartoœć metodycznego kwestionowania własnych poglšdów, wyrabiał w nas potrzebę samodzielnego myœlenia, otwartoœci na dyskusję i ewentualnš zmianę? Wielu ludzi widzi w zmianie zagrożenie, a nie szansę. Tworzy ufortyfikowane i wygodne tożsamoœci, tyleż stęchłe, co przyjemnie wygrzane – jak dobra gawra. Tekst z tygodnika Przekrój
ródło: Przekrój

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL