Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Gross sadza Polskę na ławce hańby

Rzeczpospolita
W kraju „Strach” jest przedmiotem dyskusji, ale na Zachodzie (a pewnie i w Rosji) będzie mieć poważny wpływ na wzmocnienie czarnego obrazu Polski – pisze publicysta
Nie sadzę, by Jan Tomasz Gross napisał ksišżkę fałszujšcš historię. Ale to ksišżka niesprawiedliwa, powstała z emocji polskiego Żyda, który ma prawo czuć się skrzywdzony przez polskie państwo. Pochodzę z małego miasteczka leżšcego na zachodnim Mazowszu. Moje wspomnienia z dzieciństwa nie pozostawiajš wštpliwoœci – antysemityzm był rozpowszechniony (także w moim kręgu rodzinnym). Jest też faktem, że był motywowany mieszankš stereotypów: Żyd – „geszefciarz”, Żyd – przeciwnik wiary katolickiej, Żyd – komunista. Byli nawet tacy, którzy nie potępiali Holokaustu. Gross, przytaczajšc liczne informacje o przeœladowaniu Żydów przez Polaków, o obojętnoœci naszych rodaków na hekatombę Żydów, pisze o rzeczach, które się zdarzyły. O faktach haniebnych, które – niestety – należš do naszego narodowego dziedzictwa. Ale Gross w „Strachu” dokonuje najdalej idšcych generalizacji. Na ławce hańby sadza nie tylko polskich antysemitów, ale Polskę po prostu.
Czuję się przez Grossa osobiœcie dotknięty. Przez całe życie, jak potrafiłem, sprzeciwiałem się antysemityzmowi. I nie o mnie przecież tu chodzi, bo w Polsce jest wielu ludzi, którzy robili to samo. Nie chodzi tylko o tych, którzy w czasie okupacji z narażeniem życia ratowali Żydów. Nikt nie może być pewien, że gdyby wtedy żył, byłoby go stać na postępowanie heroiczne. Gross nie chce uznać, że nieprzyjazne zachowania Polaków wobec Żydów wywoływał strach przed niemieckimi represjami Chodzi mi więc raczej o zachowania ogromnej większoœci Polaków w 1968, gdy rozniecona przez komunistów antysemicka heca nie zyskała poparcia. Studenci się jej sprzeciwili aktywnie, a inni – poza wšskš grupš hołoty, która szukała szansy na karierę w systemie komunistycznym – się nie dołšczyli. Ale przesłanie ksišżki Grossa – choć formalnie poœwięcona jest okresowi wojny i latom tuż powojennym – nie pozostawia wštpliwoœci: Polska to kraj antysemitów. U Grossa jest oczywiœcie mowa o „szlachetnych Polakach”, ale to nieliczne wyjštki, które majš niekomfortowy status w polskim społeczeństwie. Nie potrafię ocenić, czy uogólnienie Grossa o polskim antysemityzmie czasów wojny i tuż powojennych jest w œwietle rygorów dociekań historycznych w ogóle dopuszczalne. Mam wštpliwoœci, czy w tej sprawie dopuszczalne jest przekroczenie granicy stwierdzenia „antysemityzm szeroko rozpowszechniony”. Przywołuję osobiste doœwiadczenie: w moim kręgu rodzinnym – jak już wspomniałem – antysemityzm był obecny, ale wcale nie był powszechnie akceptowany. Moi dziadkowie – „małorolni chłopi” – choć poddani presji osobistego doœwiadczenia, które mogło ich popchnšć do antysemityzmu (ksišdz przypominajšcy, kto ukrzyżował Chrystusa, żydowski kupiec, który nędznie płacił za jajka), jej nie ulegli. Takich osób było wiele, ale nie wiem, czy doœć wiele, by zadać kłam twierdzeniom Grossa. Ale też Gross nie ma doœć dowodów, by formułować globalne oskarżenia. Przytoczone przez autora „Strachu” opisy mordów Polaków na Żydach sš wstrzšsajšce. I z całš pewnoœciš antysemityzm stanowił istotny motyw tych czynów, ale czy był absolutnie dominujšcy – jak twierdzi Gross? Można wštpić. Doskonale wiemy, że jakaœ częœć ludzi w pewnych sytuacjach zdolna jest do rzeczy przerażajšcych. Owszem, często przyczynš bywa nienawiœć etniczna (jak Turków do Ormian, Ukraińców do Polaków, Serbów do Muzułmanów), ale przecież „bezinteresownie” potrafiš też mordować np. kibice piłkarscy. W Polsce czasów wojny (i nie tylko w Polsce) fala bandytyzmu podniosła się szczególnie wysoko. Mam wrażenie, że Gross nie chce tego dostrzec. Przyjmuje, że jeżeli sprawca był antysemitš, to mordował z takich właœnie pobudek. A bywało chyba różnie. Gross – zdaje mi się – nie chce też uznać, że nieprzyjazne (lub niesolidarne) zachowania Polaków wobec Żydów były motywowane ich strachem przed niemieckimi represjami. Uznaje za to, że jeżeli w jakiejœ wsi chłopi sprzeciwiali się ukrywaniu Żydów, to wszyscy byli antysemitami. Ale przecież wystarczyło, że był tylko jeden antysemita, który doniósł, by represje spadły na wszystkich. By się bać, nie musieli być zwolennikami Holokaustu. Gross kategorycznie i bez żadnej wštpliwoœci odrzuca przy tym poglšd, że motywem zachowań Polaków mogło być zaangażowanie Żydów we wspieranie w Polsce systemu komunistycznego. Choć nie szacował udziału antysemitów w zbiorowoœci Polaków, pracowicie liczy Żydów zaangażowanych w komunizm, a szczególnie w aparat przemocy. Konkluduje „…okazuje się (…) że oprócz czterystu czy pięciuset brunetów o wyostrzonych rysach i obcych duchowi narodowemu poglšdach terrorem w komunistycznej Polsce zajmowało się, plus minus, ćwierć miliona lnianowłosych młodzieńców o szerokich twarzach, bardziej półanalfabetów niż zwolenników jakiejkolwiek wyrafinowanej ideologii”. (s. 292) Darujmy sobie komentowanie języka, którym autor się posługuje, ważniejsze jest to, że szersza teza negujšca wszelkš predylekcję œrodowisk żydowskich do komunizmu jest fałszywa. Byłoby dziwne, gdyby w historycznych okolicznoœciach powojennej Polski tej skłonnoœci nie było. Przecież antysemityzm międzywojennej Polski był propagowany przez politycznš prawicę. Przecież polscy Żydzi uratowali się od Holokaustu przede wszystkim w Rosji Sowieckiej i komuniœci mogli ich łatwiej pozyskać. Po prostu. Większe niż Polaków uwikłanie Żydów w komunizm nie może być oczywiœcie argumentem przeciw narodowi żydowskiemu. Ani Polacy z mlekiem matki nie ssali antysemityzmu, ani Żydzi nie byli komunistami z powodu genów.Odwołam się raz jeszcze do własnego doœwiadczenia. Gdy około 1963 roku rozpoczšłem studia na UW, poznałem całš masę polskich Żydów (byli zresztš dla mnie Polakami żydowskiego pochodzenia i nie był to ważny wyróżnik). Prawie zawsze byli zdystansowani (lub zgoła nastawieni opozycyjnie) do komunizmu, ale chyba wszyscy bez wyjštku (lub ich rodzice) należeli do peerelowskich elit: politycznych, naukowych, kulturalnych. I rzecz właœnie w tym, że społeczna wyobraŸnia była kształtowana przez postrzeganie składu elit. Absurdem jest zaprzeczać, że wœród elit – wyłanianych przecież od wojny w ramach systemu komunistycznego – ludzie dostrzegali relatywnie wielu Żydów. Stanowiło to pożywkę – niewštpliwie tandetnego – przekonania, że rzšdzi „żydokomuna”. Ale była to realna okolicznoœć (inercyjna, ale nie wiecznotrwała) nastrojów antysemickich. Mój żal do Grossa nie wyrasta jednak z jego kategorycznych ocen historycznych. Choć mam co do nich poważne wštpliwoœci, wcale nie mam pewnoœci, czy racja jest po mojej stronie, gdy twierdzę, że wojenny i powojenny antysemityzm był w Polsce rozpowszechniony, ale nie stanowił esencji postawy Polaków wobec Żydów. Nie wykluczam, że było gorzej, że rację może mieć Gross. Do Grossa mam żal, że nie dostrzegł przemijania polskiego antysemityzmu, że nigdzie nie wskazał, że ten antysemityzm był relatywny. Przeciwnie. Gross – może niezbyt wyraŸnie w ksišżce, ale jednoznacznie w publicznych wypowiedziach (np. w rozmowie z Monikš Olejnik w TVN 24) – twierdzi, że nasilony polski antysemityzm trwa. I mówi to w kontekœcie swojej ksišżki. Tu nie mam wahań – te twierdzenia Grossa sš nieprawdziwe i krzywdzšce. Ani Polacy z mlekiem matki nie ssali antysemityzmu, ani Żydzi nie byli komunistami z powodu genów I druga sprawa. Gross pisze: „udział Polaków katolików w przeœladowaniu i mordowaniu współobywateli – Żydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju. (…) Potwornym dla Polski zrzšdzeniem losu przywódcy nazistowskich Niemiec postanowili (…) że będš mordowali Żydów właœnie na terenie Polski (…) W innych częœciach œwiata ludzie nie byli poddani takiej próbie. Francuzów np. los nie wodził na pokuszenie, zmuszajšc ich do rozstrzygnięcia, jak się zachowa慔. (s. 315 i 316). Czy rzeczywiœcie?Francja Vichy powstała na mocy decyzji francuskiego parlamentu, premierem kolaboracyjnego rzšdu był faszysta Pierre Laval, a rzšd ten wyłapywał francuskich Żydów i państwowymi kolejami posyłał ich Niemcom do zagazowania. Był oczywiœcie Charles de Gaulle, ale przecież wielu Francuzów popierało rzšd Vichy. Według Grossa Polacy nie zdali historycznego egzaminu, a Francuzi nie musieli iœć na egzamin. Na pierwszš tezę – zgoda. Na drugš – nie. Francuzi zdawali nieco inny egzamin, ale z tego samego przedmiotu. I oblali go całkowicie. Jeœli wzišć pod uwagę, że antysemityzm jest też (odwrotnš) funkcjš cywilizacyjnego rozwoju kraju, Francja egzamin ze stosunku do Żydów oblała spektakularnie. Nie krytykuję – jak uczynił to choćby kardynał Dziwisz – decyzji o publikacji ksišżki Grossa. To dobrze, że ta luksusowo wydana ksišżka będzie przez kilkanaœcie tysięcy Polaków przeczytana. Nadal musimy się mierzyć z naszš historiš. Ale jest i druga strona – zewnętrzna opinia o Polsce. W kraju ksišżka jest przedmiotem dyskusji, ale na Zachodzie (a pewnie i w Rosji) będzie mieć poważny wpływ na wzmocnienie czarnego obrazu Polski. Œrodowiska takie jak „Gazety Wyborczej” biły w ostatnich latach na alarm, wskazujšc na braci Kaczyńskich jako głównych sprawców kształtowania się czarnego obrazu Polski. Rzeczywiœcie rzšd PiS dostarczył kilku pretekstów. Ale to były tylko preteksty. Problem w tym, że gdy Daniel Cohn-Bendit krzyczał w Strasburgu, że do polskich drzwi puka faszyzm zmieszany z komunizmem, Bronisław Geremek (i nie on jeden) „korzystał z okazji, by być cicho”. W tym samym mniej więcej czasie Adam Michnik pisał (także w „El Pais”): „Polska staje się państwem pełzajšcego zamachu stanu. Jego finałem ma być system, który istniejšce instytucje pozbawi substancji demokratycznej i uczyni fikcjš” („GW” z 30.07.2007), a potem, że „…nikt w Polsce nie powinien czuć się bezpieczny (…) [bo] Kaczyński dobrze zna powiedzenie, że mniej ważne jest, kto i jak głosuje, ważniejsze – kto i jak głosy liczy” („GW” z 31.08.07.), a więc de facto przewidywał sfałszowanie wyborów. Europa miała powody, by uwierzyć, że przyjęła do swojego grona straszny kraj. Dziœ może wprawdzie odetchnšć, bo PiS przegrało, ale przecież ryzyko nawrotu kaczyzmu-faszyzmu wcišż istnieje. A Polska jest przecież antysemicka. Wszystko się więc może zdarzyć. Nie we Francji, nie w Niemczech, nie w Rosji nawet. W Polsce. Autor jest ekonomistš, był politykiem, liderem Unii Pracy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL