Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Firmy walczš o specustawę korytarzowš

Bloomberg
Firmy energetyczne walczš o szybkie uchwalenie specustawy o korytarzach przesyłowych. Jest szansa na porozumienie z samorzšdami, ale nie wiadomo, czy dokument wejdzie w życie w tym roku. Wydatki na inwestycje w sieci przesyłowe do 2022 r. powinny wynieœć ok. 56 mld zł
Ustawa o korytarzach przesyłowych ma na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji w infrastrukturę przesyłowš oraz uregulowanie kwestii dostępu do tej infrastruktury w przypadku gdy znajduje się ona na gruntach nie będšcych własnoœciš operatorów sieci. Jak najszybsze wejœcie w życie ustawy jest oczekiwane przez przedsiębiorstwa energetyczne. - Pozwoli to usprawnić proces budowy infrastruktury sieciowej obecnie bardzo skomplikowany i długi z powodów licznych przeszkód formalnych – mówi Łukasz Witkowski, rzecznik PGE. - Na dziœ możemy powiedzieć, że koszty wykupu gruntu pod budowane inwestycje sieciowe wahajš się od 10 do 30 proc. wartoœci ponoszonych nakładów. Ustawa powinna urealnić wartoœć transakcji pomiędzy firmami infrastrukturalnymi a właœcicielami. To z kolei powinno zdecydowanie przyspieszyć realizację inwestycji sieciowych na czym zależy nam wszystkim – ocenia Danuta Tabaka, rzeczniczka Enea Operator. „Ministerstwo Gospodarki prowadzi obecnie zaawansowane prace w zakresie wznowionego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Projekt ustawy znajduje w końcowym etapie konsultacji międzyresortowych, po zakończeniu których zostanie przekazany do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów." – czytamy w piœmie resortu dla „Rz". - Chciałbym, żeby resort gospodarki pokazał w końcu ostateczny projekt tej ustawy nim trafi ona na rzšd – mówi „Rz" poseł Janusz Piechociński (PSL), zastępca przewodniczšcego sejmowej komisji infrastruktury. Dodaje, że im bardziej odkładamy inwestycje sieciowe, tym bardziej blokujemy rozwój energetyki: zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej czy atomowej. Zdaniem niektórych ekspertów rynku bowiem już w 2016 r. może nam zabraknšć miejsca w sieci przesyłowej. Zdaniem Piechocińskiego jest mało realne, że ustawa korytarzowa wejdzie w życie w tym roku. - Ustawa o korytarzach przesyłowych jest jednš z czterech ustaw kluczowych dla sektora energetycznego, nad którymi trwajš obecnie wytężone pracę legislacyjne. Cel tej regulacji należy ocenić pozytywnie - ma ona umożliwić usprawnienie procesu realizacji inwestycji w zakresie urzšdzeń przesyłowych w sytuacji, gdy na potrzeby posadowienia i eksploatacji tych urzšdzeń konieczna jest ingerencja w nieruchomoœć osoby trzeciej, oraz zachęcić do uregulowania kwestii tytułu prawnego do nieruchomoœci, w odniesieniu do istniejšcych już urzšdzeń przesyłowych. Tym niemniej, choć ministerstwo przedstawiło już czwartš wersję projektu ustawy, wcišż wymaga on dopracowania. Dlatego, majšc na względzie obecny etap prac legislacyjnych nad projektem, za mało prawdopodobne należy ocenić uchwalenie i wejœcie w życie ustawy o korytarzach przesyłowych przed końcem tego roku – mówi „Rz" Marta Olszewska, prawnik w kancelarii CMS Cameron McKenna specjalizujšca się w zagadnieniach regulacyjnych, w tym w sporach energetycznych. Jednym z problemów sš obawy samorzšdów, choć wydaje się, że jest szansa na porozumienie.
- Teraz szanse na porozumienie w sprawie ustawy korytarzowej sš większe, bo jest wola rozmów ze strony ministerstwa gospodarki i zainteresowanych firm – mówi „Rz" Grzegorz Kubalski ze Zwišzku Powiatów Polskich.  – Mamy nadzieję, że uda się dojœć do porozumienia, bo mamy œwiadomoœć, że sama ustawa jest niewštpliwie potrzebna z punktu widzenia dostawy mediów na potrzeby lokalnych wspólnot samorzšdowych – dodaje. Po tym, jak zakończš się konsultacje międzyresortowe projektu ustawy, dokument będzie jeszcze konsultowany na Komisji Wspólnej Rzšdu i Samorzšdu Terytorialnego. Wczeœniej najprawdopodobniej będš miały miejsce spotkania robocze. Czego obawiajš się samorzšdy? - Projekt ustawy daje możliwoœć tworzenia korytarzy nawet wbrew planom zagospodarowania przestrzennego. Jest tam też mowa o istotnych zmianach w postępowaniu administracyjnym m.in. o skróceniu terminów odwołań od decyzji, czy poważnym ograniczeniu możliwoœci stwierdzania nieważnoœci decyzji  – wylicza Kubalski. – Usankcjonowanie obecnego przebiegu infrastruktury liniowej następuje nawet przy toczšcych się postępowaniach dotyczšcych legalnoœci wybudowania tej infrastruktury. Dodaje też, że niezrozumiałe jest, dlaczego w przypadku ustalania wysokoœci odszkodowania za ustanowienie korytarza przesyłowego możliwe jest oparcie się na ustawowym algotymie, skoro w analogicznych sytuacjach jednostki samorzšdu terytorialnego sš każdorazowo obowišzane uzyskiwać wycenę rzeczoznawcy. - W 2009 roku na inwestycje sieciowe wydano w Polsce 770 mln zł, a w 2010 r. – 828 mln zł. Kwota wydana w roku 2010 pozwoliła na wybudowanie ok. 580 km nowych sieci, w tym ok. 350 km stanowiły inwestycje odtworzeniowe, czyli wymiana starych ciepłocišgów na nowe. W sieci ciepła systemowego o łšcznej długoœci rurocišgów 19 400 km (stan na 31 grudnia 2010 r.), przy założeniu 30-letniego okresu ich eksploatacji, dla zachowania minimalnego bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego, powinno się co roku wymieniać nie 350 km ciepłocišgów lecz ok. 650 km – mówi Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dodaje jednak, że branża ciepłownicza pozytywnie ocenia projekt ustawy. – Jedyne, co wymaga dalszej analizy, to algorytm wyliczenia wartoœci odszkodowań, gdyż obecna propozycja będzie dużym obcišżeniem dla dostawców ciepła systemowego – mówi Szymczak. - Mamy teraz bardzo dobry klimat do inwestowania w infrastrukturę, bo planom spółek przychylni sš i właœciciel, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, i Urzšd Regulacji Energetyki – mówi „Rz" Artur Różycki, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. – Dziœ przeciętny czas budowy linii energetycznej to siedem lat, z czego ok. pięć lat zajmuje zbieranie dokumentów. Wprowadzenie ustawy korytarzowej, która cywilizuje pozyskiwanie gruntów pod takie inwestycje oraz reguluje stan prawny dla linii już istniejšcych znaczšco skróciłoby taki cykl inwestycyjny – dodaje. Jego zdaniem od jakoœci i gęstoœci infrastruktury energetycznej zależy rozwój gospodarczy Polski. – A w tym mamy wiele do zrobienia, to długoterminowy interes kraju i wierzę tu w zrozumienie parlamentarzystów i to, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, bo na tle Niemiec czy Skandynawii, które już dawno zniosły bariery wcišż istniejšce w Polsce jesteœmy pod tym względem takš „białš plamš" na tle europejskiej infrastruktury linii energetycznych – podkreœla Różycki.  

OPINIA

Dariusz Lubera, prezes zarzšdu Tauron Polska Energia Ustawa o korytarzach przesyłowych jest oczekiwanym przez przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne aktem prawnym - specustawš, która ma uregulować kwestie prawa do korzystania z nieruchomoœci, na których usytuowane sš, lub będš w przyszłoœci wybudowane, urzšdzenia do przesyłu i dystrybucji wszelkiego rodzaju mediów (pary, gazu, ciepła, energii elektrycznej, itp.). Wprowadzenie ustawy pozwoli na przyspieszenie realizacji inwestycji – modernizację istniejšcych sieci i budowę nowych, a w niektórych przypadkach - wprost jš umożliwi. W obecnym porzšdku prawnym proces uzyskiwania zgód właœcicieli nieruchomoœci na budowę lub przebudowę urzšdzeń jest długotrwały i niepewny. Wprowadzenie przepisów ustawy o korytarzach przesyłowych ma na celu zaspokojenie potrzeb i interesów obydwu stron: przedsiębiorstw przesyłowych realizujšcych ustawowe zadania zaopatrzenia klientów m.in. w energię elektrycznš oraz właœcicieli nieruchomoœci, którzy otrzymajš stosowne odszkodowania za umieszczenie urzšdzeń na ich nieruchomoœciach. Idea, cele i założenia ustawy o korytarzach przesyłowych sš jak najbardziej słuszne, jednakże jej poszczególne zapisy wymagajš jeszcze dopracowania. Największym zastrzeżeniem przedsiębiorców i organizacji ich skupiajšcych sš koszty, jakie zmuszeni byliby ponieœć, aby realizować inwestycje. Okreœlony w projekcie ustawy algorytm i przyjęte wskaŸniki powodujš, że wyliczone na ich podstawie odszkodowania sš zbyt wysokie, niewspółmierne do cen obowišzujšcych na rynku i odszkodowań wyliczanych obecnie w operatach szacunkowych lub opiniach biegłych. Do tego doliczyć należy koszty dodatkowe, takie jak np. opłaty sšdowe, koszty pozyskania dokumentacji, itp. Przyjęcie obecnych zapisów spowodowałoby więc znaczny wzrost kosztów działalnoœci przedsiębiorstw, a co za tym idzie - podwyżkę cen mediów, np. energii elektrycznej.  Może to więc skutkować koniecznoœciš obniżania przez przedsiębiorców nakładów na inwestycje oraz ograniczaniem œrodków przeznaczonych na modernizację i utrzymanie sieci. Warto podkreœlić, że obecny projekt ustawy nie wprowadza rozwišzań systemowych, dotyczšcych korzystania z gruntów Skarbu Państwa oraz gruntów stanowišcych własnoœć jednostek samorzšdu terytorialnego. Zważywszy na funkcje realizowane przez przedsiębiorstwa przesyłowe, cele i założenia ustawy oraz na fakt, że umożliwienie zaopatrzenia ludnoœci w media stanowi obowišzek zarówno samorzšdów jak i państwa, również ta kwestia powinna być uregulowana ustawowo.
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL