Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Miejsce postojowe w wielopoziomowym garażu od spółdzielni

Czy miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu bez œcianek działowych, wybudowane łšcznie z lokalem i piwnicš według umowy w trybie art. 18 i 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i oddane w I kw. 2004 r. może być uznane za pomieszczenie przynależne bez wykazania jego powierzchni indywidualnej? (...) Do miejsca postojowego miało być w cišgu trzech miesięcy od oddania, podobnie jak i dla lokalu, ustanowione prawo odrębnej własnoœci. Nie nastšpiło do dziœ. (nazwisko do wiadomoœci redakcji). Monika Góralczuk, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy – Roszczenie o ustanowienie odrębnej własnoœci lokalu powstaje z chwilš zawarcia umowy ze spółdzielniš o jego budowę. Stosownie do art. 21 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej u.s.m.), spółdzielnia zobowišzana jest do ustanowienia na rzecz jej członka odrębnej własnoœci lokalu w terminie trzech miesięcy od dnia jego wybudowania (najpóŸniej w cišgu trzech miesięcy od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie). Na żšdanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własnoœci lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własnoœci lokali. Zgodnie z art. 271 u.s.m. przepisy regulujšce ustanowienie prawa odrębnej własnoœci lokalu stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasnoœci garażu wielostanowiskowego. Istotne z punktu widzenia ochrony praw osób zawierajšcych ze spółdzielniš umowę jest postanowienie ustawy, zgodnie z którym z chwilš zawarcia umowy na podstawie art. 18 u.s.m. po stronie członka spółdzielni powstaje roszczenie o ustanowienie na jego rzecz odrębnej własnoœci lokalu. Oznacza to, że członek, który zawarł ww. umowę, może w drodze postępowania sšdowego dochodzić jej wykonania, czyli żšdać przeniesienia na niego własnoœci lokalu. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z 1994 r. o własnoœci lokali „do lokalu mogš przynależeć, jako jego częœci składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpoœrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomoœci gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególnoœci: piwnica, strych, komórka, garaż”. Jednakże miejsce w garażu wielostanowiskowym, należšce do właœciciela lokalu niestanowišcego odrębnej nieruchomoœci, nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu powołanego wyżej art. 2 ust. 4 ustawy o własnoœci lokali – tak stwierdził Sšd Najwyższy w tezie postanowienia z 19 maja 2004 roku, sygn. akt I CK 696/03 (OSP 2005/5/61). Miejsce garażowe nie jest również częœciš składowš lokalu, ponieważ nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 47 kodeksu cywilnego. Z przedstawionego opisu wynika, iż garaż wielostanowiskowy nie wchodzi w skład częœci wspólnej nieruchomoœci, lecz po założeniu dla niego księgi wieczystej stanowić będzie odrębnš nieruchomoœć lokalowš. Osoby wykupujšce miejsce postojowe nabędš tym samym udział we własnoœci odrębnej nieruchomoœci – garażu, w ramach którego będš mogły korzystać z okreœlonego miejsca postojowego. Czytelnik wskazuje, iż w umowie o wybudowanie lokalu zamieszczono zapis, zgodnie z którym nabycie udziału we własnoœci miało nastšpić w terminie trzech miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Spółdzielnia nie wywišzała się z częœci umowy, tj. nie założyła księgi wieczystej dla lokalu garażowego oraz nie zawarła z poszczególnymi właœcicielami lokali umów o nabyciu udziałów w prawie własnoœci garażu. Wobec tego właœciciele poszczególnych lokali majš roszczenie do spółdzielni o przeniesienie na ich rzecz udziału w garażu. W przypadku gdy spółdzielnia uchyla się, od spełnienia złożonego w umowie o wybudowanie lokalu zobowišzania, czytelnik może wystšpić do sšdu o wydanie orzeczenia zastępujšcego oœwiadczenie woli spółdzielni odnoœnie do przeniesienia na rzecz czytelnika udziału we własnoœci garażu wielostanowiskowego. Na podstawie tego orzeczenia sšd wieczystoksięgowy założy księgę wieczystš dla lokalu garażowego oraz w dziale II tej księgi okreœli wysokoœć udziału czytelnika w prawie współwłasnoœci przedmiotowego lokalu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL